Financiële begrippen

 • De beleggingshorizon is de minimale periode waarvoor u een financieel product wilt aanhouden. Hoe lang dat is, hangt af van de plannen die u wilt realiseren en financieren met het kapitaal dat u belegt.

  Looptijd, rendementspotentieel en risico hangen nauw samen: voor een zeer korte beleggingshorizon verdient het aanbeveling te kiezen voor een belegging met weinig risico, maar ook minder potentieel rendement; als u uw geld daarentegen voor middellange of lange termijn kunt beleggen, kunt u een horizon van enkele jaren overwegen, met als voordeel dat u kans maakt op een hoger rendement.

  Bij Carmignac vindt u de aanbevolen minimale beleggingsperiode op de fondspagina's en in documenten zoals de KID (Key Information Document).

  De KID (Key Information Document) bevat voor elk fonds de informatie die beleggers nodig hebben om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen (risico-indicator, beleggingsdoelstelling, kosten enz.).


 • Voor alle fondsen wordt een risicoprofiel opgesteld. Hiermee kunnen beleggers, voordat zij hun geld inleggen, inschatten hoe hoog het risico is waaraan zij zich blootstellen.

  Zo worden beleggingen in aandelen doorgaans in een hogere risicocategorie ingedeeld dan beleggingen in obligaties (schuldpapier uitgegeven door overheden of bedrijven). Dat komt omdat de koersen van aandelen meestal veel sterker schommelen, zowel omhoog als omlaag. Fondsen die alleen in aandelen beleggen, hebben daarom een hoger risicoprofiel.

  Het risiconiveau van een fonds wordt berekend aan de hand van de resultaten over de afgelopen vijf jaar. Het wordt uitgedrukt op een schaal van 1 (het laagste risico, wat niet betekent dat er geen risico is) tot 7 (het hoogste risico). Hoe hoger het risiconiveau, des te hoger het potentiële rendement dat kan worden behaald.

  Bij Carmigac vindt u de risico-indicator op de fondspagina's en in de fondsdocumenten, zoals de KID (Key Information Document).

  De KID (Key Information Document) bevat voor elk fonds de informatie die beleggers nodig hebben om een goed geïnformeerde beslissing te kunnen nemen (risico-indicator, beleggingsdoelstelling, kosten enz.).

 • De netto-inventariswaarde (NIW) is de aankoopprijs (of verkoopprijs) van een deelnemingsrecht in een instelling voor collectieve belegging (ICB), meestal ""fonds"" genoemd.
  Deze wordt berekend door het totale nettovermogen van het fonds (de totale waarde van de beleggingen van het fonds op de financiële markten na aftrek van bepaalde kosten) te delen door het aantal deelnemingsrechten.

  Bij Carmignac wordt de netto-inventariswaarde elke werkdag berekend (niet in het weekend en op dagen waarop de Franse beurs gesloten is), en vanaf 11.00 uur gepubliceerd op de website. Als u zich heeft opgegeven voor meldingen kunt u deze ook per e-mail ontvangen.

  Beleggers kunnen hun beleggingen geheel of gedeeltelijk laten terugkopen door hiertoe een aanvraag in te dienen.
  De aanvragen voor inschrijving en terugkoop worden dagelijks vóór 18.00 uur MET/NETZ gecentraliseerd (behalve in het weekend en op dagen waarop de Franse beurs gesloten is) en op de eerstvolgende werkdag uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde (NIW) van de vorige dag.

 • YTD staat voor ""year-to-date"" en verwijst naar de periode van het begin van het kalenderjaar tot de huidige dag. De term wordt vooral gebruikt om de resultaten van een fonds sinds 1 januari van het lopende jaar weer te geven.

  Bij Carmignac vindt u deze term terug in de presentatie van de fondsrendementen.

 • Actief beheer houdt in dat het beheerteam financiële activa (aandelen, obligaties, goud, valuta's enz.) selecteert die naar zijn oordeel beter zullen presteren dan de markt en deze aankoopt op het naar zijn oordeel meest geschikte moment. Passief beheer daarentegen heeft tot doel een beursindex te volgen.

