ESG en MVB in de praktijk

ESG-beleggen, dat wil zeggen gebruikmaken van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social en Governance) om te beoordelen hoe ver bedrijven en landen staan op het gebied van duurzaamheid, is een beleggingsbenadering waarbij onze analisten en portefeuillebeheerders in hun fundamentele analyse rekening houden met wezenlijke ESG-kwesties. Door ESG-overwegingen in onze beleggingsbeslissingen te integreren en dus ook de externe impact op de maatschappij en het milieu in aanmerking te nemen, krijgen we een vollediger beeld van de wezenlijke risico's en kansen die aan een belegging verbonden zijn.

Ontdek ons aanbod duurzame fondsen

Onze aanpak van ESG-integratie combineert duurzame beleggingspraktijken met actief aandeelhouderschap rond drie thema's:

Klimaat
De klimaatverandering vormt een existentiële bedreiging en een bron van systemisch risico voor onze economieën en de financiële markten. Wij verwachten van alle ondernemingen waarin we beleggen dat ze hun impact op het milieu beperken en inzicht hebben in hoe de klimaatverandering hun activiteiten en werking zal beïnvloeden. Wij sporen ze aan om bij te dragen aan de transitie naar een koolstofarme economie, in lijn met de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs.

Empowerment
Bedrijven kunnen niet succesvol opereren zonder een goede afweging van de belangen van hun stakeholders.
Wij verwachten van onze deelnemingen dat zij hun werknemers waarderen en een ondersteunende, veilige en inclusieve werkomgeving bieden. Wat de klanten betreft, moeten de juiste processen en interne controles worden ingevoerd om het welzijn van de klanten te waarborgen, hun ervaring te verbeteren en daardoor hun loyaliteit te vergroten.
Wij verwachten ook dat ondernemingen naar beste vermogen strenge normen inzake mensenrechten hanteren in hun toeleveringsketen.

Leiderschap
Robuust leiderschap is in elk bedrijf en belangrijke voedingsbodem voor de prestaties en het succes op lange termijn. Goed bestuur kan vele vormen aannemen, maar wij verwachten van de ondernemingen waarin wij beleggen dat zij een passende structuur opzetten die innovatie aanmoedigt en voor een solide systeem van controle en verantwoording zorgen.

Bekijk onze duurzame benadering

Door te pionieren met het gebruik van ESG-criteria bij de monitoring en selectie van staatsobligaties hebben wij ESG kunnen integreren in alle grote activaklassen van ons fondsenaanbod. Er worden weliswaar langzaamaan externe oplossingen ontwikkeld, maar wij hebben ervoor gekozen onze eigen modellen te bouwen voor ESG-integratie, die bovendien relevante informatie opleveren voor onze beleggers. De afgelopen jaren hebben we twee modellen ontwikkeld:

 • Een wereldwijd model voor het ESG-risico van staten, dat bedoeld is om in te schatten welke ESG-risico's ontwikkelde en opkomende landen het hoofd moeten bieden
 • Een op de opkomende landen toegespitst model, dat positieve ESG-ontwikkelingen in kaart brengt
Bekijken onze ESG-verslagen en beleidsdocumenten

Het begrip 'ESG' ontstond in 2004, maar heeft zijn wortels in maatschappelijk verantwoord beleggen – MVB – op basis van uitsluitingen. Onze maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (MVB-fondsen) benaderen ESG-integratie op een striktere manier, deels op basis van ethische overwegingen. Deze fondsen hebben bijvoorbeeld een uitgebreider uitsluitingsbeleid, streven naar een kleine koolstofvoetafdruk of hanteren een positief screeningsfilter.

