Wijzigingen in het fonds - Carmignac Profil Reactif 50

(ISIN: FR0010149203)

Gepubliceerd
9 februari 2024
Leestijd
6 minuten leestijd

9 februari 2024, Parijs

Brief aan de houders van deelnemingsrechten in het fonds
Carmignac Profil Reactif 50 (Frans beleggingsfonds)


Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Carmignac Profil Réactif 50 in ons stelt.

1. Welke wijzigingen worden er in uw fonds aangebracht?

Hierbij stellen wij u in kennis van een aantal wijzigingen die binnenkort in het fonds zullen worden aangebracht en delen wij u mee welke gevolgen ze voor u zullen hebben. Het gaat om wijzigingen in de naam van uw fonds, de referentie-indicator, de aandelenblootstelling van het fonds, de beheerdoelstelling en de manier waarop het fonds rekening houdt met niet-financiële kenmerken.

De beheermaatschappij heeft besloten de naam van het GBF Carmignac Profil Réactif 50 te wijzigen in Carmignac Multi Expertise. Met deze nieuwe naam wordt de beleggingsbenadering van het fonds onderstreept, die steunt op de verschillende expertises van het hele beheerteam van Carmignac Gestion.
De nieuwe referentie-indicator is samengesteld uit de volgende indices:

  • 40% MSCI AC WORLD NR (USD) (de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen), omgezet naar euro;
  • 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (wereldwijde obligatie-index), omgezet naar euro;
  • en 20% de gekapitaliseerde €STR (interbancaire rentevoet van de eurozone).

De aandelencomponent van de referentie-indicator is verhoogd van 30% naar 40% om de gemiddelde verwachte blootstelling van het fonds aan het aandelenrisico weer te geven. De obligatiecomponenten van de indicator zijn verlaagd van 70% naar 40% om de gemiddelde verwachte blootstelling van het fonds aan obligatiestrategieën weer te geven. Daarnaast bestaat de nieuwe referentie-indicator voor 20% uit de €STR om de blootstelling aan absoluutrendementstrategieën van dit fonds weer te geven.

Dit is een belangrijk document, dat aandachtig moet worden gelezen. Wij adviseren u om in geval van twijfel contact op te nemen met uw gebruikelijke adviseur.

In het hoofdstuk 'Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het fonds waarvan u momenteel deelnemingsrechten aanhoudt en het fonds na invoering van de wijzigingen?' vindt u meer details over deze wijzigingen.

2. Wanneer worden deze wijzigingen doorgevoerd?

De wijzigingen gaan in op 18 maart 2024.

Beleggers die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun deelnemingsrechten binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van deze kennisgeving kosteloos, behalve eventuele belastingen,k terug te laten kopen.

3. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor het risico-rendementsprofiel van uw belegging?

De wijzigingen worden van kracht op 18 maart 2024.

  • Wijziging van het risico-rendementsprofiel: Nee

  • Verhoging van het risicoprofiel: Nee

  • Mogelijke verhoging van de kosten: Ja
    De wijziging in de referentie-indicator – op basis waarvan de prestatievergoeding wordt berekend – kan resulteren in een stijging of een daling van de kosten die worden ingehouden op basis van het rendement van het fonds ten opzichte van de referentie-indicator.

  • Gevolgen voor het risico-rendementsprofiel: Significant

4. Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor uw belastingheffing?

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor uw belastingheffing.

5. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het fonds waarvan u momenteel deelnemingsrechten aanhoudt en het fonds na invoering van de wijzigingen?

Hieronder vindt u een nadere omschrijving van de wijzigingen die in uw belegging worden aangebracht:

Beheerdoelstelling* Het fonds streeft naar een positief rendement op jaarbasis en naar een lagere volatiliteit op jaarbasis dan die van de referentie-indicator. Het fonds wordt op discretionaire wijze beheerd door de beheerder, die hoofdzakelijk via in internationale aandelen en obligaties belegde ICB's een actieve assetallocatie hanteert. Het fonds streeft naar een rendement dat na aftrek van kosten hoger is dan dat van de referentie-indicator over de aanbevolen minimale beleggingsduur van 3 jaar. Het fonds wordt op discretionaire wijze beheerd door de beheerder, die hoofdzakelijk via in internationale aandelen en obligaties belegde ICB's een actieve assetallocatie hanteert.
Referentie-indicator30% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, omgezet naar euro; 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR hdg 40% MSCI AC WORLD NR (USD) (de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen), omgezet naar euro; 40% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) (wereldwijde obligatie-index), omgezet naar euro; en 20% de gekapitaliseerde €STR.
Integratie van niet-financiële criteria in de beheermethodeHet voldoet aan artikel 6 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR). Het voldoet aan artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de SFDR).
Wijziging van de blootstelling aan de verschillende risicocategorieën*Bandbreedte voor blootstelling of belegging: Aandelenblootstelling [0% : 50%]; Beleggingen in obligaties: [30% : 100%]Bandbreedte voor blootstelling of belegging: Aandelenblootstelling [0% : 65%]; Beleggingen in obligaties: [30% : 110%]; Bijdrage aan het risicoprofiel vergeleken met de situatie voorheen: + ; +
Prestatievergoeding (wijziging referentie-indicator)Max. 20% van de meerprestatie op voorwaarde dat: het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator; er geen minderprestatie uit het verleden (over een periode van maximaal 5 jaar) moet worden goedgemaakt, zelfs als het deelnemingsrecht een negatief rendement heeft behaald.Max. 20% van de meerprestatie op voorwaarde dat: het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator; er geen minderprestatie uit het verleden (over een periode van maximaal 5 jaar) moet worden goedgemaakt, zelfs als het deelnemingsrecht een negatief rendement heeft behaald.
Referentie-indicator30% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, omgezet naar euro; 70% ICE BofA Global Broad Market Index EUR hdg40% MSCI AC WORLD NR (USD) (de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen), omgezet naar euro; 40% ICE BofA Global Government Index (USD unhedged) (wereldwijde obligatie-index), omgezet naar euro; en 20% de gekapitaliseerde €STR.
Benaming Carmignac Profil Réactif 50Carmignac Multi Expertise
*Deze wijzigingen zijn goedgekeurd door de Franse toezichthouder AMF op 31/01/2024.

6. Belangrijkste elementen om te onthouden

Wij wijzen u er nogmaals op dat het absoluut noodzakelijk is kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument (EID). Daarnaast adviseren wij u om uw beleggingen regelmatig met uw adviseur te bespreken.

Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

Het essentiële-informatiedocument, het prospectus waarin de hier vermelde wijzigingen zijn opgenomen en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans te vinden op de website www.carmignac.com en kunnen kosteloos worden aangevraagd bij de beheermaatschappij van het fonds en:
in Zwitserland bij onze vertegenwoordiger CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, Zwitserland. De betaaldienst in Zwitserland is CACEIS Bank, Parijs, filiaal Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: BNP PARIBAS S.A., kredietinstelling erkend door de ACPR, 16, Boulevard des Italiens, 75009 PARIS, Frankrijk.

Hoogachtend,


Christophe PERONIN
Gedelegeerd Algemeen Directeur