Carmignac Portfolio Global Bond: Brief van de Fondsbeheerder

Gepubliceerd
12 april 2024
Leestijd
4 minuten leestijd
+0.05%Resultaten van Carmignac Portfolio Global Bond in 1e kwartaal 2024 voor de aandelenklasse A EUR.
-0.46%Prestaties referentie-indicator in 1e kwartaal 2024 voor de JP Morgan GBI Global (EUR).
+0.51%Prestaties van het fonds tijdens het kwartaal ten opzichte van zijn referentie-indicator.

Carmignac Portfolio Global Bond heeft een rendement gegenereerd van +0,05% op jaarbasis (aandelenklasse A) en presteerde daarmee beter dan de referentie-indicator1 (de JP Morgan Global Government Bond Index (EUR)), die -0,46% rendeerde.

De huidige situatie op de obligatiemarkten

De eerste maanden van 2024 verliepen op de markten volgens een vertrouwd patroon: de groeicijfers vielen opnieuw hoger uit dan verwacht. Het Amerikaanse bbp over het vierde kwartaal van 2023 (waarvan de cijfers begin 2024 naar buiten kwamen) bleek 3,3% gegroeid te zijn, aanzienlijk meer dan voorspeld was. Indrukwekkende consumptiecijfers en een krachtige arbeidsmarkt fnuikten de desinflatie en resulteerden in een hogere inflatie dan gevreesd in de VS. Het afgelopen jaar zagen we het inflatiecijfer gestaag teruglopen, waarbij kerngoederen een negatieve impact hadden op de Amerikaanse inflatie. Maar dit jaar zijn kerngoederen juist goed voor een positieve bijdrage, waardoor wij ons gesterkt zien in onze visie op de reële rente.

De voorlopende indicatoren, die in 2023 een daling lieten zien, wijzen nu op een krachtige Amerikaanse economie: voor zowel de industriële productie als de dienstverlening veerden de indices in het eerste kwartaal op. Met het oog op deze dynamiek heeft de Federal Reserve (Fed) zich minder verruimend opgesteld. Volgens de bank is het nog te voorbarig om een renteverlaging te overwegen en de Fed tempert de verwachting dat de eerste versoepeling in maart wordt doorgevoerd. De markten anticipeerden eerst op zeven renteverlagingen, maar na dit nieuws schroefden ze deze verwachting omlaag naar drie verlagingen. Daardoor liep de rente op.

In de eurozone heeft de bedrijvigheid zich weliswaar iets hersteld, maar deze opleving is niet zo indrukwekkend als in de VS. Het algemene inflatiecijfer zakte in maart naar +2,4% j-o-j en de producentenprijzen daalden verrassend scherp, met 1% m-o-m. De dienstensector kampt echter de afgelopen drie maanden al met dezelfde inflatie: een stabiele 4%.

In dit klimaat lijkt de kans dat de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve hun beleidsrente gecoördineerd gaan verlagen, met de dag kleiner te worden. De Amerikaanse economie blijft immers de verwachtingen voor de groei en inflatie overtreffen. Ondanks de verruimingsgezinde houding van de Federal Reserve zag de bank zich genoodzaakt om haar groeiprognoses voor de komende cyclus bij te sturen. Ook de meest recente banenmonitor overtrof de verwachtingen: er kwamen de afgelopen maand namelijk 275.000 banen bij.

Tot slot heeft de Japanse centrale bank een punt gezet achter haar negatieve-rentebeleid door de beleidsrente op te schroeven van -0,1% naar een bereik van 0% tot 0,1%.

In de opkomende markten zijn er tijdens de verslagperiode talloze monetair-beleidsvergaderingen gehouden, waarna de meeste zich iets restrictiever hebben opgesteld. De centrale banken uit Latijns-Amerika zetten hun renteverlagingscycli door, maar hun eigen prognoses zijn iets veranderd. Veel centrale banken van opkomende markten gaan de rente in minder grote stappen verlagen of maken zelfs even pas op de plaats. Hierdoor kan schuldpapier uit opkomende markten in vreemde valuta's terugkijken op een uitstekende maand, vooral doordat de spreads met 24 basispunten inliepen. De performance van schuldpapier in lokale valuta’s (uitgedrukt in EUR). was daarentegen neutraal. Noemenswaardig was de afgelopen periode onder andere dat de Egyptische centrale bank haar depositorente opschroefde naar 27,25% (een verhoging van 600 basispunten) en niet ingreep tegen de devaluatie van de munt (die daardoor 38% aan waarde verloor). In reactie daarop breidde het IMF zijn steunprogramma aan het land uit van USD 3 miljard naar USD 8 miljard, aangevuld met multilaterale steun van de Wereldbank en de Europese Unie. Hierdoor zat de waarde van Egyptisch schuldpapier in harde valuta's flink in de lift.

