×

DE OBLIGATIEFONDSEN VAN CARMIGNAC

Surfen op de golven van de conjunctuur: ontdek de kracht van een flexibele aanpak op lange termijn

Om zich aan de verschillende fasen van de economische cyclus aan te passen, kan flexibiliteit het verschil maken. Omdat Carmignac een onafhankelijke onderneming is, beschikken we al meer dan dertig jaar over de vrijheid om snel te reageren en in te spelen op beleggingskansen waar en wanneer die zich voordoen.

Onze obligatiefondsen illustreren dat perfect. Zij werden ontwikkeld om met een fundamenteel flexibele benadering, afgebakend door een gedisciplineerd risicobeheer, te kunnen inspelen op de verschillende cycli van de markt, of die nu stijgt of daalt.

VIJF COMPLEMENTAIRE FONDSEN, ÉÉN UNIEKE FILOSOFIE

Al onze obligatiefondsen delen dezelfde filosofie: een actieve, wereldwijde en niet aan een benchmark gebonden benadering, met een groot mate van flexibiliteit ten aanzien van de blootstelling aan de diverse segmenten van het obligatiespectrum:

Een flexibele allocatie

Een actief beheer van de blootstelling met behulp van een reeks specifieke instrumenten.

Een wereldwijde benadering

Een breed en gediversifieerd beleggingsuniversum.

Niet aan een benchmark gebonden beheer

Een allocatie die niet beperkt wordt door een referentie-indicator.

Ons aanbod bestaat uit vijf complementaire beleggingsoplossingen, die zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende typen beleggers met een verschillende risicobereidheid. De fondsen verschillen dan ook in beleggingsuniversum, beleggingsproces en rendementsbronnen:

simple_content

Risico-rendementsprofiel en beleggingsuniversum van de fondsenreeks

Bron: Carmignac, 21/06/2022. Deze voorstelling van ons aanbod aan obligatiefondsen dient uitsluitend ter illustratie en is gebaseerd op prognoses. De positie van de fondsen in deze figuur is gebaseerd op de risicocategorie, het beleggingsuniversum en de belangrijkste richtlijnen van elk fonds zoals beschreven in het document met Essentiële-informatiedocument (KID). De potentiële rendementen zijn voorspellingen. Voorspellingen van resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Het risiconiveau wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde volatiliteit van de fondsen over 52 weken sinds 31/07/2017 (introductiedatum van Carmignac Portfolio Credit). Uitsluitend ter informatie, houdt geen rekening met specifieke persoonlijke omstandigheden en houdt geen beleggingsadvies in.

Staatsobligaties, bedrijfsobligaties, valuta's, ontwikkelde markten, opkomende markten ... dit aanbod komt tegemoet aan de behoeften van alle beleggers, wat hun beleggingsdoelstellingen of volatiliteitstolerantie ook zijn.

ONZE FONDSEN IN VOGELVLUCHT

CARMIGNAC SÉCURITÉ

Carmignac Sécurité belegt hoofdzakelijk in obligaties die in euro luiden of waarvan het valutarisico is afgedekt, met een lage rentegevoeligheid, en tracht de kansen op de Europese markten te grijpen en daarbij de volatiliteit te beperken.

 • Een flexibele benadering dankzij een actief beheer van de rentegevoeligheid (van -3 tot +4).
 • Een beperkte blootstelling aan hoogrentende bedrijfsobligaties en een gemiddelde rating van ten minste 'investment grade'.
 • Een strikt risicobeheer dat zowel financiële als niet-financiële criteria in acht neemt (SFDR-classificatie**: artikel 8).

Voor wie is dit fonds bestemd?
Voor beleggers op zoek naar een flexibele, relatief voorzichtige oplossing om de financiële repressie in Europa het hoofd te bieden.
Aanbevolen beleggingshorizon: 2 jaar

Bekijk de pagina van dit fonds

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal fonds dat wereldwijd belegt in staats- en bedrijfsobligaties. Het heeft tot doel de kansen op de obligatiemarkten te grijpen en daarbij het valutarisico systematisch af te dekken.

 • Allocatie aan obligaties op basis van een combinatie van top-down-analyse en bottom-up-selectie.
 • Dynamisch beheer van de rentegevoeligheid (van -3 tot +8) om te profiteren van zowel stijgende als dalende rente.
 • Een strikt risicobeheer dat zowel financiële als niet-financiële criteria in acht neemt (SFDR-classificatie**: artikel 8).

Voor wie is dit fonds bestemd ?
Voor beleggers op zoek naar een obligatiepositie voor de kernportefeuille die streven naar een hoger rendement dan dat van de obligatiemarkten met behoud van een vergelijkbare volatiliteit.
Aanbevolen beleggingshorizon: 3 jaar

Bekijk de pagina van dit fonds

CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND

Carmignac Portfolio Global Bond is een internationaal fonds dat zich ten doel stelt om via staatsobligatie-, bedrijfsobligatie- en valutastrategieën van een groot aantal rendementsbronnen te profiteren.

