2023: Voorbeelden van onze activiteiten als actief aandeelhouder

Gepubliceerd
18 januari 2024
Leestijd
5 minuten leestijd

Als langetermijnbeleggers gaan wij met de bedrijven waarin wij beleggen regelmatig in gesprek om hen aan te moedigen hun praktijken op het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) te verbeteren. In 2023 kwam ons actief aandeelhouderschap tot uiting in.

60Dialogen met bedrijven
95%Deelname aan algemene vergaderingen
52%Van de vergaderingen waar Carmignac minstens één keer tegen het management heeft gestemd*

*Deze gegevens hebben betrekking op het aantal vergaderingen waar Carmignac een stem heeft uitgebracht tegen de aanbeveling van het bestuur. In de praktijk gaat het om stemmen die zijn uitgebracht tegen resoluties van het management en, in de meeste gevallen, om stemmen die zijn uitgebracht voor resoluties van de aandeelhouders (tenzij de resolutie van de aandeelhouders wordt gesteund door het management).

Carmignac verbindt zich ertoe de dialoog met bedrijven op te bouwen rond vijf categorieën: ESG ratings, specifieke thema's, impact, controversieel gedrag en tot slot stembeslissingen op algemene vergaderingen.

In 2023 zijn we 60 keer een dialoog gestart met de bedrijven waarin we beleggen en hebben we drie soorten engagement besproken.
In 2023 heeft Carmignac bij 52% van de stemmingen tenminste eenmaal tegen het bestuur van onze deelnemingen gestemd.

Ter illustratie lichten we hieronder ons engagement met twee bedrijven in 2023.

Anta Sports

Sector: Kleding
Region: China

Carmignac heeft aandelen van dit bedrijf in de portefeuille1.

In het kader van ons engagementbeleid hebben we opgemerkt dat het bedrijf het Better Cotton Initiative heeft verlaten. We wilden navragen of het bedrijf katoen blijft gebruiken dat afkomstig is uit Xinjiang, de Oeigoerse autonome regio in Noord-West China.

In het kader van hun jaarlijkse ESG-gerelateerde gesprekken met investeerders hebben we in Oktober 2023 in een videogesprek met het team investeerdersrelaties van het bedrijf gesproken.

We hebben het bedrijf aangesproken over zijn benadering op het gebied van verantwoorde inkoop van katoen.

Het bedrijf volgt diverse procedures om controle te houden over zijn toeleveringsketens. Om te beginnen hebben ze een handboek voor leveranciersmanagement met normen waar leveranciers zich aan moeten houden. Daarnaast voeren ze ook inspecties uit rondom thema's als gezondheid, veiligheid en chemicaliënbeheer, waarbij niet alleen naar eerstelijns, maar ook naar tweede en derdelijns leveranciers wordt gekeken.

Het bedrijf liet weten hun besluit om het Better Cotton Initiative te verlaten niet te kunnen toelichten omdat het een politiek onderwerp is. Het zegt zich er pas weer bij aan te kunnen sluiten zodra de bewoording 'dwangarbeid in Xinjiang' uit het initiatief wordt geschrapt. De onderneming stelde dat dit een politieke kwestie is en liet zich verder niet uit over het onderwerp. In plaats daarvan verwezen ze naar het due-diligence-proces voor mensenrechten dat het in zijn katoentoeleveringsketen heeft geïntegreerd.

De eerbiediging van de mensenrechten in de toeleveringsketen vormt een wezenlijk risico voor de onderneming. Het engagement-gesprek bood ons enig inzicht in de praktijken van het bedrijf, maar we kregen in dit gesprek geen ondubbelzinnig antwoord op onze vraag. Daarom zetten we ons engagement-initiatief voort en staat er voor begin 2024 een nieuw telefoongesprek op de agenda.

Sector: Energie
Region: Europa

Carmignac heeft obligaties van ENI in de portefeuille2.

We zijn om twee redenen met ENI in gesprek gegaan:

  • We wilden een update krijgen over controversiële activa van het bedrijf in Nigeria (participatie van 5% in SPDC, een joint venture met Shell, Total en ENI);
  • We wilden weten hoe het staat met hun klimaattransitie nu de inflatiedruk op de energiemarkten is gestegen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie duurder is geworden als gevolg van macro-economische gebeurtenissen.

Rechtstreeks telefoongesprek met het bedrijf.

We hebben een telefoongesprek met ENI ingepland om een update te krijgen over controversiële activa van het bedrijf in Nigeria (participatie van 5% in SPDC, een joint venture (JV) met Shell, Total en ENI), dat door olielekkages ernstige milieuschade heeft veroorzaakt. Afgelopen maand heeft ENI het overgrote deel van zijn Nigeriaanse activiteiten verkocht aan Oando (een Nigeriaans olie- en gasbedrijf), dat wil zeggen alle belangen behalve zijn aandeel van 5% in de SPDC JV. Als redenering voor deze keuze wijst ENI naar het portefeuillebeheer en contractuele beperkingen (Oando neemt zelf namelijk al deel aan deze SPDC JV). Het bedrijf heeft in een recent verslag uitgebreid toegelicht hoe de situatie zich heeft ontwikkeld en welke stappen het heeft genomen. Daarnaast bevestigde de onderneming dat ze rechtstreeks in contact staan met ISS over de stappen die genomen moeten worden om het controversevlag te kunnen schrappen (zonder hun participatie te verkopen, waar ze momenteel niet toe bereid zijn).

