Onze aanpak

Onze kijk op duurzaam beleggen

Carmignac heeft een brede waaier van duurzame fondsen waarin we met onze onafhankelijke en actieve beheerstijl zowel onze eigen duurzame doelstellingen als die van onze beleggers realiseren.Ontdek onze fondsen

ONZE ESG-THEMA'S

Onze aanpak van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap spitst zich toe op drie thema's die aansluiten bij de beleggingsfilosofie en langetermijnvisie van Carmignac:

Klimaat

Wij beschouwen de klimaatverandering als een existentiële bedreiging en een bron van systemisch risico voor onze economieën en de financiële markten. Wij verwachten van alle ondernemingen waarin we beleggen dat ze hun impact op het milieu beperken en inzicht hebben in hoe de klimaatverandering hun activiteiten en werking zal beïnvloeden. Wij sporen ze aan om bij te dragen aan de transitie naar een koolstofarme economie, in lijn met de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs.

Empowerment

Bedrijven kunnen niet succesvol opereren zonder een goede afweging van de belangen van hun stakeholders. Wij verwachten van onze deelnemingen dat zij hun werknemers waarderen en een ondersteunende, veilige en inclusieve werkomgeving bieden. Wat de klanten betreft, moeten de juiste processen en interne controles worden ingevoerd om het welzijn van de klanten te waarborgen, hun ervaring te verbeteren en daardoor hun loyaliteit te vergroten. Wij verwachten ook dat ondernemingen naar beste vermogen strenge normen inzake mensenrechten hanteren in hun toeleveringsketen.

Leiderschap

Robuust leiderschap is voor ons in elk bedrijf en belangrijke voedingsbodem voor de prestaties en het succes op lange termijn. Goed bestuur kan vele vormen aannemen, maar we verwachten van de ondernemingen waarin we beleggen dat ze een passende structuur opzetten die innovatie aanmoedigt en voor een solide systeem van controle en verantwoording zorgen.
Leidraad voor duurzaam beleggen

ONS EIGEN ESG-ONDERZOEKSSYSTEEM: START

Effectief beheer van ESG-factoren is een doorslaggevende voorwaarde van een degelijk langetermijnrendement en goed functionerend risicobeheer. In 2020 heeft Carmignac geïnvesteerd in een belangrijk project om tot een eenduidiger en beter begrip van ESG-factoren te komen in elk van de grote activaklassen: aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties. START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory) is een overkoepelend platform dat meerdere bronnen van ruwe ESG-gegevens bundelt voor onze eigen scoresystemen voor bedrijven en ons ESG-model voor overheidsemittenten, onze analyse van controverses en de afstemming op de SDG's.

START biedt toekomstgerichte ESG-analyses die onze beleggingsteams de inzichten bieden die ze nodig hebben om de beleggingsbeslissingen te nemen die het best aansluiten bij de langetermijnbelangen van onze cliënten.

Voorstelling van START
START is een ESG-onderzoekssysteem dat gegevens van externe bronnen combineert met de inzichten van onze deskundigen. Zo kan een brede analyse worden uitgevoerd inzake de risico's en opportuniteiten van bedrijven op ESG-gebied. Dergelijke analyses vormen een hoeksteen van het beleggingsproces van het fonds.
 • Vergelijken wat vergelijkbaar is
 • Alle beschikbare gegevens verzamelen
 • Alles analyseren
 • De gegevens in perspectief plaatsen

Om de ESG-kwalificatie van een bedrijf op een eerlijkere en nauwkeurigere manier te kunnen bepalen, trekken we eerst een vergelijking met zijn sectorgenoten.

De stakeholders van een bedrijf (werknemers, klanten, leveranciers, omgeving, gemeenschap, bestuur enz.) hebben een verschillende betekenis, afhankelijk van de sector en regio waarin het bedrijf actief is. We noemen dat hun 'relevantie'. De impact ervan is cruciaal voor de huidige en toekomstige waarde van een bedrijf en hangt af van de manier waarop het bedrijf omgaat met de betreffende stakeholders.

Nadat we de bedrijven hebben samengevoegd op basis van hun gemeenschappelijke 'relevantie', stellen we onze eigen ESG-referentiegroep samen door ze in te delen op basis van regio en omvang.

Grote hoeveelheden onbewerkte gegevens worden verzameld uit gespecialiseerde bronnen en automatisch overgezet in het systeem.
De gegevens bestaan uit:

 • externe ESG-ratings,
 • door bedrijven bekendgemaakte gegevens (personeelsverloop, energieverbruik, gendergelijkheid, enz.),
 • vroegere en huidige controverses.

Aan de hand van deze gegevens kan het systeem voor elk bedrijf een ESG-prestatieprofiel opstellen.