Fondsrendement

Carmignac Portfolio Global Bond koerst in het eerste kwartaal van 2024 vlak in absolute termen, maar presteerde desondanks beter dan de referentie-index. Een aanzienlijk deel van dit positieve relatieve rendement was toe te schrijven aan onze selectie van bedrijfsobligaties, waaronder onze beleggingen in gestructureerd krediet. Onze duratie positie in ontwikkelde landen (hoewel deze erg laag was) pakte echter ongunstig uit voor het absolute fondsrendement, maar presteerde toch beter dan de referentie-index.

Bovendien profiteerde het fonds van onze strategieën voor schuldpapier uit opkomende markten, met name wat betreft staatsobligaties uit Egypte, Ecuador, Argentinië en Roemenië in harde valuta's. Ook onze posities in Mexicaanse en Poolse staatsobligaties in lokale valuta's waren goed voor een bescheidenere, maar nog altijd positieve bijdrage. Het kwartaalrendement leed juist onder onze valutastrategieën, hoofdzakelijk door onze long-positie in de JPY. Onze long-positie in de USD pakte daarentegen gunstig uit voor het fonds.

Vooruitzichten

Op basis van de meest recente macro-economische indicatoren ziet het ernaar uit dat de industriële bedrijvigheid in de Verenigde Staten, de eurozone en China over zijn dieptepunt heen is. Dit sterkt ons in de overtuiging dat er voorlopig geen forse groeivertragingen zullen optreden in deze economieën en dat de kans klein is dat de inflatie in de VS terugzakt naar het streefbereik. Door deze rooskleurige vooruitzichten zijn we optimistisch over grondstoffen, met name koper en olie, aangezien het schuldpapier en de valuta's van opkomende grondstoffen producerende landen daar waarschijnlijk van gaan profiteren. We zijn optimistisch over de Braziliaanse real en een aantal Aziatische valuta's, zoals de Koreaanse won, die waarschijnlijk in waarde gaat stijgen dankzij de ontwikkelingen rondom AI. Wat de valuta's van ontwikkelde markten betreft, handhaven we een long-positie in de Noorse kroon en hebben we onze blootstelling aan de Amerikaanse dollar uitgebreid doordat de groei- en inflatiedynamiek in de VS alsmaar oploopt. We blijven ook bij onze long-positie in de Japanse yen, aangezien de Japanse centrale bank de rente is gaan verhogen en zich ervoor inspant haar valuta niet verder te laten zakken. We blijven weliswaar long op schuldpapier uit opkomende markten in harde valuta's, maar we nemen sinds begin dit jaar winst op onze best presterende posities. Binnen het bedrijfsobligatiesegment hebben we extra bescherming aangebracht doordat de kredietspreads erg duur zijn. Hoogstwaarschijnlijk gaan ook centrale banken uit ontwikkelde markten uiteindelijk aan een renteverlagingscyclus beginnen: de eerste verlaging van de ECB wordt voor de komende zomer verwacht, terwijl er veel minder zekerheid is over de timing van de Fed. Met deze factoren in het achterhoofd blijven we terughoudend ten aanzien van de rentegevoeligheid van het fonds, die aan het einde van de maand op ongeveer 3,3 staat. Samengevat is onze benadering hoofdzakelijk gebaseerd op drie factoren: ten eerste onze positieve houding ten aanzien van de Amerikaanse reële rente, ten tweede onze interesse in schuldpapier in lokale valuta's uit opkomende landen met een hoge reële rente en waar een renteverlagingscyclus is opgestart (zoals Brazilië) en ten derde ons optimisme over ondergewaardeerde valuta's die profiteren van krachtige economische trends, vooral de vraag naar grondstoffen.

Bron: Carmignac, Bloomberg, 31/03/2024. Rendement van de aandelenklasse A EUR Acc ISIN A EUR Acc: LU0336083497. 1Referentie-indicator: JP Morgan GBI Global (EUR). In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).
Marketingdocument. Raadpleeg het EID/prospectus van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Carmignac Portfolio Global Bond

Een macro-economische, wereldwijde en flexibele benadering van de obligatiemarktenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336083497
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
2

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Discretionair Beheer: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kosten

ISIN: LU0336083497
Instapkosten
2,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
1,36% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Jaarlijks rendement

ISIN: LU0336083497
Carmignac Portfolio Global Bond13.83.39.50.1-3.78.44.70.1-5.63.0
Referentie-indicator14.68.54.6-6.24.38.00.60.6-11.80.5
Carmignac Portfolio Global Bond- 1.0 %+ 1.4 %+ 2.6 %
Referentie-indicator- 3.5 %- 1.7 %+ 1.6 %

Bron: Carmignac op 30 apr. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .

Recente analyses

Obligatie strategie18 april 2024Nederlands

Carmignac Sécurité: 35 jaar lang regelmatig rendement en beperkte volatiliteit

2 minuten leestijd
Find out more
Obligatie strategie14 november 2023Nederlands

Obligatiefondsen met een vaste looptijd treden op de voorgrond

4 minuten leestijd
Find out more
Obligatie strategie11 mei 2023Nederlands

Opkomende markten: schijnwerpers op Oost-Europa

5 minuten leestijd
Find out more

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.