Onze aanpak

Onze kijk op duurzaam beleggen

Carmignac heeft een brede waaier van duurzame fondsen waarin we met onze onafhankelijke en actieve beheerstijl zowel onze eigen duurzame doelstellingen als die van onze beleggers realiseren.Ontdek onze fondsen

ONZE ESG-THEMA'S

Onze aanpak van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap spitst zich toe op drie thema's die aansluiten bij de beleggingsfilosofie en langetermijnvisie van Carmignac:

Klimaat

Wij beschouwen de klimaatverandering als een existentiële bedreiging en een bron van systemisch risico voor onze economieën en de financiële markten. Wij verwachten van alle ondernemingen waarin we beleggen dat ze hun impact op het milieu beperken en inzicht hebben in hoe de klimaatverandering hun activiteiten en werking zal beïnvloeden. Wij sporen ze aan om bij te dragen aan de transitie naar een koolstofarme economie, in lijn met de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs.

Empowerment

Bedrijven kunnen niet succesvol opereren zonder een goede afweging van de belangen van hun stakeholders. Wij verwachten van onze deelnemingen dat zij hun werknemers waarderen en een ondersteunende, veilige en inclusieve werkomgeving bieden. Wat de klanten betreft, moeten de juiste processen en interne controles worden ingevoerd om het welzijn van de klanten te waarborgen, hun ervaring te verbeteren en daardoor hun loyaliteit te vergroten. Wij verwachten ook dat ondernemingen naar beste vermogen strenge normen inzake mensenrechten hanteren in hun toeleveringsketen.

Leiderschap

Robuust leiderschap is voor ons in elk bedrijf en belangrijke voedingsbodem voor de prestaties en het succes op lange termijn. Goed bestuur kan vele vormen aannemen, maar we verwachten van de ondernemingen waarin we beleggen dat ze een passende structuur opzetten die innovatie aanmoedigt en voor een solide systeem van controle en verantwoording zorgen.
Leidraad voor duurzaam beleggen

ONS EIGEN ESG-ONDERZOEKSSYSTEEM: START

Effectief beheer van ESG-factoren is een doorslaggevende voorwaarde van een degelijk langetermijnrendement en goed functionerend risicobeheer. In 2020 heeft Carmignac geïnvesteerd in een belangrijk project om tot een eenduidiger en beter begrip van ESG-factoren te komen in elk van de grote activaklassen: aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties. START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory) is een overkoepelend platform dat meerdere bronnen van ruwe ESG-gegevens bundelt voor onze eigen scoresystemen voor bedrijven en ons ESG-model voor overheidsemittenten, onze analyse van controverses en de afstemming op de SDG's.

START biedt toekomstgerichte ESG-analyses die onze beleggingsteams de inzichten bieden die ze nodig hebben om de beleggingsbeslissingen te nemen die het best aansluiten bij de langetermijnbelangen van onze cliënten.

Voorstelling van START
START is een ESG-onderzoekssysteem dat gegevens van externe bronnen combineert met de inzichten van onze deskundigen. Zo kan een brede analyse worden uitgevoerd inzake de risico's en opportuniteiten van bedrijven op ESG-gebied. Dergelijke analyses vormen een hoeksteen van het beleggingsproces van het fonds.
 • Vergelijken wat vergelijkbaar is
 • Alle beschikbare gegevens verzamelen
 • Alles analyseren
 • De gegevens in perspectief plaatsen

Om de ESG-kwalificatie van een bedrijf op een eerlijkere en nauwkeurigere manier te kunnen bepalen, trekken we eerst een vergelijking met zijn sectorgenoten.

De stakeholders van een bedrijf (werknemers, klanten, leveranciers, omgeving, gemeenschap, bestuur enz.) hebben een verschillende betekenis, afhankelijk van de sector en regio waarin het bedrijf actief is. We noemen dat hun 'relevantie'. De impact ervan is cruciaal voor de huidige en toekomstige waarde van een bedrijf en hangt af van de manier waarop het bedrijf omgaat met de betreffende stakeholders.

Nadat we de bedrijven hebben samengevoegd op basis van hun gemeenschappelijke 'relevantie', stellen we onze eigen ESG-referentiegroep samen door ze in te delen op basis van regio en omvang.

Grote hoeveelheden onbewerkte gegevens worden verzameld uit gespecialiseerde bronnen en automatisch overgezet in het systeem.
De gegevens bestaan uit:

 • externe ESG-ratings,
 • door bedrijven bekendgemaakte gegevens (personeelsverloop, energieverbruik, gendergelijkheid, enz.),
 • vroegere en huidige controverses.