Het systeem rangschikt vervolgens de bedrijven binnen de ESG-referentiegroep op basis van financieel relevante ESG-maatstaven – ESG-maatstaven die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de financiële prestaties van een bedrijf.

Voor elke E-, S- en G-pijler wordt automatisch een score van A tot E berekend, waarna de algemene bedrijfsscore wordt bepaald.

Dit geeft ons een momentopname van hoe goed het bedrijf zijn stakeholders beheert en of het via zijn inkomsten een positieve bijdrage levert aan de samenleving en het milieu.

In dit stadium heeft het systeem het optimale startpunt voor de rest van de analyse gecreëerd.

WAAROM VERDER GAAN?

Sommige informatie is niet kwantificeerbaar, sommige gegevens moeten worden geïnterpreteerd, sommige statistieken zijn gericht op het verleden; er is meer input nodig: de menselijke factor!

Door hun jarenlange ervaring, langdurig onderzoek en dagelijkse contacten met het management van bedrijven hebben onze analisten diepgaande kennis opgebouwd over ondernemingen en sectoren.

Hierdoor beschikken ze over unieke inzichten, die ze overbrengen in het systeem via:

 • een rating – ze kunnen de door het systeem gegenereerde score overrulen
 • een schriftelijk commentaar – details van hun analyse en alle informatie die zij relevant achten
 • een vooruitblik op het ESG-traject van het bedrijf – doet het zijn best?

Wat is de ESG-strategie van het bedrijf en hoe is deze geïntegreerd in de algemene bedrijfsfilosofie? Realiseert het bedrijf zich wie op dit moment de belangrijkste stakeholders zijn en hoe worden die beheerd? Is de relevantie van bepaalde stakeholders in de loop der tijd veranderd?
Levert het bedrijf een positieve bijdrage aan de maatschappij en het milieu? Zou het meer kunnen doen?
Bevindt het zich in de juiste uitgangspositie om zijn beloftes na te komen?

Door de combinatie van een brede data-analyse met de inzichten van onze ESG-experts, zorgt het START-systeem voor een formele, gestructureerde en vooruitkijkende ESG-analyse van ondernemingen zodat onze beleggingsteams de juiste keuzes kunnen maken die in lijn liggen met de strategie van het fonds, en dus de juiste keuzes voor het vermogen van ons clienteel.Ontdek onze fondsen:

ONS KADER VAN RESULTATEN

Bij Carmignac streven we ernaar bedrijven te identificeren die positieve verandering teweegbrengen op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties.
De afstemming wordt voor elk bedrijf gedefinieerd door aan ten minste een van de volgende drie drempels te voldoen:

 • Producten en diensten: het bedrijf haalt ten minste 50% van zijn omzet uit goederen en diensten die verband houden met een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie; of
 • Kapitaaluitgaven: het bedrijf investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die verband houden met een van de bovengenoemde negen SDG's; of
 • Bedrijfsvoering: het bedrijf bereikt een uitgelijnde status voor ten minste drie (3) van alle zeventien (17) van de SDG's, op basis van het door het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd geleverde bewijs van beschikbaar beleid, praktijken en doelen die betrekking hebben op deze SDG's.
  Raadpleeg voor meer informatie over de methodologieën de precontractuele SFDR-informatie van de betreffende fondsen en ons Uitkomstenbeleid.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

In het kader van zijn aanpak van duurzaam beleggen gebruikt Carmignac de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ter illustratie van zijn Resultatenraamwerk. De logo's, de pictogrammen, het kleurenwiel en de grafische rechten zijn en blijven het eigendom van de Verenigde Naties. Carmignac heeft de UN PRI ondertekend, maar is op geen enkele wijze verbonden aan de Verenigde Naties. De inhoud of gegevens met betrekking tot de logo's, de pictogrammen en het kleurenwiel van de SDG's zijn niet officieel door de Verenigde Naties goedgekeurd. Alle inhoud en gegevens met betrekking tot de SDG's van de Verenigde Naties zijn opgesteld door Carmignac.

Sustainable development goals
1 - No poverty
2 - Zero hunger
3 - Good health and well-being
4 - Quality education
5 - Gender equality
6 - Clean water and sanitation
7 - Affordable and clean energy
8 - Decent work and economic growth
9 - Industry, innovation and infrastructure
10 - Reduced inequalities
11 - Sustainable cities and communities
12 - Responsible consumption and production
13 - Climate action
14 - Life below water
15 - Life on land
16 - Peace, justice and strong institutions
17 - Partnerships for the goals
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 17 van de 17 SDG's

ONZE MODELLEN VOOR STAATSOBLIGATIES

Carmignac vindt het belangrijk om rekening te houden met ESG-criteria bij de monitoring van staatsobligaties, aangezien die wereldwijd een prominente rol spelen in de assetallocatie. Er worden weliswaar langzaamaan externe oplossingen ontwikkeld, maar wij hebben ervoor gekozen onze eigen modellen te bouwen voor ESG-integratie, die bovendien relevante informatie opleveren voor onze beleggers. De afgelopen jaren hebben we twee modellen ontwikkeld:

 • Een wereldwijd model voor het ESG-risico van staten, dat bedoeld is om in te schatten welke ESG-risico's ontwikkelde en opkomende landen het hoofd moeten bieden.
 • Een op de opkomende landen toegespitst model, dat positieve ESG-ontwikkelingen in kaart brengt.

