[Header] [About Us] SRI World

Verantwoord beleggen

Als beheerder van het vermogen van onze cliënten en als toonaangevende Europese vermogensbeheerder heeft Carmignac een verantwoordelijkheid om actief te beleggen in en samen te werken met bedrijven om kapitaalgroei op lange termijn te genereren. Gesterkt door onze onafhankelijkheid en transparantie sinds 1989, hebben wij een lange traditie van verantwoord beleggen. Als risicobeheerder streven wij naar het beperken van zoveel mogelijk risicofactoren. Deze omvatten naast financiële risico's ook risico's in verband met slecht ondernemingsbestuur en ondervertegenwoordiging van aandeelhouders, het niet respecteren van maatschappelijke zaken, zoals veiligheid en gezondheid, en milieuproblemen, in het bijzonder met betrekking tot reserves van fossiele brandstoffen. Ontdek op deze pagina hoe wij verantwoord beleggen aanpakken.

[Divider] [About us] [SRI] Rocks

Onze aanpak en ons engagementWij zijn al meer dan 30 jaar een gevestigde speler in de beleggingssector en hebben ons altijd ingezet voor:  

 • Onafhankelijkheid: Het kapitaal is volledig in handen van ons management, onze beheerders en onze werknemers. Wij zijn met geen enkele groep gelieerd, waardoor het risico van belangenconflicten met de bedrijven waarin we het door ons beheerde vermogen (AUM) beleggen, sterk wordt beperkt.
   

 • Transparantie: Elk kwartaal publiceren wij een gedetailleerd overzicht van onze fondsenportefeuilles. Dit verslag, dat op onze website door iedereen kan worden ingezien, verschaft volledige duidelijkheid over onze beleggingsstrategieën. De gecontroleerde jaarverslagen van de meeste fondsen bevatten een toelichting op de voornaamste ESG-kwesties in de bedrijven waarin we een belang hebben.  
   

 • Verantwoordelijkheid: We beleggen niet in ondernemingen met controversiële activiteiten, zoals tabaks- en thermische-steenkoolproducenten. Als aandeelhouders werken we daarnaast actief samen met ondernemingen, en sinds kort maakt deelname aan alle mogelijke stemmingen* deel uit van onze bedrijfsdoelstellingen.

*Meer informatie over ons uitsluitings- en stembeleid is te vinden in de rubriek "Beleid en verslaglegging" op deze pagina.

Wat betekenen E, S en G voor ons?

 • Environment (milieu): Wij zijn ook geïnteresseerd in de impact van ondernemingen op het milieu en de mate waarin zij in staat zijn diensten en producten aan te bieden die de milieuproblemen aanpakken. Onder milieuproblemen verstaan wij onder meer de aanpak van koolstofemissie, vervuiling, afval en watergebruik.

 • Social (maatschappij): Wij volgen aandachtig de impact van ondernemingen op al onze belanghebbenden (leveranciers, medewerkers, consumenten) en de stijgende verwachtingen van het publiek ten aanzien van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijke problemen waaraan wij aandacht besteden, zijn onder meer alle vormen van misbruik van werknemers, het verloop onder medewerkers, diversiteit, gezondheid en veiligheid op het werk, inkomensverdeling en de veiligheid van producten.

 • Governance (goed ondernemingsbestuur): Wij concentreren ons op de toegevoegde waarde van ondernemingen die werk maken van goed ondernemingsbestuur. Problemen op het gebied van goed ondernemingsbestuur waaraan wij aandacht besteden, zijn onder meer neiging tot omkoping en corruptie, de betrokkenheid bij en invloed van overheden op het management, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, de beloning van de directie en mededingingsbeperkende praktijken.


Samenwerking

We proberen onze rol als verantwoorde beleggingsbeheerder voortdurend te versterken, en hebben ons ertoe verbonden de beleggingen van onze cliënten te beheren door verbintenissen aan te gaan met ondernemingen die dezelfde waarden uitdragen als ons bedrijf. Via onze samenwerking met andere vermogensbeheerders binnen wereldwijd erkende organisaties, maar ook dankzij ons actieve lidmaatschap van de Responsible Investment Committees binnen de grootste Europese federaties van fondsbeheerders leveren we een bijdrage aan sociale vooruitgang en het tegengaan van klimaatverandering, voeren we continu overleg met de regelgevende instanties en dragen we bij aan de ontwikkeling van beste praktijken in de vermogensbeheersector.

Met wie werken we samen?

