ESG en MVB in de praktijk

ESG-beleggen, dat wil zeggen gebruikmaken van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social en Governance) om te beoordelen hoe ver bedrijven en landen staan op het gebied van duurzaamheid, is een beleggingsbenadering waarbij onze analisten en portefeuillebeheerders in hun fundamentele analyse rekening houden met wezenlijke ESG-kwesties. Door ESG-overwegingen in onze beleggingsbeslissingen te integreren en dus ook de externe impact op de maatschappij en het milieu in aanmerking te nemen, krijgen we een vollediger beeld van de wezenlijke risico's en kansen die aan een belegging verbonden zijn.

Ontdek ons aanbod duurzame fondsen

Onze aanpak van ESG-integratie combineert duurzame beleggingspraktijken met actief aandeelhouderschap rond drie thema's:

Klimaat
De klimaatverandering vormt een existentiële bedreiging en een bron van systemisch risico voor onze economieën en de financiële markten. Wij verwachten van alle ondernemingen waarin we beleggen dat ze hun impact op het milieu beperken en inzicht hebben in hoe de klimaatverandering hun activiteiten en werking zal beïnvloeden. Wij sporen ze aan om bij te dragen aan de transitie naar een koolstofarme economie, in lijn met de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs.

Empowerment
Bedrijven kunnen niet succesvol opereren zonder een goede afweging van de belangen van hun stakeholders.
Wij verwachten van onze deelnemingen dat zij hun werknemers waarderen en een ondersteunende, veilige en inclusieve werkomgeving bieden. Wat de klanten betreft, moeten de juiste processen en interne controles worden ingevoerd om het welzijn van de klanten te waarborgen, hun ervaring te verbeteren en daardoor hun loyaliteit te vergroten.
Wij verwachten ook dat ondernemingen naar beste vermogen strenge normen inzake mensenrechten hanteren in hun toeleveringsketen.

Leiderschap
Robuust leiderschap is in elk bedrijf en belangrijke voedingsbodem voor de prestaties en het succes op lange termijn. Goed bestuur kan vele vormen aannemen, maar wij verwachten van de ondernemingen waarin wij beleggen dat zij een passende structuur opzetten die innovatie aanmoedigt en voor een solide systeem van controle en verantwoording zorgen.

Bekijk onze duurzame benadering

Door te pionieren met het gebruik van ESG-criteria bij de monitoring en selectie van staatsobligaties hebben wij ESG kunnen integreren in alle grote activaklassen van ons fondsenaanbod. Er worden weliswaar langzaamaan externe oplossingen ontwikkeld, maar wij hebben ervoor gekozen onze eigen modellen te bouwen voor ESG-integratie, die bovendien relevante informatie opleveren voor onze beleggers. De afgelopen jaren hebben we twee modellen ontwikkeld:

 • Een wereldwijd model voor het ESG-risico van staten, dat bedoeld is om in te schatten welke ESG-risico's ontwikkelde en opkomende landen het hoofd moeten bieden
 • Een op de opkomende landen toegespitst model, dat positieve ESG-ontwikkelingen in kaart brengt
Bekijken onze ESG-verslagen en beleidsdocumenten

Het begrip 'ESG' ontstond in 2004, maar heeft zijn wortels in maatschappelijk verantwoord beleggen – MVB – op basis van uitsluitingen. Onze maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (MVB-fondsen) benaderen ESG-integratie op een striktere manier, deels op basis van ethische overwegingen. Deze fondsen hebben bijvoorbeeld een uitgebreider uitsluitingsbeleid, streven naar een kleine koolstofvoetafdruk of hanteren een positief screeningsfilter.

Ontdek onze MVB-fondsen

De SFDR-classificaties van onze fondsen

In maart 2021 is de 'SFDR' (Niveau 1) in werking getreden, de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector die de Europese Commissie heeft aangenomen.
Deze verordening verplicht vermogensbeheerders zoals Carmignac om bij hun beleggingsbeslissingen rekening te houden met duurzaamheidsrisico's (risico's die verband houden met ESG-factoren), duidelijk aan te geven hoe 'groen' hun fondsen zijn en hun doelstellingen, beleid en methodes uiteen te zetten in hun prospectussen, websites en periodieke verslagen. Een tweede belangrijke maatregel is de verplichting voor vermogensbeheerders – volgens het principe 'pas toe of leg uit' – om op zowel ondernemings- als fondsniveau de ongunstige effecten van hun beleggingen te meten aan de hand van 18 verplichte en gestandaardiseerde ESG-indicatoren.

De SFDR heeft een nieuw tijdperk ingeluid in het mainstream aanbod en de classificatie van duurzame beleggingen.

Artikel 6
Houden bij hun beleggingsbeslissingen rekening met duurzaamheidsrisico's (risico's die verband houden met ESG-factoren). Daartoe moeten ze die risico's meenemen in hun due diligence en beoordelen welk effect die risico's op het financiële rendement zouden hebben.

Artikel 8
Een Fonds dat onder meer milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot, op voorwaarde dat de bedrijven waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken volgen.

Artikel 9
Hebben een meetbare duurzame doelstelling die centraal staat bij beleggingsbeslissingen en het beleggingsuniversum bepaalt.

Ontdek ons aanbod duurzame fondsen

Thematisch beleggen is een manier om de beleggingen toe te spitsen op een concreet en doelgericht thema. De thematische fondsen van Carmignac zoeken naar innovatieve manieren om op lange termijn alfa te genereren en kunnen cliënten beleggingsoplossingen aanreiken die aansluiten bij hun eigen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen. Ook ons thematische aanbod sluit aan bij onze drie ESG-kernthema's: Klimaat, Empowerment, Leiderschap.

Om aan de groeiende vraag van onze cliënten te voldoen, een aantal van onze aandelenfondsen onder het ambitieuze artikel 9 van de SFDR te kunnen indelen en te definiëren wat duurzame beleggingen zijn, heeft Carmignac een op regels gebaseerd 'Resultatenraamwerk' ontwikkeld dat is afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

We hebben negen SDG's aangemerkt als beleggingsmogelijkheden, waarmee we bedoelen dat de bedrijven waarin onze fondsen kunnen beleggen, in staat zijn om met hun producten en diensten die doelstellingen dichterbij te brengen.

Om bedrijven te kunnen identificeren die op die negen SDG's zijn afgestemd, hebben we meer dan 1.700 bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de targets van de volgende SDG's:

 • SDG 1: Geen armoede
 • SDG 2: Geen honger
 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
 • SDG 6: Schoon water en sanitair
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Het Resultatenraamwerk van Carmignac definieert duurzame beleggingen als bedrijven die meer dan 50% van hun omzet behalen uit goederen en diensten die positief zijn afgestemd op ten minste één van de negen SDG's waarin Carmignac wil beleggen. Die hoge omzetdrempel betekent dat we bedrijven selecteren die duidelijk hebben aangetoond zich bewust op duurzame activiteiten toe te leggen. Onze fondsen hanteren afhankelijk van hun verbintenisniveau en indeling onder de SFDR minimumdrempels van 50% tot wel 75% van hun in aanmerking komende activa voor beleggingen in op die SDG's afgestemde ondernemingen.

Recente analyses

Duurzaam beleggen14 maart 2024Nederlands

Duurzame obligaties: een beleggingskans?

2 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen17 juli 2023Nederlands

Onze milieugerelateerde verwachtingen – Klimaat

1 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen17 juli 2023Nederlands

Onze sociale verwachtingen – Empowerment

1 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het essentiële informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.