Algemene bepalingen

Dit Beleid voor het verwerken van persoonsgegevens is gericht aan en van toepassing op cliënten en prospects van Carmignac, potentiële zakenrelaties en gebruikers van de website www.carmignac.com (hierna de "Website").

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zal Carmignac (hierna aangeduid met "Carmignac/wij/ons/onze") u informeren over de categorieën verzamelde gegevens, de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, de redenen waarom Carmignac dit doet, uw rechten en de middelen waarover u beschikt om contact met ons op te nemen of een klacht in te dienen.

Verzamelen van persoonsgegevens door Carmignac

Carmignac verzamelt gegevens direct bij u (wanneer u de website van Carmignac raadpleegt, of op de website een formulier en/of vragenlijst invult, of als u vraagt om door ons te worden gecontacteerd, deelneemt aan een enquête of aan een door Carmignac georganiseerd evenement, of wanneer u via sociale media contact onderhoudt met Carmignac). Daarnaast kan u bij contact met Carmignac aanvullende informatie worden gegeven.

Carmignac verzamelt ook gegevens over andere personen die u ons eventueel meedeelt omdat zij met u een band hebben. Wanneer u ons persoonsgegevens van een derde doorgeeft, verbindt u zich ertoe de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, ervan op de hoogte te brengen dat Carmignac zijn persoonsgegevens verwerkt. In dat geval garandeert u de vereiste toestemming en goedkeuring te hebben ontvangen van de personen waarop die persoonsgegevens betrekking hebben, en indien van toepassing, ook voor het in dit beleid omschreven gebruik.

Carmignac zal u nooit om gevoelige informatie vragen, zoals gegevens over uw etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, uw genetische gegevens en gegevens betreffende uw seksleven of seksuele geaardheid, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.

Het is mogelijk om de Website te bezoeken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar om u toegang te verschaffen tot bepaalde onderdelen van de Website, bijvoorbeeld om contact met Carmignac op te nemen of om bepaalde documenten te downloaden, of in het kader van een ander specifiek gebruik, kan Carmignac ertoe worden gebracht uw persoonsgegevens op te vragen. In dit kader vindt het verstrekken van persoonsgegevens plaats op vrijwillige basis. Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van bepaalde diensten op de Website, zoals het maken van een afspraak, het ontvangen van nieuwsbrieven en het downloaden van documenten.

Door Carmignac verwerkte persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct (bijvoorbeeld voornaam, naam) of indirect (bijvoorbeeld een combinatie van gegevens) kan worden geïdentificeerd.

Tot de persoonsgegevens die Carmignac kan verwerken behoren:

 • identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, beroepsgegevens;

 • persoonlijke informatie, bijvoorbeeld uw geboortedatum, geboorteland;

 • professionele informatie, zoals werk en beroepsachtergrond, functie;

 • persoonlijke inloggegevens of beveiligingssystemen om u aan te melden op de Website en de applicaties van Carmignac en om onze online diensten te gebruiken: inlog- en authenticatiegegevens voor uw persoonlijke pagina's, logs, cookies, browsergegevens en vergelijkbare technologieën op de websites en in e-mails;

 • gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie: gezinssituatie, huwelijksvermogensstelsel, aantal en leeftijd van kinderen enz.;

 • economische en financiële gegevens: inkomsten, financiële en fiscale situatie, bankgegevens enz.;

 • gegevens met betrekking tot uw gewoontes en voorkeuren (informatie aan de hand van uw gebruik van de producten en diensten die u bij ons afneemt);

 • gegevens die wij verzamelden in het kader van onze communicatie met u via sociale media en tijdens bijeenkomsten, (telefoon)gesprekken, chats, e-mailcorrespondentie en afspraken;

 • gegevens met betrekking tot het gebruik van sociale netwerken: wanneer u interageert met de functiemogelijkheden van sociale netwerken;

 • uw apparaatgegevens (IP-adres, technische kenmerken en unieke identificatiegegevens);

 • inloggegevens;
 • het registreren van gesprekken en overige communicatie (e-mails, faxen, telefoongesprekken enz.).

Wij registreren deze gegevens om aan de wettelijke verplichtingen en de voorschriften voor de financiële markten te voldoen, om de veiligheid van uitgevoerde transacties te waarborgen en om de uitvoering van orders of verrichtingen te bewijzen.

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking

Carmignac verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden (hierna "Doeleinden") en op basis van de rechtsgronden die hieronder worden vermeld.

