[Header] [Press area] London City skyline view

Beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Algemene bepalingen

Dit beleid voor het verwerken van persoonsgegevens maakt deel uit van de disclaimer van de website www.carmignac.com (hierna de "Website"). Het is van toepassing op alle gebruikers van de Website en omschrijft de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt die Carmignac zou kunnen verzamelen als een gebruiker toegang krijgt tot de Website en deze gebruikt.

Verzamelen van Persoonsgegevens door Carmignac

CARMIGNAC verzamelt gegevens direct bij u (wanneer u de CARMIGNAC-website bezoekt, vraagt om door ons te worden gecontacteerd, deelneemt aan een enquête of aan een door CARMIGNAC georganiseerd evenement), maar verzamelt ook gegevens over andere personen die u ons eventueel meedeelt omdat zij met u band een band hebben. Wanneer u ons persoonsgegevens van een derde doorgeeft, verbindt u zich ertoe de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, ervan op de hoogte te brengen dat CARMIGNAC zijn persoonsgegevens verwerkt.

Het is mogelijk om de Website te bezoeken zonder uw Persoonsgegevens te verstrekken. Maar om u toegang te verschaffen tot bepaalde onderdelen van de Website, bijvoorbeeld om bepaalde documenten te downloaden, of in het kader van een ander specifiek gebruik, kan CARMIGNAC ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens op te vragen. In dit kader vindt het verstrekken van Persoonsgegevens plaats op vrijwillige basis. Als u deze Persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de betreffende diensten die op de Website worden aangeboden, zoals het verzenden van newsletters en het downloaden van documenten.

Door Carmignac verwerkte Persoonsgegevens

"Persoonsgegevens" omvatten alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct (bijvoorbeeld voornaam, naam) of indirect (bijvoorbeeld een combinatie van gegevens) kan worden geïdentificeerd.

Tot de persoonsgegevens die CARMIGNAC kan verwerken behoren:

 • identificatiegegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, beroepsgegevens;

 • professionele informatie, zoals werk en beroepsachtergrond, functie;

 • informatie die via onder meer cookies en soortgelijke technologieën wordt verstrekt op websites en in e-mails.

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking

Carmignac verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden (hierna "Doeleinden") en op basis van de rechtsgronden die hieronder worden vermeld.

Over het algemeen is de verwerking door Carmignac gebaseerd op: - het nastreven van zijn rechtmatige belang; - zijn verplichting om de wet- en regelgeving na te leven; - uw toestemming.

Hieronder kunt u lezen voor welke doeleinden uw Persoonsgegevens worden verzameld, en hoe deze gegevens per geval kunnen worden verwerkt.

Communiceren met CARMIGNAC

Wij zullen altijd reageren op uw opmerkingen en op andere verzoeken die u via de Website kunt indienen, zoals online gestelde vragen, commerciële verzoeken of de registratie van uw deelname aan een evenement. Om die reden kunnen wij genoodzaakt zijn telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen.

Direct marketing en reclame

Het is mogelijk dat wij u in het kader van de activiteiten van CARMIGNAC op het gebied van direct marketing en reclame specifieke informatie verstrekken die u online hebt aangevraagd, evenals meer algemene informatie over het aanbod van CARMIGNAC. Als wij Persoonsgegevens voor marketing- of reclamedoeleinden verzamelen, bieden wij u echter de mogelijkheid om een aantal relevante keuzes te maken met betrekking tot het gebruik ervan.

Actualisering van de Website en uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken

CARMIGNAC gebruikt uw Persoonsgegevens om de Website te actualiseren en te verbeteren. CARMIGNAC gebruikt uw Persoonsgegevens ook voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Algemene statistieken bijhouden over het gebruik van de Website

Als u ons via de Website Persoonsgegevens van andere personen verstrekt, garandeert u de vereiste toestemming en goedkeuring te hebben ontvangen van de personen waarop die Persoonsgegevens betrekking hebben, ook voor het in dit beleid omschreven gebruik, indien van toepassing.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

CARMIGNAC kan een aantal van uw kenmerken op basis van automatisch verwerkte persoonsgegevens beoordelen (profilering), met name om u oplossingen op maat en adviezen of informatie over onze producten en diensten aan te bieden.

