Duurzame obligaties: een beleggingskans?

Gepubliceerd
14 maart 2024
Leestijd
2 minuten leestijd

Als actieve belegger die zich ertoe verbindt om overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in zijn portefeuilles te integreren, belegt Carmignac in duurzame obligaties.

Wat zijn duurzame obligaties?

Duurzame obligaties, die ook worden aangeduid met andere termen, zoals 'GSS+-obligaties' (groene, sociale, duurzame en andere gelabelde obligaties) of 'ESG-obligaties', zijn schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven die ESG-overwegingen integreren via:

  • Een benadering waarbij de bestemming van de opbrengsten centraal staat (voor UoP-obligaties): waarbij de emittent zich ertoe verbindt de opbrengsten van een emissie te gebruiken voor een bepaald ecologisch en/of sociaal project. Onder deze categorie vinden we vooral groene, sociale en duurzaamheidsobligaties. Ook blauwe en transitieobligaties vallen onder deze categorie.

  • Duurzaamheidsdoelstellingen (voor SLB's): de opbrengsten van een emissie worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en zijn niet bestemd voor een specifiek ecologisch en/of sociaal project. Op het moment van de emissie kiest de emittent echter een of meerdere duurzaamheidsgerelateerde prestatiekernindicatoren (Key Performance Indicators, KPI's) en duurzaamheidsprestatiedoelstellingen (Sustainability Performance Targets, SPT's), en verbindt hij zich ertoe deze voor een bepaalde datum te verwezenlijken. Als de emittent de SPT's niet haalt, wordt dit meestal bestraft door tijdens de resterende looptijd van de obligatie een couponverhoging of premie toe te passen.

Zijn duurzame obligaties een structureel verschijnsel?

Wij zijn van mening dat duurzame obligaties een belangrijke rol kunnen spelen bij het toewijzen van kapitaal aan bepaalde ecologische en/of sociale doelstellingen (voor UoP-obligaties) en om emittenten te stimuleren hun gedrag te verbeteren doordat de financieringskosten worden gekoppeld aan duurzaamheidsverplichtingen (voor SLB's).

Zoals hieronder aangegeven, was 2021 tot nu toe het topjaar voor de uitgifte van duurzame obligaties. In 2023 zagen we een lichte stijging vergeleken met 2022 (3%1), toen het volume fors was gedaald ten opzichte van het hoge niveau van 2021.

Wereldwijde uitgifte van duurzame obligaties:

Bron: Bloomberg – cijfers per 31 december 2023

De cijfers uit 2023 wijzen op een recorduitgifte van groene UoP-obligaties, die het leeuwendeel uitmaakten van de emissies in de EMEA-regio, Azië-Pacific en Amerika, en op een forse daling van het emissievolume van SLB's.

Volgens Bloomberg is de verkoop van groene obligaties door bedrijven en overheden gestegen naar USD 575 miljard. Dit cijfer wijst op een stijging ten opzichte van 2022 en is ook hoger dan de USD 573 miljard van 2021. SLB's kenden in 2023 de grootste daling van hun emissievolume: 22% ten opzichte van het voorgaande jaar, oftewel USD 68 miljard.

Uitgifte van duurzame obligaties per regio:

Bron: Bloomberg, cijfers per 31 december 2023

Onze overtuiging in duurzame obligaties

Gezien de onderstaande factoren denken wij dat de uitgifte van duurzame obligaties in de toekomst zal aanhouden:

  • Er is een groeiende belangstelling onder beleggers, waaronder Carmignac, die steeds vaker ESG-overwegingen in hun beleggingsstrategieën opnemen omdat de klant erom vraagt en omdat deze overeenstemmen met hun eigen beleggingsstrategieën;

  • Regelgevers nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat er meer kapitaal stroomt naar duurzaamheidsdoelstellingen;

  • Emittenten blijven zich inzetten om te laten zien dat ze in hun strategieën veel waarde hechten aan duurzaamheidsoverwegingen, onder impuls van toezichthouders, beleggers en andere belanghebbenden.