Over het algemeen baseert Carmignac de verwerking van persoonsgegevens:

 • op zijn verplichting om de wettelijke bepalingen of de voorschriften na te leven, waaronder (1) de geldende financiële voorschriften die Carmignac toepast om veiligheidsmaatregelen te nemen met het doel fraude te voorkomen, afwijkende transacties te herkennen, of, zo nodig, telefoongesprekken, besprekingen, elektronische berichten enzovoort te registreren; (2) het beantwoorden van officiële verzoeken van de hiertoe bevoegde openbare of gerechtelijke instanties; (3) de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme; (4) de verplichtingen op het gebied van cliëntenscreening (KYC of 'Know Your Customer'); (5) het beheer van het operationeel risico (met name de veiligheid van IT-systemen, de bescherming van de cliënt, toezicht en interne controle, veiligheid van transacties); (6) de verplichtingen met betrekking tot het bepalen van de fiscale situatie van cliënten en de naleving van de relevante fiscale regelgeving en ethische gedragsregels van Franse en internationale toezichthouders; (7) ethische normen en de strijd tegen corruptie; (8) gegevensbescherming en meer in het algemeen alle verplichtingen in verband met het beheer en de sturing van compliancerisico's.
 • op het mogelijke gebruik ervan om een contract met u te sluiten of om, op uw verzoek, contact met u op te nemen om een contract te sluiten: Carmignac gebruikt uw persoonlijke gegevens om contracten op te stellen en uit te voeren, met name om (1) u informatie te verstrekken over de producten en diensten van Carmignac; (2) u te helpen en u een antwoord te geven op uw vragen; (3) te beoordelen of Carmignac u een dienst of product kan aanbieden en, indien dit het geval is, op welke voorwaarden; en (4) producten en diensten te leveren aan de cliënten van Carmignac waarvan u werknemer of klant bent;
 • op het nastreven van zijn rechtmatige belang: Carmignac gebruikt uw persoonlijke gegevens om zijn producten en diensten aan te bieden en te ontwikkelen, het risicobeheer te optimaliseren, zijn rechten te waarborgen, en ook om: (1) het bewijs voor verrichtingen of transacties te bewaren; (2) informatietechnologieën te beheren, waaronder het beheer van infrastructuur (bijvoorbeeld gedeelde platforms) en het waarborgen van de continuïteit van digitale diensten en beveiligingsmaatregelen; (3) geanonimiseerde statistische modellen en tests op te stellen voor onderzoek en ontwikkeling; (4) de producten en diensten te personaliseren die Carmignac u aanbiedt of die entiteiten uit de Groep Carmignac u kunnen aanbieden door de kwaliteit van de producten van Carmignac te verbeteren en u producten aan te bieden die afgestemd zijn op uw situatie en uw profiel;
 • op uw toestemming: met name: (1) wanneer de hierna beschreven doeleinden leiden tot een geautomatiseerde beslissing met aanzienlijke nadelige (juridische) gevolgen voor u; (2) als Carmignac uw gegevens verwerkt met een ander doel dan beschreven in dit artikel; (3) voor marketingdoeleinden van Carmignac.

Hieronder kunt u lezen voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verzameld, en hoe deze gegevens per geval kunnen worden verwerkt.

 • Communiceren met Carmignac
  Wij zullen altijd reageren op uw opmerkingen en op andere verzoeken die u via de Website kunt indienen of door deel te nemen aan één van onze evenementen, zoals online gestelde vragen, uw verzoeken voor het maken van een afspraak, uw commerciële verzoeken of de registratie, een herinneringsbericht of de opvolging van uw deelname aan een evenement. Om die reden kunnen wij genoodzaakt zijn telefonisch, per e-mail of per sms contact met u op te nemen.

 • Direct marketing en reclame
  Het is mogelijk dat wij u in het kader van de activiteiten van Carmignac op het gebied van direct marketing en reclame specifieke informatie verstrekken die u online hebt aangevraagd, evenals meer algemene informatie over het aanbod van Carmignac. Als wij persoonsgegevens voor marketing- of reclamedoeleinden verzamelen, bieden wij u de mogelijkheid om een aantal relevante keuzes te maken met betrekking tot het gebruik ervan.
 • Inschrijven en deelnemen aan evenementen
  Als u zich inschrijft om deel te nemen aan een van onze evenementen, zullen wij u verzoeken om persoonlijke en beroepsgegevens zoals uw naam, voornaam, aanspreektitel, functie/betrekking, het bedrijf waarvoor u werkt (in voorkomend geval) en uw contactgegevens (e-mailadres, vaste en mobiele telefoon, enzovoort). Hiermee kunnen wij u alle nodige informatie over de organisatie, toegang, deelname, follow-up en evaluatie van dit evenement bezorgen en ervoor zorgen dat u een verbinding tot stand kunt brengen voor het evenement.

