Carmignac Sécurité: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
12 april 2024
Leestijd
3 minuten leestijd
+1.41%Performance van het fonds in het eerste kwartaal versus -0,12% voor zijn referentie-indicator1 (AW EUR Acc Share class).
+5.66%Performance van het fonds over 1 jaar versus +2,57% voor zijn referentie-indicator1 (AW EUR Acc Share class).
1e kwartiel

Van de Morningstar-categorie over 1, 5 en 10 jaar Morningstar-categorie: EUR Gediversifieerde Obligaties - Korte Termijn.
(AW EUR Acc Aandelenklasse).

In het eerste kwartaal van 2024 heeft Carmignac Sécurité 1,41% kunnen bijschrijven, terwijl de referentie-indicator1 juist 0,12% moest inleveren.

Wat gebeurde er dit kwartaal op de vastrentende markten?

Er werd eind vorig jaar watertandend naar de rente op staatsobligaties gestaard, maar die euforie bleek van korte duur. In de eerste paar weken van januari liep de wereldwijde obligatierente op tot het gemiddelde over 2023. Dat kwam door een combinatie van de veerkrachtige economische bedrijvigheid (met name in de Verenigde Staten, waar de groei nog steeds boven het potentiële niveau ligt), de opleving van risicovolle activa als gevolg van de stroomversnelling waarin het artificiële-intelligentiethema is geraakt en recordvolumes aan nieuwe obligaties om begrotingstekorten te dichten die slechts stapsgewijs genormaliseerd worden. Maar de rente steeg vooral doordat de hoop op desinflatie, aangewakkerd door de indrukwekkende vooruitgang die in de tweede helft van 2023 werd geboekt, plotsklaps vervloog toen de consumentenprijsindices (CPI's) voor de Verenigde Staten in januari en februari hoger waren dan verwacht. In Europa gebeurde hetzelfde, zij het in mindere mate. Tot die tijd gingen de markten nog uit van meer dan zes renteverlagingen in de loop van 2024 door de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, maar met het oog op het desinflatiepad zijn de consensusverwachtingen omlaag geschroefd naar 2,5 verlagingen in de VS en 3,5 verlagingen in Europa. In Duitsland schoot de 2-jaarsrente dit kwartaal omhoog van 2,40% naar 2,85% en de 10-jaarsrente van 2,02% naar 2,30%. Ook de Amerikaanse 10-jaarsrente liep op: van 3,88% naar 4,20%.

Het klimaat was daarentegen een stuk gunstiger voor risicovolle activa. De economische bedrijvigheid, die in Europa weliswaar vertraagde door de krappere financiële omstandigheden en de energieschok, vertoont tekenen van veerkracht en gaat naar verwachting zelfs iets toenemen in het tweede halfjaar, mede dankzij de stijging van de reële rente en doordat er Europese fondsen worden aangesproken. Tegelijkertijd is de marktvolatiliteit flink teruggelopen, vooral voor de rente. Dat is te danken aan de centrale banken, die uitdrukkelijk hebben aangegeven het beleid niet verder te zullen verkrappen. Hierdoor zijn de spreads op Europese high-yield-bedrijfsobligaties ten opzichte van Duitse obligaties met ruim 25 basispunten ingelopen, waardoor ze inmiddels onder de grens van 300 basispunten zijn gezakt, het laagst sinds de inval in Oekraïne. Ook de spreads van Italiaanse staatsobligaties zijn wezenlijk ingelopen, ondanks een begrotingstekort dat telkens hoger uitvalt dan verwacht als gevolg van de kosten van de 'superbonus' voor vastgoed, die moeilijk te drukken zijn.