 • Verschillende rendementsbronnen in de ontwikkelde en opkomende markten.
 • Een ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid (van -4 tot +10), in combinatie met de mogelijkheid om zonder regio- of sectorbeperkingen te beleggen.
 • Gedisciplineerd risicobeheer dat zowel financiële als niet-financiële criteria in acht neemt (SFDR-classificatie**: artikel 8).

Voor wie is dit fonds bestemd ?
Voor beleggers met een relatief hoge tolerantie voor volatiliteit die op zoek zijn naar verschillende rendementsbronnen in een context van lage rente.
Aanbevolen beleggingshorizon: 3 jaar

Bekijk de pagina van dit fonds

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT

Carmignac Portfolio Credit is een internationaal fonds dat wereldwijd inspeelt op beleggingskansen op de bedrijfsobligatiemarkten.

 • Toegang tot het volledige universum van bedrijfsobligaties voor maximale flexibiliteit.
 • Streven naar de optimale risico-rendementsverhouding in alle fasen van de kredietcyclus.
 • Rigoureuze effectenselectie : de geïdentificeerde beleggingskansen worden grondig geanalyseerd.

Voor wie is dit fonds bestemd ?
Voor beleggers die hun portefeuille dynamischer willen maken met een veelzijdige oplossing om de volatiliteit op de bedrijfsobligatiemarkten het hoofd te bieden.
Aanbevolen beleggingshorizon: 3 jaar

Bekijk de pagina van dit fonds

CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT

Carmignac Portfolio EM Debt is een fonds dat zich via een aanpak voor maatschappelijk verantwoord beleggen binnen de opkomende markten richt op schuldpapier in lokale en harde valuta's en valutabeleggingen.

 • Toegang tot meerdere rendementsbronnen op de obligatiemarkten van opkomende landen.
 • Een beleggingsproces dat 'top-down'-, 'bottom-up'- en ESG-analyses (ecologische, sociale en governancecriteria) combineert.
 • Een duurzaamheidsdoelstelling om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het milieu (SFDR-classificatie**: artikel 9).

Voor wie is dit fonds bestemd?
Voor beleggers op zoek naar een hoger rendement door het potentieel van de opkomende obligatiemarkten op duurzame wijze te benutten, met een risicobeheer dat is afgestemd op dit universum.
Aanbevolen beleggingshorizon: 3 jaar

Bekijk de pagina van dit fonds

EXPERTISE IN ALLE SEGMENTEN VAN DE OBLIGATIEMARKTEN

Sinds de oprichting van Carmignac is onophoudelijk gewerkt aan de versterking van ons obligatieteam. Zo is een bijzonder solide en hecht team van ervaren beheerders en analisten ontstaan, dat kennis over een grote aantal uiteenlopende strategieën, regio's en beleggingscategorieën in huis heeft.

Daardoor profiteren onze fondsen van zowel de gebundelde kracht van het team als de complementaire expertise van de individuele leden over alle segmenten van de obligatiemarkten: internationale staatsobligaties, Europese staatsobligaties, bedrijfsobligaties en de opkomende landen. Beheerders en analisten werken nauw samen om een optimale allocatie samen te stellen die aansluit bij het risico-rendementsprofiel van hun portefeuille.

JARENLANGE ERVARING

beleggingservaring op de obligatiemarkten

van ons totale vermogen onder beheer, meer dan 23 miljard euro, is belegd in obligaties*

beheerders en analisten in ons obligatieteam, met gemiddeld 17 jaar ervaring

*Bron: Carmignac, 29/04/2022. In deze cijfers is 23% (8,2 miljard euro) aan liquide middelen inbegrepen.

Rose Ouahba, Hoofd van het obligatieteam

Ik heb dit team opgebouwd rond één kernwaarde: ondernemingszin. We hebben allemaal dezelfde langetermijnvisie en werken intensief samen om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

ONZE MEEST RECENTE ARTIKELEN OVER DE FONDSEN

Carmignac Sécurité : Brief van de Portefeuillebeheerder

Ontdek onze standpunten en positionering op het fonds voor het derde kwartaal van 2021

Lees het artikel

Carmignac Portfolio Flexible Bond in 3 minuten

(Her)ontdek ons wereldwijd obligatiefonds door de ogen van de beheerders.

Lees het artikel

Drie vragen aan Joseph Mouawad over obligaties uit opkomende landen

Obligaties uit de opkomende landen spelen een sleutelrol in een obligatieportefeuille. Ontdek de visie en aanpak van Joseph Mouawad.

Lees het artikel

Voornaamste risico's van het Fonds

Carmignac Sécurité


RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. KAPITAALVERLIES: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs. WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Carmignac Portfolio Flexible Bond


RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Carmignac Portfolio Global Bond


KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Carmignac Portfolio Credit


KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt. RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed. DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Carmignac Portfolio EM Debt


OPKOMENDE LANDEN: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen. RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert. WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

De Fondsen houden een risico van kapitaalverlies in.

* Aandelenklasse AW EUR Acc. Risicocategorie van het KID (Essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. ** De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl .

Bron: Carmignac, 21/06/2022. Belangrijke wettelijke informatie: Dit is een reclame. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KID (Key Information Document). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542. Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.