 • Actualisering van de Website en uitvoering van tevredenheidsonderzoeken
  Carmignac gebruikt uw persoonsgegevens om de Website te actualiseren en te verbeteren. Carmignac gebruikt uw persoonsgegevens ook voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken.

 • Algemene statistieken bijhouden
  Carmignac gebruikt uw persoonsgegevens voor het opstellen van geanonimiseerde of van een fictieve naam voorziene statistische modellen en tests, voor onderzoek en ontwikkeling, en met het doel het gebruik van onze Website en ons aanbod van nieuwe of bestaande producten en diensten te verbeteren.

 • Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
  Carmignac maakt gebruik van profilering, d.w.z. gegevensverwerking waarbij sommige persoonlijke aspecten worden geëvalueerd (met name uw economische en vermogenssituatie en uw beleggingscapaciteit). Deze profilering heeft uiteenlopende doeleinden, hoofdzakelijk de beveiliging van uw transacties, het personaliseren van onze relatie, commerciële doeleinden of om onze verplichtingen voor het beheer en de sturing van compliancerisico's beter na te leven. Voor commerciële doeleinden bestaat de verwerking in het analyseren van sommige van uw gegevens om u producten aan te bieden die beantwoorden aan uw situatie en uw profiel, en die afgestemd zijn op uw behoeften, verwachtingen of omstandigheden.

Doorgaans neemt Carmignac echter geen geautomatiseerde besluiten. Als we dit toch doen, zullen we daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht nemen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Indien dit noodzakelijk of zinvol is om de Doeleinden te verwezenlijken, behoudt Carmignac zich het recht voor om persoonsgegevens kenbaar te maken aan of toegankelijk te maken voor de volgende ontvangers, voor zover dit wettelijk of anderszins toegestaan of vereist is:

 • overheidsinstanties, rechtbanken, bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld financiële toezichthouders) of spelers van de financiële markten (bijvoorbeeld externe of centrale bewaarders, effectenmakelaars, beurzen en registers);
 • entiteiten van de groep Carmignac of onderaannemers die persoonsgegevens namens Carmignac verwerken en/of waaraan Carmignac sommige van zijn taken uitbesteedt (outsourcing, CRM-tool, evenementenservices, marketing, e-mailing, IT-serviceproviders, enz.), leveranciers/partners van Carmignac (met name verzekeraars, adviseurs op het gebied van vermogensbeheer enz.);
 • accountants, advocaten of juridisch adviseurs.

Carmignac vraagt deze ontvangers systematisch om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de door Carmignac aangegane verplichtingen op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en veiligheid.

Wettelijke verplichtingen inzake de overdracht van gegevens

Carmignac kan uw persoonsgegevens overdragen om in noodsituaties de veiligheid van personen te garanderen of het publiek of de Website te beschermen. Carmignac zou uw gegevens ook kunnen overdragen op grond van de wet, een rechterlijke beslissing, een mandaat, een verordening of de regelgeving van een land waarin Carmignac gevestigd is.

Opname van telefoongesprekken

Voor de persoonsgegevens die tijdens telefoongesprekken worden verzameld, is Carmignac de verantwoordelijke verwerker, conform de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden verwerkt voor bewijsdoeleinden waarmee Carmignac toezicht kan houden op de transacties, overeenkomstig de voorwaarden van de vergunningen van Carmignac. Daarnaast zijn de gegevens vereist voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en de voorschriften die op Carmignac van toepassing zijn. De gegevens kunnen met name worden gebruikt om de controle op de regelmatigheid van de uitgevoerde verrichtingen te vergemakkelijken of om de instructies van opdrachtgevers te controleren. Deze gegevens worden na de opname van het telefoongesprek maximaal zeven jaar bewaard.

Overdracht buiten de Europese Unie

Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie zal plaatsvinden op basis van een door de Europese Commissie genomen besluit waarin wordt erkend dat het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het binnen de Europese Unie geldende niveau.