[Insights] [SRI] Image Affiliations
[Divider] [About us] [SRI] Sand

Brede ESG-implementatieOp 31/12/2019 hanteerden 92% van ons vermogen onder beheer een globale aanpak bij het toepassen van ESG-criteria in hun beleggingsproces, zowel bij het analyseren als het nemen van beslissingen.

*Vermogen onder beheer, met uitsluiting van dakfondsen en mandaten.

Fondsbeheerders en analisten zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de toepassing van en het toezicht op ESG-criteria in hun portefeuilles. Hiertoe combineren ze intern en extern ESG-onderzoek met besprekingen met bedrijven, waar ook het Duurzaamheidsteam bij betrokken is. De toepassing van ESG-criteria in het beleggingsproces bestaat uit vier fasen:
 

1. Inzicht verwerven: De beste praktijk ten aanzien van verantwoord beleggen uitkiezen en overnemen. Gebruikmaken van een ex-ante-screening tool: MSCI Business Involvement Screening Research en onderzoek van MSCI ESG door ratingbureaus.

2. De ESG-criteria hanteren: De beoordeling van ESG-criteria opnemen in de beleggingsrationale en doorlopend monitoren. Uitmaken wat de risicofactoren zijn en zich verantwoorde gedragingen eigen maken. Gebruikmaken van een lijst van uitgesloten bedrijven, identificeren van mogelijke controverses in onze beleggingen en over deze onderwerpen in gesprek gaan met bedrijven.

3. Zich inzetten: De ESG-criteria over de lange termijn blijven aanbevelen, met name in het kader van ons actief stembeleid.

4. Informeren: Jaarlijkse publicatie van ons stem- en engagementbeleid en de bijbehorende verslagen. Voor de desbetreffende fondsen (92% van ons vermogen onder beheer): publicatie van de jaarverslagen met een specifieke ESG-gerelateerde toelichting. Publicatie van koolstofemissies voor bijna 40% van het vermogen onder beheer. ESG- en koolstofanalyses voor fondsen die op verzoek door het MSCI ESG analyseteam beschikbaar worden gesteld.

[Divider] [About us] [SRI] Tree bark

MVB-fondsenWe hebben ons engagement op het gebied van verantwoord beleggen versterkt door vier MVB-fondsen (Maatschappelijk Verantwoord Beleggen of Socially Responsible Investing, SRI) aan te bieden die een maatschappelijk verantwoorde aanpak hanteren en verschillende regio's en activaklassen bestrijken:

 • Carmignac Portfolio Grande Europe,
 • Carmignac Emergents,
 • Carmignac Portfolio Emergents,
 • en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine.

Aan deze fondsen zijn het Belgische label "Towards Sustainability" en het Franse "ISR"-label toegekend, die de toewijding van de fondsen aan duurzaam beleggen belonen en ze beter zichtbaar maken voor beleggers in heel Europa:

[Insights] [SRI] Table 1.2 NL

De landen waar elk fonds is geregistreerd voor openbare verkoop zijn vermeld in ons Fund Processing Passport (FPP) en op onze website. Meer informatie over de labels kunt u vinden op www.lelabelisr.fr/en en www.towardssustainability.be.

Voor meer informatie over de door elk fonds gehanteerde aanpak, verwijzen wij u naar dit document en de onderstaande links.

Carmignac Portfolio Grande Europe:

Carmignac Emergents:

Carmignac Portfolio Emergents:

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine:

[Divider] [About us] [SRI] Clay

Beleid en verslagleggingUitsluitingsbeleid

 • Uitgesloten bedrijven – Alle beleggingen van onze fondsen worden gescreend en sluiten bedrijven uit die wereldwijde normen inzake milieubescherming, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en corruptiebestrijding schenden, gebaseerd op Norm-Based Research van ISS-Ethix*.

 • Uitgesloten activiteiten – Carmignac screent en sluit alle beleggingen uit die betrekking hebben op controversiële wapens, zoals antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens, wapens met verarmd uranium en kernwapens. Overeenkomstig de eigen overtuigingen van Carmignac zijn de beleggingsbeperkingen ook van toepassing op tabaks- en thermische-steenkoolproducenten voor alle fondsen**.

Hieronder vindt u ons volledige uitsluitingsbeleid:

Uitsluitingsbeleid 2019

*Norm-Based Research van ISS-Ethix beoordeelt of bedrijven wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en corruptiebestrijding naleven. Wereldwijde normen worden vastgelegd in internationale initiatieven en richtlijnen zoals de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de Tripartiete beginselverklaring betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), het Global Compact van de VN en, sinds kort, de leidende beginselen van de VN met betrekking tot bedrijven en mensenrechten. **Thermische-steenkoolproducenten die meer dan 10% van hun omzet uit de winning van thermische steenkool halen worden niet opgenomen in al onze fondsen.