De tweede reden dat we dit gesprek hebben aangevraagd, was dat we wilden begrijpen welke consequenties het huidige macro-economische klimaat (hoge energieprijzen, hoge kosten voor nieuwe projecten rondom duurzame energie en daarnaast beperkte toeleveringsketens) heeft op hun ambities voor de korte, middellange en lange termijn om zich van fossiele brandstoffen te distantiëren ten gunste van hernieuwbare energiebronnen. ENI heeft een van de meest ambitieuze transitieplannen uit de olie en gassector. De huidige macro-economische vooruitzichten zouden het bedrijf ertoe kunnen aanzetten zijn strategie bij te sturen. Het bedrijf verzekerde ons ervan dat dit niet het geval was en dat ze nog altijd onverminderd op koers liggen om hun kortetermijndoelen te realiseren (tegen eind volgend jaar 50% minder CO2-uitstoot in zijn toeleveringsketens, in 2025 65% minder CO2-uitstoot in zijn toeleveringsketens en in 2026 moet 30% van de CapEx zijn geïnvesteerd in koolstofarme projecten). Projecten rondom hernieuwbare energie gaan echter gepaard met hogere kosten, wat het bedrijf op zijn balans gaat terugzien. De vertegenwoordiger onthield zich van commentaar over deze kostenstijgingen en wees erop dat het bedrijf hier in zijn klimaatrapport van 2023 meer inzicht in zou bieden. Momenteel wordt 25% van de CapEx geïnvesteerd in koolstofarme projecten, maar het bedrijf heeft zich voorgenomen om dit percentage op te hogen naar 70% in 2030 en 85% in 2040. Wat andere thema's betreft, wijdde ENI uitgebreid uit over de grote vooruitgang die het heeft geboekt in de ontwikkeling van nieuwe bioraffinaderijen, waarmee aan de groeiende vraag naar duurzame vliegtuigbrandstoffen kan worden beantwoord (er zijn al inkoopcontracten veiliggesteld met grote luchtvaartmaatschappijen). Na dit gesprek zijn we nog steeds tevreden over de vooruitgang die het bedrijf boekt met zijn transitieplannen. In de verslagen van volgend jaar krijgen we meer inzicht in de macro-economische impact op het bedrijf.

Een positief resultaat, hoewel er geen wezenlijke vooruitgang geboekt is sinds we voor het laatst met het bedrijf in gesprek waren. ENI heeft nog altijd een aandeel van 5% in de controversiële joint venture en er is niets veranderd aan de klimaattransitieplannen van het bedrijf (de targets). Gezien de omstandigheden is geen nieuws goed nieuws, in dit geval. We zullen de verslaglegging van het bedrijf over het boekjaar 2023 uitgebreid doornemen en in het eerste halfjaar van 2024 contact opnemen met het bedrijf als we commentaar of zorgen hebben.

1Per 29 december 2023: Carmignac China New Economy, Carmignac Emergents, Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, Carmignac Portfolio Evolution, Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024, Carmignac Profil Réactif 100, Carmignac Profil Réactif 50, Carmignac Profil Réactif 75, Carmignac Portfolio China New Economy, Carmignac Portfolio Emergents.

2Per 29 december 2023: Carmignac Credit 2025, Carmignac Credit 2027, Carmignac Credit 2029 Carmignac Alts ICAV Carmignac Credit Opportunities, Carmignac Portfolio Flexible Bond, Carmignac Portfolio Credit, Carmignac Portfolio Evolution, Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024, Carmignac Portfolio Global Bond, Carmignac Patrimoine, Carmignac Profil Réactif 100, Carmignac Profil Réactif 50, Carmignac Profil Réactif 75, Carmignac Sécurité, Carmignac Portfolio Patrimoine, Carmignac Portfolio Sécurité, FP Carmignac Unconstrained Global Bond.

Van meer informatie over ons beleid inzake verantwoord beleggen, verwijzen wij u naar onze rubriek Duurzaam Beleggen:

Duurzaam Beleggen

Recente analyses

Duurzaam beleggen14 maart 2024Nederlands

Duurzame obligaties: een beleggingskans?

2 minuten leestijd
Find out more
Marktanalyse5 december 2023Nederlands

Vooruitzichten van Carmignac voor 2024: Na de weerstand komt nu de afrekening

6 minuten leestijd
Find out more
Obligatie strategie14 november 2023Nederlands

Obligatiefondsen met een vaste looptijd treden op de voorgrond

4 minuten leestijd
Find out more

Marketingdocument. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten..
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Bij elke beslissing om in het gepromote fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen ervan, zoals die in het prospectus beschreven zijn.
Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie en meningen in dit document houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mogen nooit worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.

  • België: Dit bericht is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse financiële toezichthouder "Autorité des Marchés Financiers" (AMF) goedgekeurde portefeuillebeheerder, en haar Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een beheermaatschappij voor beleggingsfondsen die is goedgekeurd door de Luxemburgse financiële toezichthouder "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). "Carmignac" is een geregistreerd handelsmerk. De slogan "Investing in your Interest" is gekoppeld aan het handelsmerk van Carmignac. Dit materiaal is ook verkrijgbaar bij Caceis Belgium S.A., de financiële dienstverlener in België, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel.

Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 13.500.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link - 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.