De ESG-indicatoren van START

We analyseren meer dan 30 specifieke ESG-indicatoren die we als financieel relevant hebben aangemerkt en die worden aangevuld met gegevens over controverses en impact. De analyse heeft betrekking op ongeveer 8000 bedrijven. Dankzij START kunnen onze teams unieke menselijke inzichten toevoegen en actief in dialoog gaan met de bedrijven over de onderstaande belangrijke indicatoren.

Milieu (Environment)

 • Koolstofemissies
 • Koolstofintensiteit
 • Affakkeling van aardgas
 • Totaal energieverbruik omzet per eenheid
 • Aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik
 • Totaal energieverbruik
 • Totale afvalproductie omzet per eenheid
 • Aandeel van gerecycleerd afval in de afvalproductie
 • Directe olielekkage en olielekkage ongelukken
 • Waterverbruik omzet per eenheid
 • Gerecycleerd water
 • Totaalverbruik van vers water

Maatschappij (Social)

 • Welzijn van medewerkers
 • Personeelsverloop
 • Aantal vrouwelijke managers
 • Klanttevredenheid
 • Verschil tussen het salaris van bestuursleden en het gemiddelde salaris
 • De loonkloof tussen man en vrouw
 • Onafhankelijkheid van het audit-comité
 • Onafhankelijkheid van het vergoedingencomité
 • Betrokkenheid van het nominatiecomité
 • Onafhankelijke bestuursleden
 • Omvang van de raad van bestuur

Goed ondernemingsbestuur (Governance)

 • Onafhankelijkheid van het audit-comité
 • Onafhankelijkheid van het vergoedingencomité
 • Betrokkenheid van het nominatiecomité
 • Onafhankelijke bestuursleden
 • Omvang van de raad van bestuur
 • Hoogste beloningspakket
 • Aan langetermijndoelstellingen gekoppelde vergoedingen van bestuursleden
 • Beloningen voor duurzaam handelen
 • Gemiddelde ambtstermijn van de bestuursleden
 • Genderdiversiteit binnen het bestuur
Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn.

SAMENWERKING

Als actieve aandeelhouder ziet Carmignac voordelen aan zowel rechtstreeks als gezamenlijk engagement. De combinatie hiervan biedt ons de meeste invloed en slagkracht als aandeelhouder. Door onze krachten te bundelen met andere beleggers kunnen we de bedrijven waarin we beleggen het best sturen rond belangrijke ESG-kwesties en brede en systemische risico's en op termijn helpen om de marktwerking te verbeteren.

Samenwerkingsverbanden bieden uiteenlopende soorten samenwerkingskansen en niveaus van betrokkenheid. Hierna volgt een volledig overzicht van de samenwerkingsverbanden we ons bij hebben aangesloten als ondertekenaar, voorstander of deelnemer.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN

Onze aanpak

Onze aanpak van ESG is opgebouwd rond drie thema's: Klimaat, Empowerment en Leiderschap.

Onze methodes

We hebben eigen methodes ontwikkeld om het ESG-profiel en de ESG-prestaties van onze aandelen- en obligatieposities te beoordelen. Daar hoort ook ons onderzoeksplatform START bij.

Onze samenwerkingen

We slaan de handen ineen met andere beleggers om meer gewicht in de schaal te kunnen werpen en meer invloed te hebben wanneer we met de ondernemingen waarin we beleggen in gesprek gaan. We werken ook samen met belangrijke spelers in de financiële sector om op termijn de werking van de markten te verbeteren.

Het standpunt van Carmignac

Maak kennis met onze management- en portefeuillebeheerteams, die onze unieke duurzame aanpak toelichten.
Duurzaam beleggen1 september 2020Nederlands

Wat er nodig is voor de energietransitie.

Spreker(s) : Michel Wiskirski
Meer informatie
Duurzaam beleggen1 september 2020Nederlands

Hoe verminderen we onze koolstofuitstoot?

Spreker(s) : Michel Wiskirski
Meer informatie
Duurzaam beleggen1 september 2020Nederlands

Hoe bereiken we de doelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs?

Spreker(s) : Mark Denham
Meer informatie

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het essentiële informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.