Daarentegen neemt CARMIGNAC doorgaans geen geautomatiseerde besluiten die betrekking hebben op de zakelijke relatie en/of de betrokken Personen. Als we dit toch doen, zullen we daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht nemen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Indien dit noodzakelijk of zinvol is om de Doeleinden te verwezenlijken, behoudt CARMIGNAC zich het recht voor om persoonsgegevens kenbaar te maken aan of toegankelijk te maken voor de volgende ontvangers, voor zover dit wettelijk of anderszins toegestaan of vereist is:

 • overheidsinstanties, rechtbanken, bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld financiële toezichthouders) of spelers van de financiële markten (bijvoorbeeld externe of centrale bewaarders, effectenmakelaars, beurzen en registers);

 • entiteiten van de groep CARMIGNAC of onderaannemers die persoonsgegevens namens CARMIGNAC verwerken en/of waaraan CARMIGNAC sommige van zijn taken uitbesteedt (outsourcing);

 • accountants of juridisch adviseurs.

CARMIGNAC vraagt zijn toeleveranciers systematisch om de Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de door CARMIGNAC aangegane verplichtingen op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en veiligheid.

Wettelijke verplichtingen inzake de overdracht van gegevens

CARMIGNAC kan uw Persoonsgegevens overdragen om in noodsituaties de veiligheid van personen te garanderen of het publiek of de Website te beschermen. CARMIGNAC zou uw gegevens ook kunnen overdragen op grond van de wet, een rechterlijke beslissing, een mandaat, een verordening of de regelgeving van een land waarin CARMIGNAC gevestigd is.

Overdracht buiten de EU

Overdracht van uw gegevens buiten de EER zal plaatsvinden op basis van een door de Europese Commissie genomen besluit waarin wordt erkend dat het land waarnaar uw gegevens worden overgedragen een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het binnen de EER geldende niveau.

Bij overdracht van uw gegevens naar een land waar het beschermingsniveau van uw gegevens niet passend wordt geacht door de Europese Commissie, hanteert CARMIGNAC de volgende garantie om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen: Door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

In dit verband zal CARMIGNAC nagaan welke passende gegevensbeschermingsmaatregelen door zijn dienstverleners zouden kunnen worden genomen, waaronder encryptie of tokenisatie.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door de website die u bezoekt worden verzonden naar de door u gebruikte browser. Cookies hebben vooral tot doel uw bezoek aan een bepaalde website te vergemakkelijken door bijvoorbeeld uw voorkeuren als gebruiker op te slaan of uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies kunnen vervolgens worden opgeslagen op uw computer om die te identificeren.

Cookies kunnen een eenmalig of permanent karakter hebben: eenmalige cookies zijn cookies die automatisch worden verwijderd als de gebruiker de browser sluit, terwijl permanente cookies tot hun afloopdatum worden opgeslagen op de computer van de gebruiker.

De op de Website gebruikte cookies hebben een maximale levensduur van 12 maanden.

1. Soorten cookies

1.1 Volstrekt noodzakelijke cookies ("Werking")

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en ten volle te kunnen profiteren van de functies ervan, zoals de toegang tot bepaalde beveiligde webpagina's. Zonder deze cookies kunnen bepaalde door u aangevraagde diensten niet worden verleend.

Dankzij deze cookies kan een website uw gebruikersinstellingen voor die website opslaan om de geboden functies te optimaliseren en te personaliseren.

Deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet volgen en verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor reclamedoeleinden.

1.2 Prestatiecookies ("Optimalisering van de gebruikerservaring")

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers gebruikmaken van de Website, zoals de meest bezochte pagina's of het verschijnen van foutmeldingen op bepaalde pagina's. Alle informatie die via deze cookies wordt verzameld, is anoniem en heeft alleen tot doel de trends in het verkeer op de website te identificeren en te volgen, zodat het functioneren ervan kan worden verbeterd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door CARMIGNAC en wordt in geen geval gedeeld met derden of gekoppeld aan andere informatie.

Prestatiecookies kunnen analysecookies zijn. Deze cookies worden gebruikt om het URL-adres van de tevoren bezochte websites op te slaan, zodat het surfgedrag kan worden gevolgd van zowel gebruikers die van een andere website komen als gebruikers die al op de Website aanwezig waren. Als u op de website van een derde op een reclamelink van CARMIGNAC klikt, is het mogelijk dat er een cookie op uw

computer wordt geplaatst om deze te registreren, zodat we het bereik van onze reclameboodschappen kunnen meten en ervoor kunnen zorgen dat ze op een doelmatige manier worden ingezet.