Hoewel we de ontwikkeling van duurzame obligaties als iets positiefs beschouwen, moeten we ook de tekortkomingen van deze thematische schuldinstrumenten onderkennen. De markt voor duurzame obligaties blijft deels ongereguleerd (behalve voor groene obligaties, dankzij de recente ontwikkelingen rond de European Union Green Bond Standard of 'EU GBS') en daarom is het belangrijk dat beleggers voldoende zorgvuldig te werk gaan, zodat de kwalificaties op het gebied van duurzaamheid van de instrumenten waarin zij beleggen, voldoen aan hun verwachtingen.

1Bron: Bloomberg, 'Green bonds reached new heights in 2023', 8 februari 2024

Duurzaam Beleggen: In ons dna

Het is onze missie om voor onze cliënten waarde te creëren, die tegelijk ook voordelen biedt voor de samenleving en het milieu. Dat doen we door overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in ons beleggingsproces te integreren en door als actief onze stem als belegger te laten horen.Bekijk onze aanpak

Recente analyses

Marktanalyse5 december 2023Nederlands

Vooruitzichten van Carmignac voor 2024: Na de weerstand komt nu de afrekening

6 minuten leestijd
Find out more
Obligatie strategie14 november 2023Nederlands

Obligatiefondsen met een vaste looptijd treden op de voorgrond

4 minuten leestijd
Find out more
Financiële Educatie5 oktober 2023Nederlands

Waarom u uw pensioen moet voorbereiden en hoe u dat aanpakt

Find out more

Marketingdocument. Raadpleeg het EID/KID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Bij elke beslissing om in het gepromote fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen ervan, zoals die in het prospectus beschreven zijn.

Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot het fonds aan beperkingen onderhevig zijn. De Fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. De beheermaatschappij kan op elk moment beslissen om de verkoop in uw land stop te zetten. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in.

België: Dit bericht is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse financiële toezichthouder "Autorité des Marchés Financiers" (AMF) goedgekeurde portefeuillebeheerder, en haar Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een beheermaatschappij voor beleggingsfondsen die is goedgekeurd door de Luxemburgse financiële toezichthouder "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). "Carmignac" is een geregistreerd handelsmerk. De slogan "Investing in your Interest" is gekoppeld aan het handelsmerk van Carmignac. Dit materiaal is ook verkrijgbaar bij Caceis Belgium S.A., de financiële dienstverlener in België, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel. Overeenkomstig artikel 19bis van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen (CIR92) dient de belegger in geval van inschrijving in een fonds dat onder dit artikel valt, bij terugkoop van zijn of haar aandelen een bronbelasting betalen ter hoogte van 30% van de inkomsten (in de vorm van rente of kapitaalwinst of -verlies) uit rendement op in schuldbewijzen belegde activa. Op de uitkeringen is ongeacht het inkomen een bronbelasting van 30% van toepassing. In geval van inschrijving in een Frans beleggingsfonds (fonds commun de placement of FCP) dient u elk jaar op uw belastingaangifte uw aandeel in de door het fonds ontvangen dividenden (en rente, indien van toepassing) op te geven. Eventuele klachten kunt u indienen bij complaints@carmignac.com of CARMIGNAC GESTION - Compliance and Internal Controls - 24 place Vendôme Parijs, Frankrijk of op de website www.ombudsfin.be. Een samenvatting in het Nederlands van de rechten van beleggers is te vinden in punt 6, "Samenvatting van de rechten van beleggers", op https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542. De risico's en vergoedingen zijn beschreven in het EID (Essentiële-Informatiedocument). Het prospectus, het EID, de netto-inventariswaarden en het meest recente (half-)jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands bij de beheermaatschappij, telefonisch via +352 46 70 60 1 of via de website, of op www.fundinfo.com.

Nederland: Via de volgende link kan een overzicht worden geraadpleegd van de rechten van beleggers in het Nederlands (paragraaf 6: "Samenvatting van de rechten van beleggers"): https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761. De risico's en kosten in verband met de fondsen worden beschreven in het KID (essentiële-informatiedocument).

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 13.500.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link - 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.