Aandelenstrategieën

Carmignac Emergents

Deelnemingsrechten

FR0010149302

Carmignac Emergents : Kenmerken & Risico

In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.

Beleggingsuniversum en -doelstelling

Aandelenfonds dat zich concentreert op opkomende markten en aantrekkelijke kansen in dat universum identificeert aan de hand van een fundamentele top-down-benadering in combinatie met een gedisciplineerde bottom-up-analyse. Het Fonds hanteert een duurzame, verantwoordelijke benadering, waarbij de voorkeur uitgaat naar landen en bedrijven met groeipotentieel op de lange termijn die oplossingen aandragen voor ecologische en sociale uitdagingen en die bovendien het grootste deel van hun omzet behalen uit goederen en diensten die verband houden met bedrijfsactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De doelstelling van het Fonds is over de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar beter te presteren dan de referentie-indicator en tegelijkertijd zijn duurzaamheidsdoelstelling te behalen door consequent rekening te houden met ESG-criteria.

Kenmerken

Algemene Kenmerken
Beheermaatschappij
Carmignac Gestion S.A
Rechtsvorm
GBF naar Frans recht
ISIN
FR0010149302
Bloomberg
CAREMER FP
Gedetailleerde Kenmerken
SFDR-fondscategorieën
Artikel 9
Risico-indicator

1

2

3

4

5

6

7

Laagste risico Hoogste risico
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
5 jaar
Beheer
Aandelenstrategieën
Referentie-index
MSCI EM NR (USD, Herbelegde netto dividenden)
Morningstar Categorie
Morningstar Categorie
Global Emerging Markets Equity
NIW & AUM
Datum van de eerste NAV
03/02/1997
Valuta
EUR
AuM in deze shareclasse
887 M€ (18/07/24)
Vermogen onder beheer
906 M€ / 989 M$
Bestemming van de resultaten
Kapitalisatie
Kapitaalgarantie
Nee
Noteringsfrequentie
Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
Tijdslimiet orders
Voor 18:00 CET

Kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap
Instapkosten
4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,50% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Transactiekosten
0,88% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Prestatievergoedingen
20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.

Risico

Voornaamste Risico's van het Fonds
Aandelen
Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Opkomende Landen
De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.
Wisselkoers
Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer
Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Het Fonds is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.