1.3 Doelgerichte cookies ("Reclame")

Doelgerichte cookies worden gebruikt om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten door het mogelijk te maken gerichte reclameboodschappen te verzenden die de gebruiker naar zijn mening vragen. Deze verschijnen slechts enkele malen. Deze cookies houden bij hoe vaak een gebruiker een bepaalde website bezoekt.

1.4 Cookies voor sociale netwerken ("Sociaal")

Doel van deze cookies is om de site gebruiksvriendelijker en interactiever te maken doordat u de content kunt linken naar sociale netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).

Deze cookies verwerken met name gegevens die betrekking hebben op de hoeveelheid content die via sociale netwerken wordt gedeeld, het feit dat u een account hebt op een sociaal netwerk, uw surfgedrag op diverse sites, etc. Deze functionaliteiten zijn gebaseerd op externe applicaties die zijn ingebed in onze website. Het sociale netwerk dat een dergelijke applicatieknop levert kan u dankzij deze knop identificeren, ook als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site. Met dit type applicatieknop kan het betreffende sociale netwerk namelijk uw surfgedrag op onze site volgen, enkel en alleen doordat uw account op het betreffende sociale netwerk tijdens uw bezoek aan onze site geactiveerd wordt (open sessie).

Wij verzoeken u het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om na te gaan voor welke doeleinden, met name op het gebied van reclame, ze via deze applicatieknoppen surfgegevens kunnen verzamelen. Al naar gelang hun privacybeleid kunt u uw keuzes kenbaar maken aan deze sociale netwerken, met name via de instellingen van uw gebruikersaccount bij elk van deze netwerken. U dient toestemming te geven voor het gebruiken en achterlaten van deze cookies.

2. Gebruik van cookies

CARMIGNAC kan de via onze cookies verzamelde Persoonsgegevens gebruiken om het surfgedrag van gebruikers van de Website te analyseren om content en informatie over onze producten beter af te stemmen op de gebruiker.

Met de informatie van cookies die via onze reclamelinks op websites van derden zijn geplaatst, kunnen wel Persoonsgegevens worden verzameld.

Hier volgt een lijst van de belangrijkste cookies die wij gebruiken:

Google Analytics: de door Google Analytics geplaatste cookies worden uitsluitend voor analysedoeleinden gebruikt en bieden niet de mogelijkheid om individuele gebruikers te volgen. Voor nadere informatie over de manier waarop Google Analytics deze gegevens verzamelt en gebruikt, en de aan het gebruik van deze cookies verbonden rechten, kunt u hun privacybeleid raadplegen. Als u daarentegen niet wilt dat Google Analytics uw Persoonsgegevens verzamelt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Pardot: de door Pardot geplaatste cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruikers van de Website te volgen. Alleen het bezoek van geregistreerde gebruikers wordt gevolgd; niet-geregistreerde gebruikers worden in de statistieken verwerkt als anonieme gebruikers. Voor nadere informatie over het gebruik van deze cookies en uw rechten in verband daarmee, kunt u het privacybeleid van Pardot raadplegen.

HotJar: Wij gebruiken Hotjar om meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze gebruikers en om deze dienst en deze ervaring te optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat, dat uitsluitend in anonieme vorm wordt vastgelegd en opgeslagen), de schermgrootte van het apparaat, het type apparaat (unieke identifiers), informatie over de browser, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal om onze website weer te kunnen geven). Hotjar slaat deze informatie op in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel. Noch HotJar noch Carmignac zullen deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze informatie te koppelen aan andere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring van Hotjar raadplegen door op deze link te klikken.

Numberly: De door Numberly aangebrachte cookies worden gebruikt om uw surfactiviteit op de site te volgen en u gepersonaliseerde content aan te bieden.

Wistia: Wij gebruiken Wistia om onze video's op de website te hosten. Wij leggen uitsluitend geanonimiseerde gegevens over het bekijken van video's vast.

Linkedin Ads: Wij gebruiken Linkedin Ads om geanonimiseerde demografische gegevens over onze bezoekers te verkrijgen (leeftijd, soort werk)

Facebook Connect: Wij gebruiken Facebook Connect om het rendement van onze reclamecampagnes op Facebook te beoordelen

3. Andere tracingtechnologieën

CARMIGNAC gebruikt ook technologieën die veel overeenkomsten vertonen met cookies, zoals internettags of andere technologieën die voor kunnen komen in reclamemails of newsletters om na te gaan of de betreffende berichten zijn gelezen en of u op de daarin aanwezige links hebt geklikt. Internettags slaan geen informatie op uw computer op, maar kunnen in combinatie met cookies worden gebruikt om het surfgedrag van gebruikers van de Website te analyseren.

