ONZE BELOFTE

We achten het een onderdeel van onze fiduciaire plicht om ESG-risico's en -kansen in alle activaklassen actief te beheren wanneer we beleggen voor onze cliënten, met hun belangen voorop.

We zijn ervan overtuigd dat het grote voordelen heeft om ESG-analyse in onze beleggingsprocessen te verwerken: het stelt ons in staat om enerzijds de risico's te beperken, groeikansen te identificeren en de financiële waarde van immateriële activa vast te stellen – wat ons op weg helpt naar langetermijnrendement – en anderzijds een positief effect op het milieu en de maatschappij na te streven.

Onze drie belangrijkste ESG-thema's

Klimaat. Empowerment. Leiderschap.

Beleid en verslaglegging

Carmignac heeft zich ertoe verbonden zijn aanpak van duurzaam beleggen te onderbouwen met solide beleidslijnen en processen, gecontroleerd en gemonitord door het management.

Samenvatting

Als actieve aandeelhouder gaan wij met de ondernemingen waarin wij beleggen in gesprek om hen ertoe aan te sporen ESG-risico's op een passende manier aan te pakken en ESG-kansen aan te grijpen. Door ons stemrecht uit te oefenen, bevestigen wij op aandeelhoudersvergaderingen onze verbintenissen in overeenstemming met onze duurzame aanpak. Wij gebruiken ons stemrecht en streven ernaar bij al onze aandelen- en obligatieposities onze stem uit te brengen.

Toegang tot stemmingsinformatie (alleen in het Engels)

Samenvatting

Als verantwoord belegger achten we het een onderdeel van onze fiduciaire plicht om ESG-risico's en -kansen actief te beheren wanneer we beleggen voor onze cliënten.
We integreren ESG-analyse in ons beleggingsproces voor aandelen en obligaties via ons eigen ESG-onderzoekssysteem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), dat menselijke inzichten combineert met gedifferentieerde ESG-data.

Samenvatting

Als onderdeel van ons streven naar volledige transparantie van onze beleggingen richting onze cliënten, omarmen we de Europese Code inzake de transparantie van duurzaam en verantwoord beleggen, die gericht is op de openbaarmaking van de praktijken van onze MVB-fondsen (1) en thematische ESG-fondsen.
Dit is onze tweede verbintenisverklaring voor de op Europese en de opkomende markten gerichte fondsen.

(1) Maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.

Bekijk al onze beleidsdocumenten en verslagen

HANDELEN IN LIJN MET ONZE OVERTUIGINGEN

Als onafhankelijk en verantwoordelijk familiebedrijf streven wij ernaar om in onze activiteiten te handelen in lijn met onze overtuigingen:

Klimaat

Om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen, streeft Carmignac ernaar de koolstofemissies van zijn portefeuilles te verminderen door onze betrokkenheid bij de bedrijven waarin wij beleggen, maar ook door de koolstofemissies van onze eigen activiteiten te compenseren.

Empowerment

Het grootste deel van Carmignac is in handen van één familie: we stimuleren ondernemingszin en creëren een werkomgeving waarin onze werknemers zich helemaal kunnen ontplooien. Meer dan twee derde van ons vermogen onder beheer wordt mede beheerd door vrouwen.
Onze senior medewerkers kunnen deelnemen aan een aandelenplan, zodat hun belangen gelijklopen met die van onze beleggers.

Leiderschap

De leiderschapsstructuur van Carmignac is afgestemd op de identiteit en waarden van ons bedrijf als familiebedrijf en onderneming. In de praktijk betekent dit dat de familieleden van Carmignac - de oprichter, Edouard Carmignac, en zijn dochter, Maxime Carmignac - respectievelijk Managing Director en CIO van Carmignac Gestion en Chief Executive Officer en Director van Carmignac UK Ltd. zijn.

CARMIGNAC IS KOOLSTOFNEUTRAAL

De bezorgdheid van Carmignac over klimaatverandering gaat verder dan onze verwachtingen voor emissiereductie voor de bedrijven waarin we beleggen. We hebben daarom onze eigen benadering op één lijn gebracht om CO2-neutraliteit te bieden in onze huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. 4 530 tCO2 zijn in totaal gecompenseerd voor 2019, 2020, 2021 en 2022*.

*Alle Scope 1-emissies (rechtstreekse uitstoot door onze locaties) en Scope 2-emissies (ingekochte energie) en een deel van de Scope 3-emissies (woon-werkverkeer van werknemers, zakenreizen en IT-diensten).

Wat ESG voor ons betekent?

38 seconden

Het standpunt van Carmignac

Duurzaam beleggen1 september 2020Nederlands

Wat er nodig is voor de energietransitie.

Spreker(s) : Michel Wiskirski
Meer informatie
Duurzaam beleggen1 september 2020Nederlands

Hoe verminderen we onze koolstofuitstoot?

Spreker(s) : Michel Wiskirski
Meer informatie
Duurzaam beleggen1 september 2020Nederlands

Hoe bereiken we de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs?

Spreker(s) : Mark Denham
Meer informatie
Duurzaam beleggen14 maart 2024Nederlands

Duurzame obligaties: een beleggingskans?

2 minuten leestijd
Meer informatie
Duurzaam beleggen17 juli 2023Nederlands

Onze milieugerelateerde verwachtingen – Klimaat

1 minuten leestijd
Meer informatie
Duurzaam beleggen17 juli 2023Nederlands

Onze sociale verwachtingen – Empowerment

1 minuten leestijd
Meer informatie

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het essentiële informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.