Doel van de site

De site www.carmignac.com is een informatieve website die tot doel heeft de portefeuillebeheeractiviteiten van CARMIGNAC GESTION S.A. en zijn Luxemburgse filiaal CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG S.A. voor te stellen, en informatie te verschaffen over de belangrijkste kenmerken van zijn icb's en diensten.

Toegang tot de site

De toegang tot de producten en diensten die op de site worden voorgesteld kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen, en meer in het bijzonder voor beleggers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die onderworpen zijn aan een specifieke wetgeving.

In het bijzonder wordt gepreciseerd dat de icbe’s niet zijn geregistreerd, en dat ook niet zullen worden, bij de US Securities and Exchange Commission zoals bepaald in de gewijzigde wet op Amerikaanse beleggingsvennootschappen van 1940 (Investment Company Act) of door enige andere wetgeving met betrekking tot effecten. Geen van de op deze site gepubliceerde prospectussen mag daarom worden ingevoerd, overgebracht of verdeeld in de Verenigde Staten van Amerika of diens territoria of bezittingen, of mag worden overgemaakt aan in de Verenigde Staten residerende ondernemingen of aan ondernemingen, verenigingen of andere entiteiten die werden opgericht of worden beheerst door de wetgeving van de Verenigde Staten (die alle een US Person zijn in de zin van Reglement S van de United States Securities Act 1993). Bijgevolg mogen de ICB’s niet worden aangeboden noch verkocht aan Amerikaanse beleggers.

Meer in het algemeen kan op de producten en diensten die op deze site worden voorgesteld, uitsluitend worden ingeschreven in de jurisdicties waar de verkoop en promotie ervan is toegestaan.

CARMIGNAC GESTION geeft elke geïnteresseerde de raad om vooraf na te gaan of het hem juridisch is toegestaan om in te schrijven op de op deze site voorgestelde producten en diensten.

Geen van de hier voorgestelde producten en diensten mag worden geleverd aan een persoon indien de wet van zijn land van herkomst of enig ander betrokken land zulks verbiedt. Wij verzoeken de lezer van deze boodschap om na gaan of het hem juridisch is toegestaan om deze site te raadplegen in het land waar de verbinding wordt gelegd.

Website access

Access to products and services detailed on the website may be restricted for certain persons or countries, and in particular for US and UK investors who are governed by specific legislation.

In particular, it is specified that the UCI have not been and will not be registered with the US Securities and Exchange Commission as stipulated by the Investment Company Act of 1940 and its amendments or any other regulation governing transferable securities. Consequently, none of the prospectuses published on this website may be brought into, sent to or distributed in the United States of America, its territories or possessions, or given to US institutional residents or companies, associations or other entities created under or governed by US law (all the aforementioned constituting a “US person” for the purposes of Regulation S in application of the United States Securities Act 1993). Moreover, the UCI may not be offered or sold to US investors.

More generally, the products and services presented on this website may only be purchased in jurisdictions in which their marketing and distribution are authorised.

CARMIGNAC GESTION advises all interested parties to check in advance whether they are legally entitled to purchase the products and/or services presented on the website.

None of the products or services presented here will be provided to a person if the law of his/her country of origin, or any other country to whose jurisdiction he/she is subject, prohibits it. The reader of this message is asked to ensure that he/she is legally entitled to consult this website in the country from which the connection has been established.

Hyperlinks

Het zonder medeweten van Carmignac leggen van links naar deze site is verboden.

Vooraleer een dergelijke link aan te brengen dient u toestemming te vragen aan Carmignac. Dit kan via uw gebruikelijke contactpersoon of door telefonisch contact op te nemen met Carmignac Gestion op nummer (+33) 01 42 86 53 35 voor Franse cliënten, of met Carmignac Gestion Luxembourg op nummer (+352) 46 70 60 1 voor alle overige cliënten.

Auteursrecht en intellectuele eigendom

Deze site en alle bestanddelen ervan, met name teksten, bewegende of niet-bewegende beelden, geluidsfragmenten, grafieken, gegevensbestanden enz. zijn de uitsluitende eigendom van CARMIGNAC GESTION en zijn beschermd door de bepalingen van de wet op het eigendomsrecht.

Bepaalde delen van de inhoud (gegevens, beelden) zijn op hun beurt de eigendom van hun respectieve auteurs.

Elke reproductie of weergave, geheel of ten dele, van deze site of een van zijn componenten is dan ook verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van CARMIGNAC GESTION en betekent een strafbaar feit in overeenstemming met de bepalingen van de wet op het eigendomsrecht en de strafwet.

De merken, handelsnamen en logo’s die op deze site voorkomen, zijn gedeponeerd. Hun reproductie, geheel of ten dele, uitgevoerd op basis van elementen van de site, is verboden.

Toepasbare taal en toepasbaar recht

De officiële taal van de site is het Frans.

Hosting van de site: OCTOPUCE SARL met een kapitaal van € 50.000, 25 rue Popincourt 75011 PARIS, ingeschreven in het handels- en handelsregister van Parijs onder nummer RCS Paris B 480 189 067.

Deze website wordt beheerst door het Franse recht. Elke betwisting met betrekking tot deze website zal worden beslecht door de Franse rechtbanken.

CARMIGNAC GESTION
24, place Vendôme - F - 75001 Paris
Tel. : (+33) 01 42 86 53 35
Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 13 500 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676
Algemeen Directeur: De heer Edouard Carmignac
Directeur publicaties: Christophe Peronin

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
City Link - 7, rue de la Chapelle - L - 1325 Luxembourg
Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiaal van Carmignac Gestion
Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. Deze informatie is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De toegang tot de fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op deze website of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken voordat hij op de fondsen inschrijft.