Bij overdracht van uw gegevens naar een land waar het beschermingsniveau van uw gegevens niet passend wordt geacht door de Europese Commissie, hanteert Carmignac de volgende garantie om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen: Door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

In dit verband zal Carmignac nagaan welke passende gegevensbeschermingsmaatregelen door zijn dienstverleners zouden kunnen worden genomen, waaronder encryptie of tokenisatie.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door de website die u bezoekt worden verzonden naar de door u gebruikte browser. Cookies hebben vooral tot doel uw bezoek aan een bepaalde website te vergemakkelijken door bijvoorbeeld uw voorkeuren als gebruiker op te slaan of uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen vervolgens worden opgeslagen op uw computer om die te identificeren.

Cookies kunnen een eenmalig of permanent karakter hebben: eenmalige cookies zijn cookies die automatisch worden verwijderd als de gebruiker de browser sluit, terwijl permanente cookies tot hun afloopdatum worden opgeslagen op de computer van de gebruiker.

De op de Website gebruikte cookies hebben een maximale levensduur van 12 maanden.

1. Soorten cookies

1.1 Volstrekt noodzakelijke cookies ("Werking")

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en ten volle te kunnen profiteren van de functies ervan, zoals de toegang tot bepaalde beveiligde webpagina's. Zonder deze cookies kunnen bepaalde door u aangevraagde diensten niet worden verleend.

Dankzij deze cookies kan een website uw gebruikersinstellingen voor die website opslaan om de geboden functies te optimaliseren en te personaliseren.

Deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet volgen en verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor reclamedoeleinden.

1.2 Prestatiecookies ("Optimalisering van de gebruikerservaring")

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers gebruikmaken van de Website, zoals de meest bezochte pagina's of het verschijnen van foutmeldingen op bepaalde pagina's. Alle informatie die via deze cookies wordt verzameld, is anoniem en heeft alleen tot doel de trends in het verkeer op de website te identificeren en te volgen, zodat het functioneren ervan kan worden verbeterd.

Prestatiecookies kunnen analysecookies zijn. Deze cookies worden gebruikt om het URL-adres van de tevoren bezochte websites op te slaan, zodat het surfgedrag kan worden gevolgd van zowel gebruikers die van een andere website komen als gebruikers die al op de Website aanwezig waren. Als u op de website van een derde op een reclamelink van Carmignac klikt, is het mogelijk dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst om deze te registreren, zodat we het bereik van onze reclameboodschappen kunnen meten en ervoor kunnen zorgen dat ze op een doelmatige manier worden ingezet.

1.3 Doelgerichte cookies ("Reclame")

Doelgerichte cookies worden gebruikt om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten door het mogelijk te maken gerichte reclameboodschappen te verzenden die de gebruiker naar zijn mening vragen. Deze verschijnen slechts enkele malen. Deze cookies houden bij hoe vaak een gebruiker een bepaalde website bezoekt.

1.4 Cookies voor sociale netwerken ("Sociaal")

Doel van deze cookies is om de site gebruiksvriendelijker en interactiever te maken doordat u de content kunt linken naar sociale netwerken (Facebook, X, LinkedIn, etc.).

Deze cookies verwerken met name gegevens die betrekking hebben op de hoeveelheid content die via sociale netwerken wordt gedeeld, het feit dat u een account hebt op een sociaal netwerk, uw surfgedrag op diverse sites, etc. Deze functionaliteiten zijn gebaseerd op externe applicaties die zijn ingebed in onze website. Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop levert kan u dankzij deze knop identificeren, ook als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site. Met dit type applicatieknop kan het betreffende sociale netwerk namelijk uw surfgedrag op onze site volgen, enkel en alleen doordat uw account op het betreffende sociale netwerk tijdens uw bezoek aan onze site geactiveerd wordt (open sessie).

Carmignac verzoekt u het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om na te gaan voor welke doeleinden, met name op het gebied van reclame, ze via deze applicatieknoppen surfgegevens kunnen verzamelen. Al naar gelang hun privacybeleid kunt u uw keuzes kenbaar maken aan deze sociale netwerken, met name via de instellingen van uw gebruikersaccount bij elk van deze netwerken. U dient toestemming te geven voor het gebruiken en achterlaten van deze cookies.

1.5 Pixels op Facebook, LinkedIn en X

Carmignac gebruikt de pixels van Facebook, LinkedIn en X om het gedrag van gebruikers op de website te analyseren, nieuwe doelgroepen te benaderen en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op basis van uw surfgedrag.

