Carmignac

De troeven van actief beheer

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd

Bij actief beheer belegt de portefeuillebeheerder volgens zijn eigen overtuigingen en kan hij afwijken van de samenstelling van de beursindices1 die hij als referentie hanteert. Daartoe moet hij diepgaand onderzoek verrichten om zijn eigen kijk op de markten te ontwikkelen, moed hebben om zijn strategie ten uitvoer te brengen en de verantwoordelijkheid voor zijn keuzes op zich te nemen, en de onafhankelijkheid hebben om in alle vrijheid zijn eigen koers te varen.

Twijfel en onzekerheid zijn de grootste vijanden van de financiële markten, want ze leiden tot angst onder beleggers. Ontwikkelingen zoals de voorthollende inflatie, de oorlog in Oekraïne of de coronapandemie creëren spanningen op de financiële markten omdat ze grote gevolgen voor de wereldeconomie kunnen hebben.

Op zo'n moment kan het voor spaarders bijzonder moeilijk zijn om te bepalen wanneer en hoe zij hun geld moeten beleggen. Voor professionals die een portefeuille 'actief' beheren, bieden dergelijke tijden daarentegen reële kansen.

Wat is 'actief' beheer? Wat is het verschil met 'passief' beheer?

'Passief' beheer tracht een beursindex zo getrouw mogelijk te repliceren. Daarom spreken we ook wel van 'indexbeheer'. In deze benadering kan de portefeuillebeheerder niet zelf kiezen in welke effecten hij belegt en zijn er weinig tot geen mogelijkheden om de portefeuille te personaliseren.

Bij 'actief' beheer kan de portefeuillesamenstelling daarentegen aanzienlijk afwijken van de indices waarmee hij wordt vergeleken en streeft de beheerder ernaar een hoger rendement te behalen dan die indices.

Daarvoor moet hij eigen overtuigingen ontwikkelen – op basis van onderzoek geeft hij de voorkeur aan specifieke landen en sectoren en selecteert hij de beleggingsklassen (aandelen, obligaties, valuta's e.d.) die volgens hem het beste rendement zullen opleveren. Hij moet ook het beste moment kiezen om effecten te kopen of verkopen. Bovendien kan hij beslissen om de risico's te beperken met behulp van afdekkingsstrategieën2 .

Om zijn strategie te bepalen en de beleggingen die daarbij passen te selecteren, baseert de 'actieve' beheerder zich meestal op een solide macro-economische benadering3 .

Behalve in economische aspecten moet de beheerder echter ook inzicht hebben in geopolitieke factoren, de financiële gezondheid van bedrijven en het marktsentiment (grafische analyse, onderzoek naar de positionering en de stemming van beleggers enz.). Daarenboven moet hij het beleid van de centrale banken ontleden, die als primaire opdracht hebben om de prijzen op een niveau te houden dat verenigbaar is met duurzame groei.

Hoe kunnen onzekere tijden in het voordeel zijn van actief beheer?

Actief beheer is het doeltreffendst wanneer economische veranderingen te voorzien zijn: inflatie, recessie e.d. In die omstandigheden zorgen de vooruitziendheid, het aanpassingsvermogen en de overtuigingen van de beheerders ervoor dat deze beheerstijl volop tot zijn recht komt. Passief beheer kan door zijn inherente beperkingen niet inspelen op kansen en geen weerstand bieden wanneer de financiële markten dalen.

Een actieve beheerder kan bovendien gebruikmaken van 'afdekkingstechnieken'. Dat zijn financiële producten die beschermen tegen schommelingen van aandelenkoersen, grondstoffenprijzen, wisselkoersen of rentetarieven. Met behulp daarvan kan de beheerder ook effecten in de portefeuille opnemen waarvan hij sterk overtuigd is en tegelijk de totale blootstelling aan de marktrisico's4 verminderen.

Actief beheer bij Carmignac?

De kracht van actief beheer zoals Carmignac dat beoefent schuilt in het vermogen van de beheerder om veranderingen in de economische cyclus (expansie, recessie of depressie, opleving) goed in te schatten. Op die manier kan hij zich correct positioneren voor de aankomende fase van de cyclus.

Het actieve beheer dat de kern vormt van de beleggingsstrategieën die Carmignac heeft ontwikkeld, heeft zijn sporen verdient tijdens de crisissen van 2002, 2008 en recenter 2020, drie periodes waarin onze fondsen de terugval van de financiële markten hebben doorstaan. Niet alleen hebben onze fondsen toen goed standgehouden, we hebben ook onze klanten met raad en daad bijgestaan en kunnen voorkomen dat zij bezweken onder de stress van een beurscrash en hun effecten tegen een bodemkoers verkochten, zodat zij de daaropvolgende opleving van de financiële markten niet zijn misgelopen.

Actief beheer berust bij Carmignac op:

  • de niet-aflatende inspanningen van een uiterst ervaren en bekwaam beheerteam, en een algemene kijk op het economische klimaat waarmee beheerders hun overtuigingen kunnen ontwikkelen en kansen kunnen identificeren;

  • de moed om strategieën te volgen die soms lijnrecht tegen die van andere beleggers ingaan;

  • de onafhankelijkheid om in alle vrijheid keuzes te kunnen maken en beslissingen te kunnen nemen.

Onze actieve beheerstijl is meer dan alleen financiële activa selecteren. Als actieve aandeelhouders aarzelen wij niet om bedrijven te interpelleren wanneer hun beleid inzake milieu, sociale ontwikkelingen of behoorlijk bestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) niet strookt met onze waarden of de verbintenissen die wij zijn aangegaan.

  • De terugkeer van de inflatie luidt ook de terugkeer van de economische cycli in nadat die ruim tien jaar lang uitgevlakt zijn geweest door de centrale banken en hun kunstgrepen om de economie te ondersteunen (extreem lage rente, liquiditeitsinjecties in de financiële markten). Die terugkeer, waardoor ook de volatiliteit opnieuw haar opwachting maakt op de financiële markten, is een uitgelezen kans voor actieve beheerders om te tonen dat zij het spaargeld van hun klanten op de lange termijn kunnen beheren.

1 Iedere beursindex is opgebouwd uit een aantal aandelen waarmee het rendement van een bepaalde markt of sector kan worden gemeten. Het is een belangrijk instrument bij vermogensbeheer dat vaak wordt gebruikt als referentie om de prestaties van portefeuillebeheerders aan te toetsen.
2De voornaamste risico's waaraan een fonds is blootgesteld, zijn het risico op verlies door schommelingen van de marktwaarde van de portefeuille (marktrisico), het risico dat een emittent in gebreke blijft en zijn schulden niet terugbetaalt (kredietrisico), het risico dat een tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen (tegenpartijrisico), het risico dat de beleggingsbeperkingen niet worden nageleefd en het risico dat het tijdelijk of definitief onmogelijk is om een of meer activa uit de portefeuille te verkopen (liquiditeitsrisico).
3De macro-economie bestudeert de economie als geheel aan de hand van externe factoren die van invloed kunnen zijn op bedrijven: consumentenbestedingen, investeringen, inflatie, bbp-groei, werkloosheid, vergrijzing, technologische ontwikkelingen, fiscaliteit, inkomstenpeil enz.
4Renteschommelingen, wisselkoersschommelingen, waardeverlies, volatiliteit van de grondstoffenprijzen enz.

Ontdek onze visie op de financiële markten

Klik hier