Carmignac

Positief bijdragen door te beleggen in opkomende markten

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

Beleggen in opkomende markten is een keuze die veel meer beoogt dan alleen maar een financieel rendement. Gezien hun niveau van economische ontwikkeling kunnen we de sociale en ecologische vooruitgang van ontwikkelingslanden ondersteunen door in dit universum te beleggen.

Al meer dan 30 jaar onderscheidt Carmignac zich als een erkende speler in opkomende markten met een duurzame aanpak.

Carmignac, een pionier op de opkomende markten

Meteen na de oprichting in 1989 was Carmignac een van de eerste spelers op de opkomende markten.

Door de jaren heen hebben we een gedifferentieerde en unieke aanpak kunnen ontwikkelen om kansen in de markt te signaleren. Zo hebben we in dit universum een solide expertise opgebouwd die aan de basis staat van een reeks gespecialiseerde fondsen met nieuwe rendementsbronnen en een bredere diversificatie, verspreid over alle activaklassen.

Deze geschiedenis, in combinatie met het vertrouwen van onze partners, heeft ertoe geleid dat onze expertise in opkomende markten nu goed is voor bijna 7 miljard euro aan beheerd vermogen1.

Onze positionering ten aanzien van ESG

De integratie van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur (Environmental, Social en Governance, ESG) is gezien de financiële materialiteit van ESG naar onze mening noodzakelijk om de risico's op passende wijze te beheren.

Bovendien zijn we ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om op lange termijn een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en het milieu, waarbij waardecreatie voor onze cliënten centraal staat. Daarom hebben we in onze analyse altijd al ESG-factoren geïntegreerd. We hebben bijvoorbeeld nooit belegd in de tabaks- of wapensector.

De afgelopen jaren hebben we echter onze aanpak* aangescherpt en onze duurzame beleggingsfilosofie geformaliseerd:

Carmignac

Bron: Carmignac, december 2022. *Niet alle fondsen en emittenten vallen hieronder. Meer informatie is te vinden op: https://www.carmignac.nl/nl_NL/responsible-investment/verantwoord-beleggen-4720. **Naar aanleiding van artikel 173 van de Franse energietransitiewet.

Als onafhankelijk belegger met sterke overtuigingen hebben we ervoor gekozen ons te concentreren op drie belangrijke ESG-thema's, die aansluiten op het DNA van Carmignac: Klimaat, Emancipatie en Leiderschap. Momenteel is meer dan 90%2 van ons vermogen ingedeeld in de categorieën 'Artikel 8' of 'Artikel 9' van de SFDR3.

Onze overtuigingen in de opkomende landen als afspiegeling van onze duurzame aanpak

Onze keuze voor duurzaam beleggen komt ook tot uiting in onze benadering van de opkomende markten. Om de specifieke risico's van opkomende landen beter te begrijpen, combineren onze beheerteams hun analyse van fundamentele factoren met een analyse van niet-financiële criteria. Terwijl we ons concentreren op de interpretatie van de macro-economische kerncijfers van elk effect en op bedrijfsbezoeken op locatie om ons onderzoek te vervolledigen, integreren we in de kern van ons proces onze intern ontwikkelde ESG-analysetool START4 om een uniek menselijk inzicht te verkrijgen en om met bedrijven een dialoog te voeren over essentiële indicatoren.

Naast deze voorbereidende stap hebben we onze duurzaamheidsaanpak ook verdiept via een aantal specifieke benaderingen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze fondsen van aandelen uit opkomende landen een positieve impact hebben op de maatschappij en het milieu, met name door onze beleggingen af te stemmen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Een aantal SDG's heeft namelijk vooral betrekking op opkomende landen, omdat 'Geen armoede', 'Geen honger' en 'Betaalbare en duurzame energie' verwijzen naar problemen waar in ontwikkelde landen vaak al oplossing voor zijn.

Wat onze beleggingen in obligaties uit opkomende landen betreft, hebben we met name een eigen ESG-scoretool voor staatsobligaties geïmplementeerd en in het bijzonder een model voor staatsobligaties uit opkomende landen. Zo kunnen we met onze dynamische analyse het positieve traject van ontwikkelingslanden ten aanzien van de pijlers E, S en G beoordelen, evenals de inherente risico's. Voor elke pijler richten we ons op kwalitatieve gegevens, zoals het aandeel hernieuwbare energie voor de milieudimensie, het bbp per hoofd van de bevolking voor de sociale dimensie en mensenrechten voor wat betreft behoorlijk bestuur.

Verder zijn we overtuigd van de doorslaggevende rol van opkomende landen op het gebied van verantwoord beleggen. De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder de opkomende landen, die nu daadwerkelijk op de voorgrond zijn getreden als belangrijke spelers op het gebied van innovatie en groene technologieën, zoals China, Zuid-Korea en India.

Investeringen in de energietransitie in 2021 (in miljard USD)

Carmignac

Bron: Carmignac, BNEF, Bloomberg, 31/12/2021

Bij Carmignac hebben we onze pionierspositie op de opkomende markten en onze ESG-benadering gecombineerd om complementaire en duurzame beleggingsoplossingen te bieden:

 • Carmignac Emergents

  Carmignac

  Aandelenstrategieën

  Veelbelovende kansen grijpen in het universum van aandelen uit opkomende landen via een duurzame aanpak

 • Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

  Carmignac

  Gediversifieerde strategieën

  Een kant-en-klare duurzame oplossing, gericht op de opkomende markten

Beleggen in opkomende markten is dus niet alleen een bron van rendement en diversificatie, maar ook een mogelijkheid om duurzaam te beleggen.

1Bron: Carmignac, per 31/01/2023.
2Bron: Carmignac, per 31/01/2023.
3De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) of Verordening (EU) 2019/2088 is een Europese verordening die van vermogensbeheerders verlangt dat zij hun fondsen categoriseren naar met name: 'Artikel 8', voor fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten, 'Artikel 9', voor fondsen die duurzaam beleggen met meetbare doelstellingen, of 'Artikel 6', voor fondsen die niet noodzakelijkerwijs een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Ga voor meer informatie naar: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
4In het exclusieve ESG-systeem START worden de ESG-indicatoren van de belangrijkste aanbieders van marktgegevens gecombineerd en gecumuleerd. Door een gebrek aan standaardisatie en doordat beursgenoteerde ondernemingen onvoldoende rapporteren over bepaalde ESG-indicatoren, is het niet mogelijk om alle relevante indicatoren in overweging te nemen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarmee Carmignac analyses en inzichten genereert over elk van de onderzochte bedrijven, ook als de gecumuleerde externe gegevens onvolledig zijn. Lees voor meer informatie ons ESG-integratiebeleid op onze website: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_NL_nl.pdf.

Opkomende markten

Op weg naar Azië

Meer lezen

Carmignac Emergents A EUR Acc

ISIN: FR0010149302

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

OPKOMENDE LANDEN: De nettoinventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

ISIN: LU0592698954

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

OPKOMENDE LANDEN: De netto-inventariswaarde van het compartiment kan sterk variëren vanwege de beleggingen in de markten van de opkomende landen, waar de koersschommelingen aanzienlijk kunnen zijn en waar de werking en de controle kunnen afwijken van de normen op de grote internationale beurzen.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.