Een pixel is een analyse-instrument waarmee Carmignac de effectiviteit van zijn communicatie- en marketingcampagnes kan meten door de handelingen te volgen die personen op de website van Carmignac uitvoeren. Carmignac kan de pixelgegevens gebruiken om:

• te controleren of de communicatie- en marketingcampagnes van Carmignac de juiste personen bereiken;
• de prestaties van de campagnes te volgen;
• nieuwe doelgroepen te benaderen voor de communicatie- en marketingcampagnes van Carmignac;
• de extra communicatie- en marketinghulpmiddelen van Facebook in te zetten.

Als u meer informatie wenst over de gegevensbescherming van Facebook, LinkedIn en/of X, raden wij u aan het privacybeleid van deze bedrijven te raadplegen. U vindt dit via de volgende links:

2. Gebruik van cookies

Carmignac kan de via deze cookies verzamelde persoonsgegevens gebruiken om het surfgedrag van gebruikers van de Website te analyseren om content en informatie over de producten van Carmignac beter af te stemmen op de gebruiker.

Met de informatie van cookies die via onze reclamelinks op websites van derden zijn geplaatst, kunnen wel persoonsgegevens worden verzameld.

Hier volgt een lijst van de belangrijkste cookies die Carmignac gebruikt:

Google Analytics: de door Google Analytics geplaatste cookies worden uitsluitend voor analysedoeleinden gebruikt en bieden niet de mogelijkheid om individuele gebruikers te volgen. Voor nadere informatie over de manier waarop Google Analytics deze gegevens verzamelt en gebruikt, en de aan het gebruik van deze cookies verbonden rechten, kunt u hun privacybeleid raadplegen. Als u daarentegen niet wilt dat Google Analytics uw persoonsgegevens verzamelt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Matomo: de door Google Analytics geplaatste cookies worden uitsluitend voor analysedoeleinden gebruikt en bieden niet de mogelijkheid om individuele gebruikers te volgen. Voor nadere informatie over de manier waarop Google Analytics deze gegevens verzamelt en gebruikt, en de aan het gebruik van deze cookies verbonden rechten, kunt u hun https://matomo.org/privacy-policy/ raadplegen. 

Pardot: de door Pardot geplaatste cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruikers van de Website te volgen. Alleen het bezoek van geregistreerde gebruikers wordt gevolgd; niet-geregistreerde gebruikers worden in de statistieken verwerkt als anonieme gebruikers. Voor nadere informatie over het gebruik van deze cookies en uw rechten in verband daarmee, kunt u het privacybeleid van Pardot raadplegen.

HotJar: Wij gebruiken Hotjar om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers en om deze dienst en deze ervaring te optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat, dat uitsluitend in anonieme vorm wordt vastgelegd en opgeslagen), de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat (unieke identifiers), informatie over de browser, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal om onze website weer te kunnen geven). Hotjar slaat deze informatie op in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel. Noch HotJar noch Carmignac zullen deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze informatie te koppelen aan andere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring van Hotjar raadplegen door op deze link te klikken.

Numberly: De door Numberly aangebrachte cookies worden gebruikt om uw surfactiviteit op de site te volgen en u gepersonaliseerde content aan te bieden.

Wistia: Carmignac gebruikt Wistia om zijn video's op de website te hosten. Carmignac legt uitsluitend geanonimiseerde gegevens over het bekijken van video's vast.

Linkedin Ads: Carmignac gebruikt Linkedin Ads om geanonimiseerde demografische gegevens over zijn bezoekers te verkrijgen (leeftijd, soort werk)

Facebook Connect: Carmignac gebruikt Facebook Connect om het rendement van zijn reclamecampagnes op Facebook te beoordelen

3. Andere tracingtechnologieën

Carmignac gebruikt ook technologieën die veel overeenkomsten vertonen met cookies, zoals internettags of andere technologieën die voor kunnen komen in reclamemails of newsletters om na te gaan of de betreffende berichten zijn gelezen en of u op de daarin aanwezige links hebt geklikt. Internettags slaan geen informatie op uw computer op, maar kunnen in combinatie met cookies worden gebruikt om het surfgedrag van gebruikers van de Website te analyseren.

4. Accepteren of weigeren van cookies

Wanneer u het type cookies selecteert dat u op uw apparaat wilt toestaan, kunnen deze cookies door ons of onze partners direct op uw apparaat worden geplaatst.

