[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution

Wijzigingen in het fonds Carmignac Investissement

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

ISIN-codes: FR0010148981; FR0011269182; FR0010312660; FR0011269190


3 juni 2021, Parijs, Frankrijk

Brief aan de houders van deelnemingsrechten

Aanvullende informatie voor Belgische houders van deelnemingsrechten: de Financiële Dienstverlener in België is CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, België.

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten van het voornoemde fonds in ons stelt.

Hierbij stellen wij u in kennis van de volgende wijzigingen die binnenkort in het fonds zullen worden aangebracht:


1. WIJZIGING WAARVOOR GEEN GOEDKEURING IS VEREISTIntegratie van niet-financiële criteria in de beheerstrategie van het fonds

Carmignac Investissement promoot voortaan ecologische en sociale kenmerken, in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de "SFDR"). De SFDR is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht om informatie te verschaffen over ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG). Financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten, zoals het fonds Carmignac Investissement, moeten die kenmerken openbaar maken via het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag van het fonds en de website. De SFDR versterkt het regelgevende kader rond duurzaam beleggen en verbetert de transparantie voor beleggers, die toegang krijgen tot meer informatie over de ESG-aspecten van fondsen, zodat ze die beter met elkaar kunnen vergelijken.

Het fonds houdt rekening met ecologische en sociale kenmerken en promoot beleggingen in bedrijven die blijk geven van goed ondernemingsbestuur. Die kenmerken worden als volgt in de beheerstrategie geïntegreerd:

1) Uitsluiting van omstreden beleggingen: het fonds sluit bedrijven uit waarvan de activiteiten, normen of gedragingen niet stroken met de waarden van Carmignac, meer bepaald exploitanten van mijnen waar thermische steenkool wordt gewonnen, tabaksproducenten en elektriciteitsproducenten met een hoge uitstoot, evenals bedrijven die niet duurzaam worden beheerd en zeer zwak scoren op ecologische, sociale en governancecriteria (ESG).

2) Integratie van niet-financiële analyses: naast een klassieke financiële analyse voert de beheermaatschappij ook een analyse uit van de ESG-praktijken van elk bedrijf waarin het fonds belegt. Met behulp van START, het interne ESG-onderzoekssysteem van Carmignac, kan de beheermaatschappij beoordelen hoe de activiteiten van een bedrijf zijn omgeving beïnvloeden en de daaraan verbonden risico's en kansen zo goed mogelijk in kaart brengen.

3) Dialoog met emittenten: de beheermaatschappij gaat met de bedrijven waarin zij belegt een permanente dialoog aan over alle ESG-gerelateerde thema's om hen te helpen hun praktijken op dit gebied te verbeteren, het standpunt van de beheermaatschappij te verduidelijken en de bedrijfsleiding op haar verantwoordelijkheid in dit verband te wijzen. De beheermaatschappij voert die dialoog via regelmatige ontmoetingen met de bedrijfsleiding en door gebruik te maken van de stemrechten van het fonds.

Die aanpak (integratie van ecologische en sociale kenmerken in de beleggingsstrategie van het fonds) heeft tot doel een nauwkeurig totaalbeeld van het potentieel van elk bedrijf te krijgen en zo betere beleggingsbeslissingen te nemen.

Hoe de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak in praktijk wordt gebracht, staat beschreven in het gedeelte "Niet-financiële kenmerken" van het prospectus, op www.carmignac.com en op https://www.carmignac.nl/nl_NL/responsible-investment/verantwoord-beleggen-4720.

Deze wijziging treedt in werking op 14 juni 2021.

Het risicoprofiel van het fonds verandert niet. Ook de financieel beheerder, de referentie-index en de kosten van het fonds blijven ongewijzigd.


2. WIJZIGINGEN ALS GEVOLG VAN DIT BESLUITa) Risicoprofiel:

 • Wijziging van het risico-rendementsprofiel: NEE
 • Verhoging van het risico-rendementsprofiel: NEE

b) Stijging van de kosten: NEE

c) Wijzigingen: • Beheerdoelstelling

 • Oude situatie


  Over een
  beleggingstermijn van
  vijf jaar een hoger
  rendement genereren
  dan de referentie-
  indicator.

 • Nieuwe situatie


  Over een
  beleggingstermijn van
  vijf jaar een hoger
  rendement genereren
  dan de referentie-
  indicator.
  En
  Duurzaam beleggen en
  een maatschappelijk
  verantwoorde
  beleggingsaanpak
  toepassen.

 • Beleggingsstrategie

 • Het gebruik van niet-
  financiële criteria blijft
  beperkt tot de
  monitoring van het
  duurzaamheidsrisico
  (conform artikel 6 van
  de SFDR-verordening).

 • Promotie van
  ecologische en sociale
  kenmerken in de
  beleggingsstrategie, in
  overeenstemming met
  artikel 8 van de SFDR-
  verordening, en gebruik
  van criteria inzake goed
  ondernemingsbestuur.


3. OVERIGE MEDEDELINGENEen versie van het fondsprospectus waarin de komende wijzigingen gemarkeerd zijn, is op aanvraag kosteloos te verkrijgen bij de beheermaatschappij van het fonds.

Wij wijzen u er nogmaals op dat het absoluut noodzakelijk is kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie (EBI) en nodigen u uit om uw beleggingen regelmatig met uw adviseur te bespreken.

Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

Het document met essentiële beleggersinformatie, het prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen zijn in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans te vinden op de website www.carmignac.com of kosteloos te verkrijgen:

 • In België bij de Belgische Financiële Dienstverlener CACEIS Belgium NV: Havenlaan 86c bus 320, B-1000 Brussel.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Hoogachtend,

Christophe PERONIN
Gedelegeerd Algemeen Directeur