ONZE BELOFTE

We achten het een onderdeel van onze fiduciaire plicht om ESG-risico's en -kansen in alle activaklassen actief te beheren wanneer we beleggen voor onze cliënten, met hun belangen voorop.

We zijn ervan overtuigd dat het grote voordelen heeft om ESG-analyse in onze beleggingsprocessen te verwerken: het stelt ons in staat om enerzijds de risico's te beperken, groeikansen te identificeren en de financiële waarde van immateriële activa vast te stellen – wat ons op weg helpt naar langetermijnrendement – en anderzijds een positief effect op het milieu en de maatschappij na te streven.

Onze drie belangrijkste ESG-thema's

Klimaat. Empowerment. Leiderschap.

Beleid en verslaglegging

Carmignac heeft zich ertoe verbonden zijn aanpak van duurzaam beleggen te onderbouwen met solide beleidslijnen en processen, gecontroleerd en gemonitord door het management.

Samenvatting

Als actieve aandeelhouder gaan wij met de ondernemingen waarin wij beleggen in gesprek om hen ertoe aan te sporen ESG-risico's op een passende manier aan te pakken en ESG-kansen aan te grijpen. Door ons stemrecht uit te oefenen, bevestigen wij op aandeelhoudersvergaderingen onze verbintenissen in overeenstemming met onze duurzame aanpak. Wij gebruiken ons stemrecht en streven ernaar bij al onze aandelen- en obligatieposities onze stem uit te brengen.

Samenvatting

Als verantwoord belegger achten we het een onderdeel van onze fiduciaire plicht om ESG-risico's en -kansen actief te beheren wanneer we beleggen voor onze cliënten.
We integreren ESG-analyse in ons beleggingsproces voor aandelen en obligaties via ons eigen ESG-onderzoekssysteem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory), dat menselijke inzichten combineert met gedifferentieerde ESG-data.

Samenvatting

Als onderdeel van ons streven naar volledige transparantie van onze beleggingen richting onze cliënten, omarmen we de Europese Code inzake de transparantie van duurzaam en verantwoord beleggen, die gericht is op de openbaarmaking van de praktijken van onze MVB-fondsen (1) en thematische ESG-fondsen.
Dit is onze tweede verbintenisverklaring voor de op Europese en de opkomende markten gerichte fondsen.

(1) Maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.

Bekijk al onze beleidsdocumenten en verslagen

HANDELEN IN LIJN MET ONZE OVERTUIGINGEN

Als onafhankelijk en verantwoordelijk familiebedrijf streven wij ernaar om in onze activiteiten te handelen in lijn met onze overtuigingen:

Klimaat

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, wil Carmignac de koolstofemissies van zijn portefeuilles verminderen via onze verbintenissen ten aanzien van de bedrijven waarin wij beleggen, maar ook door deze emissies te compenseren om koolstofneutraliteit te bereiken.

Empowerment

Het grootste deel van Carmignac is in handen van één familie: we stimuleren ondernemingszin en creëren een werkomgeving waarin onze werknemers zich helemaal kunnen ontplooien. Meer dan twee derde van ons vermogen onder beheer wordt mede beheerd door vrouwen.
Onze senior medewerkers kunnen deelnemen aan een aandelenplan, zodat hun belangen gelijklopen met die van onze beleggers.

Leiderschap

Het bedrijf wordt geleid door de CEO en Deputy Managing Director onder toezicht van de Raad van Bestuur, die wordt bijgestaan door een auditcomité, een remuneratie- en benoemingscomité en de algemene vergadering van aandeelhouders.

CARMIGNAC IS KOOLSTOFNEUTRAAL

De bezorgdheid van Carmignac over klimaatverandering gaat verder dan onze verwachtingen voor emissiereductie voor de bedrijven waarin we beleggen. We hebben daarom ons eigen beleid op één lijn gebracht om CO2-neutraliteit te bieden in onze huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. 3 510 tCO2 zijn in totaal gecompenseerd voor 2019, 2020 en 2021*.

*Alle Scope 1-emissies (rechtstreekse uitstoot door onze locaties) en Scope 2-emissies (ingekochte energie) en een deel van de Scope 3-emissies (woon-werkverkeer van werknemers, zakenreizen en IT-diensten).

Wat ESG voor ons betekent?

Het standpunt van Carmignac

Duurzaam beleggen1 september 2020

Wat er nodig is voor de energietransitie.

Speakers : Michel Wiskirski
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2020

Hoe verminderen we onze koolstofuitstoot?

Speakers : Michel Wiskirski
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2020

Hoe bereiken we de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs?

Speakers : Mark Denham
Find out more
Duurzaam beleggen4 januari 2023

Carmignac benoemt nieuw hoofd Duurzame Beleggingen

2 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2022

"De energietransitie moet worden versneld"

5 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen18 oktober 2021

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) in de praktijk

1 minuten leestijd
Find out more
Promotioneel materiaal. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Climate Transition, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Portfolio Emergents en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Emergents is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.