Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Climate Transition

Deelnemingsrechten

LU1623762090

Carmignac Portfolio Climate Transition : Kenmerken & Risico

In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.

Beleggingsuniversum en -doelstelling

Een duurzaam en thematisch aandelenfonds (ICBE) dat belegt in innovatieve ondernemingen die zich actief bezighouden met of actief bijdragen aan het indammen van de klimaatverandering binnen de hele waardeketen voor hernieuwbare energie. Het fonds streeft naar een aantrekkelijk rendement door voor de lange termijn te beleggen in duurzame groeisectoren en -bedrijven die centraal staan in de "groene" revolutie, en het wil tegelijkertijd een positieve invloed hebben op het milieu en de uitfasering van kolen door bij te dragen aan de totstandbrenging van een koolstofarmere economie. Het fonds stelt zich ten doel de referentie-indicator over ten minste vijf jaar.

Kenmerken

Algemene Kenmerken
Beheermaatschappij
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Rechtsvorm
Compartiment van een SICAV naar Luxemburgs recht
ISIN
LU1623762090
Bloomberg
CARCWEA LX
Gedetailleerde Kenmerken
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Risico-indicator

1

2

3

4

5

6

7

Laagste risico Hoogste risico
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
Beheer
Aandelenstrategieën
Referentie-index
MSCI AC World NR (USD) (herbelegde netto dividenden)
Morningstar Categorie
Morningstar Categorie
Sector Equity Ecology
NIW & AUM
Datum van de eerste NAV
26/07/2017
Valuta
EUR
AuM in deze shareclasse
60 840.63€ (18/07/24)
Vermogen onder beheer
203 M€ / 221 M$
Bestemming van de resultaten
Kapitalisatie
Kapitaalgarantie
Nee
Noteringsfrequentie
Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
Tijdslimiet orders
Voor 18:00 CET

Kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap
Instapkosten
Wij brengen geen instapkosten in rekening. 
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,36% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Transactiekosten
0,32% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Prestatievergoedingen
Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 

Risico

Voornaamste Risico's van het Fonds
Aandelen
Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Grondstoffen
Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de netto-inventariswaarde leiden.
Wisselkoers
Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer
Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.