Obligatiestrategieën

Carmignac Portfolio Sécurité

Deelnemingsrechten

LU0992624949

Carmignac Portfolio Sécurité : Kenmerken & Risico

In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.

Beleggingsuniversum en -doelstelling

Fonds dat belegt in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgegeven in EUR. Het Fonds belegt hoofdzakelijk op Europese markten en hanteert een actieve, flexibele strategie die gericht is op een lage rentegevoeligheid, waardoor het kan beleggen op basis van overtuigingen, zonder de beperkende invloed van een benchmark. Het Fonds stelt zich daarnaast ten doel op duurzame wijze voor langetermijngroei te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Het Fonds streeft ernaar over een beleggingsperiode van twee jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR).

Kenmerken

Algemene Kenmerken
Beheermaatschappij
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Rechtsvorm
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
ISIN
LU0992624949
Bloomberg
CARPSFE LX
Gedetailleerde Kenmerken
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Risico-indicator

1

2

3

4

5

6

7

Laagste risico Hoogste risico
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
2 jaar
Beheer
Obligatiestrategieën
Referentie-index
ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (herbelegde coupons)
Morningstar Categorie
Morningstar Categorie
EUR Diversified Bond - Short Term
NIW & AUM
Datum van de eerste NAV
25/11/2013
Valuta
EUR
AuM in deze shareclasse
798 M€ (18/07/24)
Vermogen onder beheer
1 353 M€ / 1 476 M$
Bestemming van de resultaten
Kapitalisatie
Kapitaalgarantie
Nee
Noteringsfrequentie
Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
Tijdslimiet orders
Voor 15:00 CET

Kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap
Instapkosten
Wij brengen geen instapkosten in rekening. 
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
0,64% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Transactiekosten
0,23% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Prestatievergoedingen
Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 

Risico

Voornaamste Risico's van het Fonds
Rente
Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
Krediet
Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
Kapitaalverlies
De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.
Wisselkoers
Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.