Aan de hand van deze gegevens kan het systeem voor elk bedrijf een ESG-prestatieprofiel opstellen.

Het systeem rangschikt vervolgens de bedrijven binnen de ESG-referentiegroep op basis van financieel relevante ESG-maatstaven – ESG-maatstaven die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de financiële prestaties van een bedrijf.

Voor elke E-, S- en G-pijler wordt automatisch een score van A tot E berekend, waarna de algemene bedrijfsscore wordt bepaald.

Dit geeft ons een momentopname van hoe goed het bedrijf zijn stakeholders beheert en of het via zijn inkomsten een positieve bijdrage levert aan de samenleving en het milieu.

In dit stadium heeft het systeem het optimale startpunt voor de rest van de analyse gecreëerd.

WAAROM VERDER GAAN?

Sommige informatie is niet kwantificeerbaar, sommige gegevens moeten worden geïnterpreteerd, sommige statistieken zijn gericht op het verleden; er is meer input nodig: de menselijke factor!

Door hun jarenlange ervaring, langdurig onderzoek en dagelijkse contacten met het management van bedrijven hebben onze analisten diepgaande kennis opgebouwd over ondernemingen en sectoren.

Hierdoor beschikken ze over unieke inzichten, die ze overbrengen in het systeem via:

 • een rating – ze kunnen de door het systeem gegenereerde score overrulen
 • een schriftelijk commentaar – details van hun analyse en alle informatie die zij relevant achten
 • een vooruitblik op het ESG-traject van het bedrijf – doet het zijn best?

Wat is de ESG-strategie van het bedrijf en hoe is deze geïntegreerd in de algemene bedrijfsfilosofie? Realiseert het bedrijf zich wie op dit moment de belangrijkste stakeholders zijn en hoe worden die beheerd? Is de relevantie van bepaalde stakeholders in de loop der tijd veranderd?
Levert het bedrijf een positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu? Zou het meer kunnen doen?
Bevindt het zich in de juiste uitgangspositie om zijn beloftes na te komen?

Door de combinatie van een brede data-analyse met de inzichten van onze ESG-experts, zorgt het START-systeem voor een formele, gestructureerde en vooruitkijkende ESG-analyse van ondernemingen zodat onze beleggingsteams de juiste keuzes kunnen maken die in lijn liggen met de strategie van het fonds, en dus de juiste keuzes voor het vermogen van ons clienteel.Ontdek onze fondsen:

ONS RESULTATENRAAMWERK

Bij Carmignac streven we ernaar bedrijven te vinden die positieve veranderingen teweegbrengen op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG's) van de Verenigde Naties. We hebben negen SDG's aangemerkt als beleggingsmogelijkheden, waarmee we bedoelen dat de bedrijven waarin onze fondsen kunnen beleggen, in staat zijn om met hun producten en diensten die doelstellingen dichterbij te brengen.
In dit opzicht hebben onze fondsen de duurzame doelstelling om meer dan 50% van hun vermogen onder beheer te beleggen in bedrijven waarvan meer dan 50% van de omzet verband houdt met goederen en diensten die positief zijn afgestemd op ten minste één van de negen SDG's waarin Carmignac wil beleggen:

(1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en duurzame energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, en (12) Verantwoorde consumptie en productie.`

Ons interne ESG-onderzoekssysteem START bevat informatie over de afstemming op de SDG's op bedrijfsniveau.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

In het kader van zijn aanpak van duurzaam beleggen gebruikt Carmignac de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ter illustratie van zijn Resultatenraamwerk. De logo's, de pictogrammen, het kleurenwiel en de grafische rechten zijn en blijven het eigendom van de Verenigde Naties. Carmignac heeft de UN PRI ondertekend, maar is op geen enkele wijze verbonden aan de Verenigde Naties. De inhoud of gegevens met betrekking tot de logo's, de pictogrammen en het kleurenwiel van de SDG's zijn niet officieel door de Verenigde Naties goedgekeurd. Alle inhoud en gegevens met betrekking tot de SDG's van de Verenigde Naties zijn opgesteld door Carmignac.

Sustainable development goals
1 - No poverty
2 - Zero hunger
3 - Good health and well-being
4 - Quality education
6 - Clean water and sanitation
7 - Affordable and clean energy
9 - Industry, innovation and infrastructure
11 - Sustainable cities and communities
12 - Responsible consumption and production
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 9 van de 17 SDG's

ONZE MODELLEN VOOR STAATSOBLIGATIES

Carmignac vindt het belangrijk om rekening te houden met ESG-criteria bij de monitoring van staatsobligaties, aangezien die wereldwijd een prominente rol spelen in de assetallocatie. Er worden weliswaar langzaamaan externe oplossingen ontwikkeld, maar wij hebben ervoor gekozen onze eigen modellen te bouwen voor ESG-integratie, die bovendien relevante informatie opleveren voor onze beleggers. De afgelopen jaren hebben we twee modellen ontwikkeld:

 • Een wereldwijd model voor het ESG-risico van staten, dat bedoeld is om in te schatten welke ESG-risico's ontwikkelde en opkomende landen het hoofd moeten bieden.
 • Een op de opkomende landen toegespitst model, dat positieve ESG-ontwikkelingen in kaart brengt.