  Het beheerteam van Carmignac hanteert een actieve beleggingsaanpak, die steunt op 4 pijlers: </br>
  • onafhankelijk, bedrijfseigen onderzoek </br> • synergie door uitwisseling van ideeën </br> • beheer op basis van overtuigingen </br> • risicobeheer </br>

 • Een Franse instelling voor collectieve belegging kan de vorm hebben van een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), in het Nederlands Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) genoemd, of een Fonds Commun de Placement (FCP) ofwel gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) in het Nederlands. Beide bieden de mogelijkheid uw geld in een gemeenschappelijk fonds onder te brengen en op de financiële markten te laten beleggen door een gespecialiseerde onderneming. De werkwijze is identiek, maar de rechtsvorm is anders.

  Een FCP is het gemeenschappelijke eigendom van de deelnemers, die deelnemingsrechten krijgen. De houders van de deelnemingsrechten, ofwel degenen die geld hebben ingelegd, dragen het beheer van het fonds over aan een beheermaatschappij. Deze handelt in naam van en uitsluitend in het belang van de houders van de deelnemingsrechten.

  Een SICAV is een naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal die op aanvraag aandelen uitgeeft. De belegger in een SICAV wordt aandeelhouder van de vennootschap en kan zich over het beheer uitspreken tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders.

  De SICAV van Carmignac heet ""Carmignac Portfolio"". Elk fonds dat onder de SICAV valt, voert deze naam. Bijvoorbeeld: ""Carmignac Portfolio Grande Europe"" of ""Carmignac Portfolio Flexible Bond"". Een overzicht van onze fondsenreeks: onze fondsen
  Voor Carmignac heeft de gekozen rechtsvorm - SICAV of FCP - geen invloed op de beleggingsdoelstelling of het beheer van het fonds.

Carmignac en zijn aanbod

 • Carmignac is een dynamische, onafhankelijke onderneming die werd opgericht in 1989 en sindsdien is uitgegroeid tot een van de grootste Europese vermogensbeheerders.

  Ons vak: het spaargeld van onze cliënten actief beheren.
  Om de langetermijndoelen van onze cliënten te bereiken, hanteren wij een op overtuigingen gebaseerde benadering, die gestalte krijgt in een beperkt aantal beleggingsstrategieën (onze fondsen).

  Beheer op basis van overtuigingen bij Carmignac:</br>
  • Een 50-koppig beleggingsteam van aandelen- en obligatie-experts met verschillende nationaliteiten en achtergronden</br> • Onafhankelijk, bedrijfseigen onderzoek</br> • Een op samenwerking gerichte cultuur die wordt gekenmerkt door overleg, veldwerk en intern onderzoek</br> • Bedrijfsbezoeken om een persoonlijk oordeel te vormen over de beslissingen en de verborgen risico's</br> • De moed om onze overtuigingen te volgen en toe te passen</br> • Transparante beleggingsbeslissingen waarvoor wij altijd verantwoordelijkheid nemen</br>

 • De fondsen van Carmignac kennen geen kapitaalgarantie, er is altijd een risico op kapitaalverlies.

 • Bij Carmignac informeren we alle beleggers over al onze fondsen:
  • elke maand over de 10 belangrijkste posities
  • elk kwartaal over de totale positionering

 • Sinds zijn oprichting in 1989 begeleidt Carmignac zijn cliënten bij hun financiële planning en de verwezenlijking van hun plannen.

  Beleggen via private banking van Carmignac biedt verschillende voordelen:</br>

  Beleggen met een specialist. Beleggen op de internationale financiële markten is onze kernactiviteit. Door uw spaargeld onder te brengen bij Carmignac kunt u profiteren van de expertise van onze beheerteams.

  Beleggen met een solide en onafhankelijke partner. Carmignac is een familiebedrijf waarvan het kapitaal in handen van de werknemers is. Sinds zijn oprichting, ruim 30 jaar geleden, is het uitgegroeid tot een van de grootste vermogensbeheerders in Europa. Onze onafhankelijkheid biedt ons de vrijheid om zelf marktanalyses uit te voeren en geeft ons de moed om onze eigen overtuigingen te vertalen in een aantrekkelijk rendement voor onze cliënten.

  Een fundamentele benadering van verantwoord beleggen. Onze benadering van verantwoord beleggen geeft ons diepgaand inzicht in het werkelijke potentieel van een bedrijf, wat ons helpt de beste beleggingsbeslissingen voor onze cliënten te nemen.