4. Accepteren of weigeren van cookies

Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw browser zodanig instellen dat ze worden geweigerd of dat u een melding krijgt bij ontvangst van een cookie, waarin u gevraagd wordt of u ermee akkoord gaat dat het betreffende cookie wordt geplaatst.

U kunt uw voorkeuren vastleggen via het configuratiescherm van de cookies, dat zich onderaan de pagina bevindt (link "Uw cookievoorkeuren").

U kunt uw browser ook zodanig instellen dat cookies worden gedeactiveerd. Dit kan via het tabblad "Tools" van uw browser, of een ander tabblad met een vergelijkbare naam.

Wij adviseren u onze cookies niet te deactiveren. Als u onze cookies blokkeert, uitzet of weigert, kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde pagina's van de Website niet meer correct worden weergegeven of dat u geen gebruik meer kunt maken van bepaalde diensten waarvoor u ingelogd moet zijn.

Als u niet wilt dat onze cookies op uw computer worden opgeslagen, moet u ze onmiddellijk deactiveren. Volg hiervoor, afhankelijk van uw browser, de onderstaande instructies:

Uw rechten

Onder voorbehoud van de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kunt u:

 • verzoeken om inzage in de persoonsgegevens waarover CARMIGNAC beschikt en er een kopie van ontvangen;

 • in voorkomend geval, verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;

 • in voorkomend geval, verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens wanneer de verwerking ervan niet meer noodzakelijk is om de doeleinden te verwezenlijken of om andere redenen niet langer gewettigd is; dit laat de geldende bewaartermijnen echter onverlet (zie "Bewaartermijn" hieronder);

 • in voorkomend geval, verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • in voorkomend geval, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; in dat geval zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er zwaarwegende en legitieme redenen zijn om dit wel te doen (bijvoorbeeld instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering). Carmignac zal echter geen gebruik maken van uw persoonsgegevens voor direct marketing als u ons verzoekt dit niet te doen;

 • indien u heb ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, uw toestemming op elk moment intrekken;

 • verzoeken om gegevensportabiliteit. d.w.z. de teruggave van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of, wanneer dit technisch mogelijk is, de doorgifte ervan aan een derde;

 • bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie "Contact" hieronder) een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens indienen en, bij gebrek aan een bevredigend antwoord, een klacht over de verwerking van deze gegevens indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Bescherming en integriteit van de gegevens

CARMIGNAC past diverse technische beveiligingsmaatregelen toe of stelt passende richtlijnen op om de verzamelde, gebruikte of overgedragen Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing of vernietiging. Maar aangezien het internet een voor iedereen toegankelijk en onbeveiligd netwerk is, kan CARMIGNAC niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming van de overdracht van Persoonsgegevens via internet.

Bewaartermijn

CARMIGNAC bewaart de persoonsgegevens net zo lang als nodig is om de Doeleinden te verwezenlijken. CARMIGNAC zal de persoonsgegevens wissen of anonimiseren (of soortgelijke maatregelen nemen) zodra ze niet langer noodzakelijk zijn om de Doeleinden te verwezenlijken, behoudens (i) geldende wet- en regelgevingsvereisten betreffende het langer bewaren van Persoonsgegevens, of (ii) om reële of potentiële rechten in het kader van rechtsvorderingen, onderzoeken of soortgelijke procedures in te stellen, uit te oefenen en/of te onderbouwen, waaronder bewaring voor juridische doeleinden om te voorkomen dat ter zake dienende informatie verloren gaat.

Externe websites

Op de Website kunnen links naar externe websites voorkomen. CARMIGNAC geeft geen enkele garantie en legt geen enkele verklaring af ten aanzien van deze externe websites. De eigenaren en aanbieders van deze externe websites kunnen bij het verzamelen, gebruiken of overdragen van Persoonsgegevens andere voorwaarden hanteren dan CARMIGNAC. Als u een externe website bezoekt, dient u zich te informeren over de vertrouwelijkheids- en beschermingsmaatregelen die de betreffende externe website heeft genomen.

CONTACT

Als u vragen hebt over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar dpo@carmignac.com