Vanuit praktisch oogpunt betekent dit dat wanneer u de plaatsing van bepaalde cookies van 'derden' op uw apparaat accepteert, onze partners ook toegang hebben tot de gegevens die deze cookies bevatten (zoals bijvoorbeeld gegevens over uw surfgedrag op het moment waarop u de analysecookies van derden toestaat), overeenkomstig ons Beleid voor het verwerken van persoonsgegevens en dat van onze partners.

U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een melding krijgt bij ontvangst van een cookie, waarin u gevraagd wordt of u ermee akkoord gaat dat het betreffende cookie wordt geplaatst.

U kunt uw voorkeuren vastleggen via het configuratiescherm van de cookies, dat zich onderaan de pagina bevindt (link "Uw cookievoorkeuren"). U kunt uw browser ook zodanig instellen dat cookies worden gedeactiveerd. Dit kan via het tabblad "Tools" van uw browser, of een ander tabblad met een vergelijkbare naam.

Carmignac adviseert u deze cookies niet te deactiveren. Als u deze cookies blokkeert, uitzet of weigert, kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde pagina's van de Website niet meer correct worden weergegeven of dat u geen gebruik meer kunt maken van bepaalde diensten waarvoor u ingelogd moet zijn.

Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen, moet u ze onmiddellijk deactiveren. Volg hiervoor, afhankelijk van uw browser, de onderstaande instructies:

Uw rechten

Onder voorbehoud van de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kunt u:

 • verzoeken om inzage in de persoonsgegevens waarover Carmignac beschikt en er een kopie van ontvangen;

 • in voorkomend geval, verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;

 • in voorkomend geval, verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens wanneer de verwerking ervan niet meer noodzakelijk is om de doeleinden te verwezenlijken of om andere redenen niet langer gewettigd is; dit laat de geldende bewaartermijnen echter onverlet (zie "Bewaartermijn" hieronder);

 • in voorkomend geval, verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • in voorkomend geval, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; in dat geval zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er zwaarwegende en legitieme redenen zijn om dit wel te doen (bijvoorbeeld instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering). Carmignac zal echter geen gebruik maken van uw persoonsgegevens voor direct marketing als u ons verzoekt dit niet te doen;

 • indien u heb ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, uw toestemming op elk moment intrekken;

 • verzoeken om gegevensportabiliteit, d.w.z. de teruggave van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of, wanneer dit technisch mogelijk is, de doorgifte ervan aan een derde;

 • bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie "Contact" hieronder) een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens indienen en, bij gebrek aan een bevredigend antwoord, een klacht over de verwerking van deze gegevens indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Bescherming en integriteit van de gegevens

Carmignac past diverse technische beveiligingsmaatregelen toe of stelt passende richtlijnen op om de verzamelde, gebruikte of overgedragen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing of vernietiging. Maar aangezien het internet een voor iedereen toegankelijk en onbeveiligd netwerk is, kan Carmignac niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming van de overdracht van persoonsgegevens via internet.

Bewaartermijn

Carmignac bewaart de persoonsgegevens net zo lang als nodig is om de Doeleinden te verwezenlijken. Carmignac zal de persoonsgegevens archiveren, wissen of anonimiseren (of soortgelijke maatregelen nemen) zodra ze niet langer noodzakelijk zijn om de Doeleinden te verwezenlijken, behoudens (i) geldende wet- en regelgevingsvereisten betreffende het langer bewaren van persoonsgegevens, of (ii) om reële of potentiële rechten in het kader van klachten, rechtsvorderingen, onderzoeken of soortgelijke procedures in te stellen, uit te oefenen en/of te onderbouwen, waaronder bewaring voor juridische doeleinden om te voorkomen dat ter zake dienende informatie verloren gaat.

Externe websites

Op de Website kunnen links naar externe websites voorkomen. Carmignac geeft geen enkele garantie en legt geen enkele verklaring af ten aanzien van deze externe websites. De eigenaren en aanbieders van deze externe websites kunnen bij het verzamelen, gebruiken of overdragen van persoonsgegevens andere voorwaarden hanteren dan Carmignac. Als u een externe website bezoekt, dient u zich te informeren over de vertrouwelijkheids- en beschermingsmaatregelen die de betreffende externe website heeft genomen.

CONTACT

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar dpo@carmignac.com