Carmignac P. Flexible Bond: Brief van de Fondsbeheerders

Gepubliceerd
11 oktober 2023
-1.51%Resultaten van Carmignac P. Flexible Bond in het 3e kwartaal van 2023 voor de aandelenklasse A EUR.
-1.58%Prestatie referentie-indicator in het 3e kwartaal van 2023 voor ICE BofA ML Euro Broad index (EUR).
+0.07%Relatieve prestatie van het fonds over het kwartaal ten opzichte van zijn referentie-indicator.

Carmignac Portfolio Flexible Bond boekte in het derde kwartaal van 2023 een verlies van 1,51% (aandelenklasse A). Het fonds presteerde echter beter dan de referentie-indicator1, die tijdens de verslagperiode een daling van 1,58% liet optekenen.

De huidige situatie op de obligatiemarkten

Het derde kwartaal van 2023 stond in het teken van een ongunstig klimaat op de obligatiemarkten waarin de langetermijnrente omhoogging en de kredietspreads verruimden. De centrale banken bleven tijdens de verslagperiode een restrictieve toon aanslaan. Zo besloot de Federal Reserve om haar beleid verder te verkrappen door de beleidsrente te verhogen naar 5,5% en kwam de Europese Centrale Bank met twee verhogingen, waardoor de depositorente op 4% kwam te liggen. Bovendien wezen de belangrijkste monetair-beleidsmakers opnieuw op hun inflatiedoelstelling van 2% en dat de rente voor "lange tijd op een hoog niveau" moet worden gehandhaafd om die doelstelling te halen. Dat leidde tot een aanzienlijke stijging van de lange rente aan het einde van de verslagperiode. Doordat de Amerikaanse tienjaarsrente het afgelopen kwartaal met 74 bp is gestegen naar 4,58% en de Duitse tienjaarsrente in dezelfde periode met 44 bp naar 2,85%, staat de tienjaarsrente nu op het hoogste niveau in ruim vijftien jaar.

Toch zijn de voorlopende indicatoren in de loop van het kwartaal verder teruggevallen. Zo zijn de PMI-indices in de eurozone en de Verenigde Staten gedaald naar respectievelijk 47,0 en 50,2. Hoewel de werkgelegenheid in de Verenigde Staten nog altijd zeer hoog is, lieten de vertrouwensindices een aanzienlijke verslechtering van het moreel van de Amerikaanse huishoudens zien, wat de speculatie aanwakkerde dat de spanning op de arbeidsmarkt afneemt. In de eurozone is de economie verder vertraagd, zoals blijkt uit de daling van de indicatoren voor de industriële productie en de lagere index voor het ondernemingsklimaat in Duitsland, die voordien al op krimpniveau lag.

Ook in de Verenigde Staten bleef de inflatie vertragen. De totale inflatie daalde in de VS van +4% op jaarbasis naar +3,6%, wat vergelijkbaar is met Europa, waar de totale inflatie op +4,3% op jaarbasis uitkwam, vergeleken met +5,4% aan het begin van de verslagperiode. Helaas werden de vooruitzichten op een hernieuwd enthousiasme onder de marktdeelnemers aanzienlijk getemperd doordat de grondstoffenprijzen opveerden en de OPEC-lidstaten besloten om de productie van ruwe olie te verlagen. Ook voor bedrijfsobligaties was het klimaat ongunstig, zowel door de bezorgdheid over het verloop van de Chinese economie, in het bijzonder de vastgoedsector, als door de herwaardering van de termijnpremies voor lange looptijden vanwege het hoge-renteklimaat, waardoor de kredietmarges verruimden: +18bp voor de Xover-index en +4bp voor de Main-index (op kwartaalbasis).

Assetallocatie

Tijdens het derde kwartaal hebben we de portefeuille aangepast aan de verschillende marktfasen:

Gelet op de hoge rentevolatiliteit bleven we de rentegevoeligheid dynamisch beheren. De algemene gevoeligheid van de portefeuille bewoog zich binnen een bandbreedte van 5,4 – 7,1 en de blootstelling aan subsegmenten van staatsobligaties veranderde aanzienlijk in de loop van het kwartaal. Daarom hebben we onze weging in staatsobligaties van opkomende landen, perifere landen en de VS verlaagd ten gunste van tienjarig staatspapier van de kernlanden van de eurozone, die naar onze mening een aantrekkelijker risico-rendementsprofiel bieden, omdat Europa te maken heeft met een meer uitgesproken economische vertraging. We hebben ook onze short-posities op de Japanse rente verschoven van 10 jaar naar kortere looptijden (3 en 5 jaar), die gevoeliger zijn voor beslissingen van de Japanse centrale bank.

Onze bruto-blootstelling aan de kredietmarkt bleef gedurende de periode stabiel, maar we handhaafden ons proactieve beheer van de netto-blootstelling van de portefeuille. Aangezien de vastgoedcrisis in China weer de kop opsteekt en de kredietmarges daardoor verruimen, hebben we tijdens de zomer tactische afdekkingsposities in CDS'en geopend om onze volledige blootstelling aan hoogrentende bedrijfsobligaties (14% van de netto-activa van het fonds) daartegen te beschermen. Aan het einde van de verslagperiode hebben we deze afdekkingsinstrumenten opnieuw ingezet, zij het in mindere mate, om de daling van de kredietmarkten op te vangen, die het gevolg was van de scherpe stijging van de lange rente.

Vooruitzichten

We blijven optimistisch over het normaliseringstraject van de economieën en het beleid van de belangrijkste centrale banken. Als de kerninflatie boven de door de belangrijkste centrale banken gestelde doelstelling van 2% blijft, denken we dat de vertraging van de verschillende economieën, zoals die tot uiting komt in de voorlopende indicatoren, de grote centrale banken in staat zou moeten stellen hun restrictieve monetair beleid in de toekomst te matigen. Op korte termijn pleit dit scenario voor het handhaven van een hoge risicobereidheid, zowel wat betreft de rentegevoeligheid als de weging van bedrijfsobligaties. Aangezien de verkrappingscyclus ten einde loopt, handhaven we de rentegevoeligheid in de buurt van onze bovengrens, met een voorkeur voor middellange en lange looptijden, die minder volatiel zijn en meer profiteren van de economische vertraging. Dit klimaat blijft ook gunstig voor carry-strategieën gericht op bijvoorbeeld bedrijfsobligaties, die aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Ten slotte handhaven we onze long-posities op de reële rente en break-even-inflatiecijfers, gezien de aanhoudende inflatiedruk (grondstoffen en diensten).

1Referentie-indicator: ICE BofA Euro Broad Market Index.

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Kansen op de wereldwijde obligatiemarkten flexibel benaderenOntdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
3 jaar
SFDR-fondscategorieën**
Artikel 8
Risicoschaal*
2

*Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. **De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.

Voornaamste risico's van het Fonds

Rente: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.Krediet: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kosten

ISIN: LU0336084032
Instapkosten
1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten
Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen
20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten
0,38% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.

Jaarlijks rendement

ISIN: LU0336084032
Carmignac Portfolio Flexible Bond2.0-0.70.11.7-3.45.09.20.0-8.04.7
Referentie-indicator0.1-0.1-0.3-0.4-0.4-2.54.0-2.8-16.96.8
Carmignac Portfolio Flexible Bond- 0.4 %+ 2.2 %+ 1.0 %
Referentie-indicator- 4.3 %- 2.7 %- 1.5 %

Bron: Carmignac op 28 mrt. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .

Recente analyses

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.