Obligatiestrategieën

Carmignac Portfolio Global Bond

Deelnemingsrechten

LU0992630755

Prestatieoverzicht

Lees meer over historische prestaties, volatiliteit en alle prestatiemaatstaven waarmee u de prestaties van het fonds in het verleden kunt beoordelen.

Carmignac Portfolio Global Bond fondsresultaten

Rendementsgrafiek

Op : 18 jul. 2024.

Rendement per Kalenderjaar (in %)

Rendement per Kalenderjaar (in %)

Op : 28 jun. 2024.
Carmignac Portfolio Global Bond - F CHF Acc Hdg
Referentie-index: JP Morgan Global Government Bond Index (reinvestimento delle cedole)
Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg+1.2 %-4.6 %+1.5 %+22.6 %
Referentie-index+0.2 %-10.8 %-9.9 %+14.8 %
Gemiddelde van de categorie+0.1 %-14.1 %-12.8 %-8.6 %
Ranglijst (kwartiel)2111
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 28/06/2024.

Statistieken (%)

Deze maatstaven worden gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een fonds te beoordelen. Een goed presterend fonds zou idealiter een solide rendement (gemeten door de Sharpe-ratio en alfa) moeten hebben in verhouding tot het risico (gemeten door de volatiliteit), terwijl het goed op één lijn ligt met de marktverwachtingen (gemeten door de bèta ten opzichte van de benchmarkindex).

Volatiliteit

Op : 28 jun. 2024.
Fonds+4.4 %+5.0 %+5.3 %
Volatiliteit van de Indicator +6.8 %+6.5 %+6.3 %

Berekening: wekelijkse basis

Reference indicator: JP Morgan Global Government Bond Index (reinvestimento delle cedole)
Bron: Carmignac op 28 jun. 2024.

Maandelijkse bruto rendementsbijdrage

De bijdrage aan het rendement toont de verschillende factoren die bijdragen aan het resultaat. De som van deze elementen is gelijk aan het rendement bruto van de beheerprovisies op de portefeuille voor de periode. Het verschil tussen het brutoresultaat en het nettoresultaat komt overeen met de impact van de vergoedingen over de periode.

Maandelijkse bruto rendementsbijdrage

Op : 28 jun. 2024.
Aandelenportefeuille+0.2 %
Obligatieportefeuille+0.6 %
Aandelenderivaten0.0 %
Rente Derivaten+0.3 %
Valuta Derivaten-0.2 %
Totaal+0.8 %

Prestaties scenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u CHF 10 000 inlegt.

Prestaties en Gemiddeld Jaarlijks Rendement

Op : Mei 2024.
Scenarios
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar
Stress
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7590 CHF
-24.00 %
7980 CHF
-7.20 %
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9300 CHF
-7.00 %
9360 CHF
-2.20 %
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10090 CHF
+1.00 %
10560 CHF
+1.80 %
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11460 CHF
+14.60 %
12040 CHF
+6.40 %
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 11/2021 en 05/2024.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2016 en 03/2019.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 05/2014 en 05/2017.

Bron: Carmignac op 31 mei 2024.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.