Performance

Tegen deze achtergrond heeft Carmignac Sécurité op absoluut én relatief vlak sterk weten te presteren. Dat is te herleiden naar drie factoren. Ten eerste is het fonds ideaal gepositioneerd om te profiteren van carrystrategieën, die na de historische stijging van de Europese rente en de inversie van allerlei rentecurves helemaal terug van weggeweest zijn; vooral als het gaat om de kortste looptijden. Daardoor ligt het effectieve rendement (YTM) van Carmignac Sécurité op bijna 5% – een van de hoogste carryniveaus sinds de staatsschuldencrisis. Dit komt voornamelijk door een verhoogde blootstelling aan bedrijfsobligaties (bijna 60% van de activa), vooral kortlopende kwaliteitseffecten, en onze blootstelling aan de geldmarkten (voor bijna 18% van de activa). Ten tweede profiteerde het fonds aanzienlijk van de inlopende kredietmarges in drie segmenten waar de voorkeur van de fondsbeheerders momenteel naar uitgaat: achtergesteld schuldpapier uit de financiële sector (8,4% van het uitstaande volume), de energie-sector (10,8% van het uitstaande volume) en CLO's (9,2% van het uitstaande volume). Ten derde hebben we de rentegevoeligheid fors verlaagd, nadat het een belangrijke rendementsbron was in het laatste kwartaal van 2023: van 3 in november tot net geen 1,5 in januari, om tegen het eind van het kwartaal rond de 2 te stabiliseren. De duration van de portefeuille was voornamelijk afkomstig van bedrijfsobligaties en inflatiegekoppelde obligaties, waarmee ook de impact van de stijgende rente werd afgezwakt.

Vooruitzichten & positionering

Uiteindelijk gaan we het tweede kwartaal met dezelfde instelling in als rond de jaarwisseling: we zijn vol vertrouwen over de rendementspotentie van het fonds. Na een historische dalende lijn van ruim achttien maanden op de vastrentende markten biedt deze activaklasse talrijke kansen. Kijk maar eens naar het effectieve rendement (YTM) van de portefeuille. Dit schommelt tussen de 4,5% en 5% en wordt de komende kwartalen opnieuw de belangrijkste rendementsbron. De rentegevoeligheid van het fonds blijft gematigd, rond de 2. De verwachtingen op de markt lijken grofweg overeen te komen met die van de ECB en ons scenario: namelijk een eerste verlaging in juni, met dit jaar in totaal drie à vier renteverlagingen. We gaan er nog steeds van uit dat de inflatie niet zo snel gaat zakken als men verwacht. De markten lijken de strijd namelijk iets te snel als gestreden te beschouwen, zeker met het oog op de geopolitieke risico's en de mislukte pogingen van overheden om hun begrotingstekort te dichten. Daarnaast spelen we met een nieuwe positie in op een versteiling van de rentecurves, die nog nooit zó sterk geïnverteerd waren. Binnen het bedrijfsobligatiesegment handhaven we tot slot een aanzienlijke blootstelling (vrijwel twee derde van de portefeuille) aan kortlopende obligaties met een hoge rating, die verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de carry van het fonds. We geloven nog steeds het stelligst in de potentie van de financiële sector, de energiesector en CLO's. Bovendien hebben we een tactische bescherming aangebracht via de iTraxx Xover Index, die sinds de inval in Oekraïne niet meer zo laag heeft genoteerd, ondanks een toename in het aantal kredietgebeurtenissen die met name largecaps treffen zoals Altice, Atos en Intrum.

1ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR). Bron: Carmignac, Bloomberg per 28 maart 2024.

In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige resultaten. De rendementen zijn exclusief kosten (exclusief eventuele instapvergoedingen die door de distributeur in rekening worden gebracht).

Carmignac Sécurité

Flexibel fonds, lage looptijd om te profiteren van de Europese marktenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

ISIN: FR0010149120
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
2 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
2

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Kapitaalverlies: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kosten

ISIN: FR0010149120
Instapkosten
1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 
Transactiekosten
0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Jaarlijks rendement

ISIN: FR0010149120
Carmignac Sécurité1.71.12.10.0-3.03.62.00.2-4.84.1
Referentie-indicator1.80.70.3-0.4-0.30.1-0.2-0.7-4.83.4
Carmignac Sécurité+ 0.1 %+ 1.1 %+ 0.7 %
Referentie-indicator- 0.8 %- 0.5 %- 0.1 %

Bron: Carmignac op 30 apr. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .

Recente analyses

Obligatie strategie18 april 2024Nederlands

Carmignac Sécurité: 35 jaar lang regelmatig rendement en beperkte volatiliteit

2 minuten leestijd
Find out more
Obligatie strategie14 november 2023Nederlands

Obligatiefondsen met een vaste looptijd treden op de voorgrond

4 minuten leestijd
Find out more
Obligatie strategie11 mei 2023Nederlands

Opkomende markten: schijnwerpers op Oost-Europa

5 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.