  Inzicht in uw beleggingen. Wij garanderen de transparantie van onze beleggingsbeslissingen en nemen er altijd verantwoordelijkheid voor. Op onze website publiceren wij elk kwartaal alle beleggingen van onze fondsen, die door iedereen kunnen worden geraadpleegd.

  Toegang tot een beperkte, overzichtelijke fondsenreeks. Een beperkt aantal beleggingsstrategieën, zodat al onze cliënten de portefeuille kunnen samenstellen die het beste aansluit op hun behoeften.

  Begeleiding door uw eigen private banker. Wanneer u belegt via private banking van Carmignac Gestion, krijgt u een vaste private banker toegewezen. Deze is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen de beleggingsoplossingen te vinden die passen bij uw behoeften of veranderingen in uw situatie.

 • Beleggen in een fonds (instelling voor collectieve belegging ofwel ICB) heeft verschillende voordelen voor particuliere beleggers: </br></br>
  • Diversificatie van het risico door de beleggingen te spreiden. De ICB (meestal fonds genoemd) is een oplossing om uw vermogen over verschillende effecten te verdelen en zo concentratierisico's te voorkomen. Bij Carmignac zorgen de beheerders voor de spreiding van de beleggingen.

  • Toegang tot een breder beleggingsuniversum. Afhankelijk van hun doelstelling kunnen fondsen wereldwijd beleggen in allerlei activa, van aandelen tot derivaten. Dit stelt de fondsbeheerder(s) in staat kansen te benutten en/of het vermogen in crisisperioden te beschermen. Carmignac heeft bijvoorbeeld toegang tot Chinese aandelen die voorbehouden zijn aan Chinese ingezetenen en een lijst van gekwalificeerde institutionele beleggers.

  • Uw vermogen wordt beheerd door professionals die de kennis en ervaring hebben om economische en financiële ontwikkelingen te begrijpen en te analyseren en weloverwogen beslissingen te nemen. Bij Carmigac hebben we een eigen, intern onderzoeksproces ontwikkeld, dat wordt aangevuld met bedrijfsbezoeken, een jaarlijkse reis naar Azië en Latijns-Amerika en verschillende bedrijfseigen analysetools.

  • Minder kosten. Als u via een ICB belegt, bent u minder transactiekosten kwijt aan financiële tussenpersonen (voor de aan- of verkoop van effecten).

 • Een gewone effectenrekening, ook wel beleggingsrekening genoemd, is een bankrekening waarmee u kunt beleggen op de financiële markten.

  Via deze rekening kunt u beleggen in aandelen, obligaties (staats- of bedrijfsleningen) en in instellingen voor collectieve belegging (ICB's, meestal fondsen genoemd) zoals gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal of beursgenoteerde indexfondsen (Exchange Traded Funds of ETF's).

  Een effectenrekening biedt geen fiscale voordelen, maar heeft wel een aantal andere belangrijke pluspunten:</br></br>
  • Geen beperkingen aan het belegde vermogen. U kunt zoveel beleggen als u wilt.</br> • Geen geografische beperkingen. U kunt uw beleggingen spreiden over alle fondsen van onze reeks.</br> • Geschikt voor rechtspersonen (bedrijven, vastgoedmaatschappijen enz.). U kunt de rekening bijvoorbeeld gebruiken om de liquide middelen van uw bedrijf te beleggen.</br> • Mogelijkheid om een tweede begunstigde toe te voegen. Net als een gewone bankrekening kan een effectenrekening op naam van meer dan één rekeninghouder staan.</br> • Vrije overdracht. U kunt uw effectenrekening in het kader van een nalatenschap of door middel een schenking in volle eigendom of uitsluitend in bloot eigendom/vruchtgebruik overdragen aan de persoon van uw keuze.</br>

  Net als een gewone bankrekening valt de effectenrekening onder het depositogarantiestelsel. Dat is een garantiefonds voor deposito's, effecten en borgsommen in het geval een financiële instelling failliet gaat.

 • Bij Carmignac volgen en beheren we alleen producten die we door en door kennen: de fondsen die wij zelf beheren. Daardoor weten we altijd precies hoe de portefeuilles van onze cliënten samengesteld zijn en aan welke risico's ze blootstaan, zodat we hen adequaat kunnen adviseren.