Ontdek onze MVB-fondsen

De SFDR-classificaties van onze fondsen

In maart 2021 is de 'SFDR' (Niveau 1) in werking getreden, de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector die de Europese Commissie heeft aangenomen.
Deze verordening verplicht vermogensbeheerders zoals Carmignac om bij hun beleggingsbeslissingen rekening te houden met duurzaamheidsrisico's (risico's die verband houden met ESG-factoren), duidelijk aan te geven hoe 'groen' hun fondsen zijn en hun doelstellingen, beleid en methodes uiteen te zetten in hun prospectussen, websites en periodieke verslagen. Een tweede belangrijke maatregel is de verplichting voor vermogensbeheerders – volgens het principe 'pas toe of leg uit' – om op zowel ondernemings- als fondsniveau de ongunstige effecten van hun beleggingen te meten aan de hand van 18 verplichte en gestandaardiseerde ESG-indicatoren.

De SFDR heeft een nieuw tijdperk ingeluid in het mainstream aanbod en de classificatie van duurzame beleggingen.

Artikel 6
Houden bij hun beleggingsbeslissingen rekening met duurzaamheidsrisico's (risico's die verband houden met ESG-factoren). Daartoe moeten ze die risico's meenemen in hun due diligence en beoordelen welk effect die risico's op het financiële rendement zouden hebben.

Artikel 8
Een Fonds dat onder meer milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot, op voorwaarde dat de bedrijven waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken volgen.

Artikel 9
Hebben een meetbare duurzame doelstelling die centraal staat bij beleggingsbeslissingen en het beleggingsuniversum bepaalt.

Ontdek ons aanbod duurzame fondsen

Thematisch beleggen is een manier om de beleggingen toe te spitsen op een concreet en doelgericht thema. De thematische fondsen van Carmignac zoeken naar innovatieve manieren om op lange termijn alfa te genereren en kunnen cliënten beleggingsoplossingen aanreiken die aansluiten bij hun eigen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen. Ook ons thematische aanbod sluit aan bij onze drie ESG-kernthema's: Klimaat, Empowerment, Leiderschap.

Om aan de groeiende vraag van onze cliënten te voldoen, een aantal van onze aandelenfondsen onder het ambitieuze artikel 9 van de SFDR te kunnen indelen en te definiëren wat duurzame beleggingen zijn, heeft Carmignac een op regels gebaseerd 'Resultatenraamwerk' ontwikkeld dat is afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

We hebben negen SDG's aangemerkt als beleggingsmogelijkheden, waarmee we bedoelen dat de bedrijven waarin onze fondsen kunnen beleggen, in staat zijn om met hun producten en diensten die doelstellingen dichterbij te brengen.

Om bedrijven te kunnen identificeren die op die negen SDG's zijn afgestemd, hebben we meer dan 1.700 bedrijfsactiviteiten gekoppeld aan de targets van de volgende SDG's:

 • SDG 1: Geen armoede
 • SDG 2: Geen honger
 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
 • SDG 6: Schoon water en sanitair
 • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
 • SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Het Resultatenraamwerk van Carmignac definieert duurzame beleggingen als bedrijven die meer dan 50% van hun omzet behalen uit goederen en diensten die positief zijn afgestemd op ten minste één van de negen SDG's waarin Carmignac wil beleggen. Die hoge omzetdrempel betekent dat we bedrijven selecteren die duidelijk hebben aangetoond zich bewust op duurzame activiteiten toe te leggen. Onze fondsen hanteren afhankelijk van hun verbintenisniveau en indeling onder de SFDR minimumdrempels van 50% tot wel 75% van hun in aanmerking komende activa voor beleggingen in op die SDG's afgestemde ondernemingen.

Recente analyses

Duurzaam beleggen4 januari 2023

Carmignac benoemt nieuw hoofd Duurzame Beleggingen

2 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2022

"De energietransitie moet worden versneld"

5 minuten leestijd
Find out more
Duurzaam beleggen18 oktober 2021

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) in de praktijk

1 minuten leestijd
Find out more
Promotioneel materiaal. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Climate Transition, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Portfolio Emergents en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Emergents is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.