De ESG-indicatoren van START

We analyseren meer dan 30 specifieke ESG-indicatoren die we als financieel relevant hebben aangemerkt en die worden aangevuld met gegevens over controverses en impact. De analyse heeft betrekking op ongeveer 8000 bedrijven. Dankzij START kunnen onze teams unieke menselijke inzichten toevoegen en actief in dialoog gaan met de bedrijven over de onderstaande belangrijke indicatoren.

Milieu (Environment)

 • Koolstofemissies
 • Koolstofintensiteit
 • Affakkeling van aardgas
 • Totaal energieverbruik omzet per eenheid
 • Aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik
 • Totaal energieverbruik
 • Totale afvalproductie omzet per eenheid
 • Aandeel van gerecycleerd afval in de afvalproductie
 • Directe olielekkage en olielekkage ongelukken
 • Waterverbruik omzet per eenheid
 • Gerecycleerd water
 • Totaalverbruik van vers water

Maatschappij (Social)

 • Welzijn van medewerkers
 • Personeelsverloop
 • Aantal vrouwelijke managers
 • Klanttevredenheid
 • Verschil tussen het salaris van bestuursleden en het gemiddelde salaris
 • De loonkloof tussen man en vrouw
 • Onafhankelijkheid van het audit-comité
 • Onafhankelijkheid van het vergoedingencomité
 • Betrokkenheid van het nominatiecomité
 • Onafhankelijke bestuursleden
 • Omvang van de raad van bestuur

Goed ondernemingsbestuur (Governance)

 • Onafhankelijkheid van het audit-comité
 • Onafhankelijkheid van het vergoedingencomité
 • Betrokkenheid van het nominatiecomité
 • Onafhankelijke bestuursleden
 • Omvang van de raad van bestuur
 • Hoogste beloningspakket
 • Aan langetermijndoelstellingen gekoppelde vergoedingen van bestuursleden
 • Beloningen voor duurzaam handelen
 • Gemiddelde ambtstermijn van de bestuursleden
 • Genderdiversiteit binnen het bestuur
Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn.

SAMENWERKING

Als actieve aandeelhouder ziet Carmignac voordelen aan zowel rechtstreeks als gezamenlijk engagement. De combinatie hiervan biedt ons de meeste invloed en slagkracht als aandeelhouder. Door onze krachten te bundelen met andere beleggers kunnen we de bedrijven waarin we beleggen het best sturen rond belangrijke ESG-kwesties en brede en systemische risico's en op termijn helpen om de marktwerking te verbeteren.

Samenwerkingsverbanden bieden uiteenlopende soorten samenwerkingskansen en niveaus van betrokkenheid. Hierna volgt een volledig overzicht van de samenwerkingsverbanden we ons bij hebben aangesloten als ondertekenaar, voorstander of deelnemer.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

Onze aanpak

Onze aanpak van ESG is opgebouwd rond drie thema's: Klimaat, Empowerment en Leiderschap.

Onze methodes

We hebben eigen methodes ontwikkeld om het ESG-profiel en de ESG-prestaties van onze aandelen- en obligatieposities te beoordelen. Daar hoort ook ons onderzoeksplatform START bij.

Onze samenwerkingen

We slaan de handen ineen met andere beleggers om meer gewicht in de schaal te kunnen werpen en meer invloed te hebben wanneer we met de ondernemingen waarin we beleggen in gesprek gaan. We werken ook samen met belangrijke spelers in de financiële sector om op termijn de werking van de markten te verbeteren.

Het standpunt van Carmignac

Maak kennis met onze management- en portefeuillebeheerteams, die onze unieke duurzame aanpak toelichten.
Duurzaam beleggen1 september 2020

Wat er nodig is voor de energietransitie.

Speakers : Michel Wiskirski
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2020

Hoe verminderen we onze koolstofuitstoot?

Speakers : Michel Wiskirski
Find out more
Duurzaam beleggen1 september 2020

Hoe bereiken we de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs?

Speakers : Mark Denham
Find out more
Promotioneel materiaal. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Climate Transition, Carmignac Portfolio Grande Europe, Carmignac Portfolio Emergents en Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Emergents is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.