 • Onze fondsen zijn dagelijks verhandelbaar. U kunt uw geld op elk moment terugtrekken, ongeacht het fiscale regime, zonder dat er een boete wordt toegepast.

  Terugkooporders die vóór 12 uur worden ontvangen, worden nog diezelfde dag uitgevoerd. Het geld wordt binnen 2 à 3 dagen overgemaakt volgens de voorwaarden van uw levensverzekering.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

 • Een fonds dat een MVB-aanpak toepast, belegt in bedrijven en overheidsinstellingen (overheden of overheidsdiensten) met een economisch model en/of ontwikkelingsstrategie die het mogelijk maken een gunstige impact op het milieu en de samenleving te hebben.</br></br>

  Verantwoord beleggen valt uiteen in 3 hoofdthema's: milieu (environment), maatschappij (social) en ondernemingsbestuur (governance), samengevat in de afkorting ESG. </br>
  Elk van deze thema's bestrijkt een zeer breed gebied. Voorbeelden zijn de manier waarop bedrijven omgaan met afval en waterverbruik (E), met diversiteit, gezondheid en veiligheid op de werkplek (S), en met fraude en corruptie, de onafhankelijkheid van het bestuur en de beloning van het management (G). </br></br>
  Als actieve, onafhankelijke vermogensbeheerder hebben wij de taak het spaargeld van onze cliënten efficiënt te beheren voor de lange termijn. Dit kunnen we alleen bereiken door verantwoord te beleggen.

 • Bij Carmignac zien we het als onze missie het vermogen van onze cliënten te laten groeien en tegelijkertijd een positieve impact op maatschappij en milieu te hebben.</br></br>
  • Al meer dan 30 jaar beleggen wij op een verantwoorde manier.</br> • ESG-analyse is een integraal onderdeel van het beleggingsproces van al onze fondsen.</br> • Wij beleggen niet in tabak, controversiële wapens, steenkool of pornografie.</br> </br></br></br>
  Als actieve en onafhankelijke vermogensbeheerder hebben wij de taak het spaargeld van onze cliënten efficiënt te beheren voor de lange termijn, en dat is alleen mogelijk door verantwoord te beleggen.</br></br>
  • Wij vormen onze eigen overtuigingen op basis van een bedrijfseigen kwantitatieve analyse, aangevuld met de onafhankelijke inzichten van onze beheerders en onze gespecialiseerde sectoranalisten.</br> • Cruciaal onderdeel van ons beheerproces is de analyse van niet-financiële factoren. Deze is essentieel om de risico's te beperken en beleggingskansen te signaleren.</br> • Wij baseren onze beslissingen op onze overtuigingen en onze langetermijnvisie, ook als dat betekent dat we tegen de consensus in moeten gaan.</br> • Wij gaan in gesprek met de bedrijven waarin we beleggen om deze aan te sporen de beste praktijken toe te passen en over te stappen op een duurzamer verdienmodel.</br> • Wij werken samen met de belangrijkste spelers in de sector om de bewustwording rond klimaatverandering en maatschappelijke vooruitgang te bevorderen en bedrijven aan te sporen zich hiervoor in te zetten.</br>

 • Ja. Alle fondsen van Carmignac houden in hun beleggingsproces rekening met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) en houden zich aan ons MVB-beleid.</br></br>

  Een aantal van onze fondsen heeft een MVB-label, dat door onafhankelijke instanties is toegekend als erkenning voor onze aanpak.</br></br>

  Al onze fondsen zijn ingedeeld in een van de drie categorieën die door de Europese Commissie zijn omschreven in de SFDR-verordening:</br></br>
  Artikel 6: fondsen die voorafgaand aan hun belegging een beoordeling van de risico's op ESG-gebied uitvoeren, maar zonder duurzaamheidsdoelstelling;</br></br> • Artikel 8: fondsen die criteria op het gebied van milieu en maatschappij meewegen in hun beleggingsbeslissingen (uitsluiting van schadelijke sectoren, positieve screening voor bedrijven die een positieve impact hebben en/of zich ertoe hebben verbonden hun CO2-voetafdruk te verkleinen);</br></br> • Artikel 9: fondsen die hun beleggingsbeslissingen baseren op een kwantificeerbare duurzaamheidsdoelstelling.</br></br> </br>

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het essentiële informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.