Stembeleid en verslaglegging

Wij werken samen met Institutional Shareholder Services (ISS), een toonaangevend bedrijf in het analyseren en uitvoeren van corporate governance en proxy voting (stemmen bij volmacht). Zo kunnen we profiteren van het uitgebreide onderzoek en de aanbevelingen van ISS op het gebied van governance, terwijl we volledige controle behouden over onze stemkeuzes. We hebben de duurzaamheidsprincipes van ISS overgenomen.

Hieronder vindt u meer informatie over ons stembeleid en onze verslaglegging:

In het kader van de herziening van zijn engagementbeleid teneinde dit aan te laten sluiten op de Richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (SRD II) en de manier waarop deze in 2019 in de desbetreffende landen is toegepast, verklaart Carmignac dat zijn stembeleid spoedig zal worden opgenomen in zijn engagementbeleid, als een pijler waarop zijn raamwerk voor engagement rust. De stemmingen bij volmacht voor 2020 zullen dan ook worden opgenomen in het engagementverslag voor het betreffende kalenderjaar.

Engagementbeleid

Carmignac wil actief betrokken zijn bij bedrijven waarin het belegt en wil effectieve stewardship toepassen. In ons onderstaande engagementbeleid leggen we uit hoe we actief betrokken zijn bij bedrijven waarin we beleggen. Meer informatie kunt u in de jaarverslagen van de desbetreffende fondsen vinden.

Engagementbeleid 2019

In het kader van de herziening van zijn engagementbeleid teneinde dit aan te laten sluiten op de Richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (SRD II) en de manier waarop deze in 2019 in de desbetreffende landen is toegepast, verklaart Carmignac dat zijn stembeleid spoedig zal worden opgenomen in zijn engagementbeleid, als een pijler waarop zijn raamwerk voor engagement rust. De stemmingen bij volmacht voor 2020 zullen dan ook worden opgenomen in het engagementverslag voor het betreffende kalenderjaar. Bovendien zullen we extra aspecten behandelen, zoals hoe we toezicht houden op de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties, het risico en de kapitaalstructuur van de bedrijven waarin we belegd zijn (indien van toepassing) en hoe we met andere belanghebbenden samenwerken en ons handelen coördineren. Ten slotte zullen we, overeenkomstig ons raamwerk voor het beheer van belangenconflicten, in ons engagementbeleid voor 2020 verduidelijken hoe Carmignac binnen dit geconsolideerde raamwerk omgaat met reële en potentiële belangenconflicten die voortkomen uit dit geactualiseerde raamwerk voor engagement.

Transparantiecodes

Verantwoord beleggen is een wezenlijk onderdeel van de strategische positionering en de werkwijze van Carmignac. We zijn al sinds 2012 officieel betrokken bij verantwoord beleggen, door ondertekening van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de VN, en juichen de Europese Transparantiecode voor duurzaam en verantwoord beleggen toe. Dit is onze tweede verbintenisverklaring voor de op Europese en de opkomende markten gerichte fondsen. Onze volledige verklaring is te vinden via de onderstaande links.

Transparantiecode - Opkomende markten (in het Engels)

Transparantiecode - Europa (in het Engels)Verslag klimaatbeleid en koolstofemissie

Carmignac heeft klimaatbewustzijn tot officieel onderdeel van haar beleggingsproces gemaakt. We sluiten ons aan bij de initiatieven van de Klimaatconferentie van Parijs uit 2015 en passen artikel 173 van de Franse wet op de energietransitie toe (Code monétaire et financier, artikel L533-22-1) die voorziet in verslaglegging van de koolstofuitstoot en ESG-implementatie voor al onze fondsen.

Per 31/12/2019 worden de koolstofemissies gemeten en gevolgd (1) voor EUR 12,6 miljard ofwel 38% van ons vermogen onder beheer (AUM). De koolstofvoetafdruk van deze beleggingen was 63% lager dan hun referentie-indicatoren per belegd bedrag van EUR 1 miljoen, zo blijkt uit MSCI Carbon Analytics-gegevens.

Verslag klimaatbeleid en koolstofemissie 2019

[Insights] [SRI] Table 2 NL

(1) Carmignac-fondsen waarvoor koolstofemissies worden gemeten en gevolgd. (2) De referentie-indicator van elk fonds wordt hypothetisch belegd met een identiek vermogen onder beheer als de respectieve Carmignac-aandelenfondsen en berekend voor de totale koolstofuitstoot en per belegd bedrag van 1 miljoen euro. Bron: MSCI Carbon Analytics, 31/12/2019.