Carmignac

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) in de praktijk

85% van het vermogen onder beheer valt onder Artikel 8 of Artikel 9 van de SFDR

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    1 minuten leestijd

Wat houdt deze regelgeving in? Op wie is ze van toepassing? Wat zijn de doelstellingen ervan? Wat zijn de gevolgen voor ons? In onze video leggen we uit wat de SFDR in de praktijk betekent voor actieve vermogensbeheerders zoals Carmignac.

De SFDR in een notendop

De SFDR is van kracht sinds maart 2021 en heeft tot doel duurzame beleggingen transparanter te maken en beleggers in staat te stellen om financiële producten op basis van gemeenschappelijke criteria te vergelijken.


Deze nieuwe regelgeving bepaalt dat vermogensbeheerders nu onderscheid moeten maken tussen producten die ecologische en/of sociale kenmerken promoten (Artikel 8) of duurzame doelstellingen hebben (Artikel 9) en andere producten (Artikel 6).

We zijn begonnen aan een lange reis die vraagt om nederigheid, vastberadenheid en een gevoel van collectieve rationaliteit om actie te kunnen ondernemen. We zijn klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen. Het engagement van Carmignac op het gebied van duurzaam beleggen komt duidelijk naar voren in het hoge percentage van ons beheerd vermogen dat inmiddels onder Artikel 8 of Artikel 9 valt. Ons streven is om voor het einde van het jaar een niveau van 90% te bereiken.

- Maxime Carmignac

Meer informatie over onze thematische MVB- en ESG-producten vindt u op

onze webpagina's voor Verantwoord Beleggen

Verordening (EU) 2019/2088, de Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR, is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht om hun fondsen te classificeren als 'Artikel 8'-fondsen, die ecologische en sociale kenmerken promoten, 'Artikel 9'-fondsen, die duurzaam beleggen met meetbare doelstellingen, of 'Artikel 6'-fondsen, die niet per se een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie verwijzen we naar https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.

Promotioneel material. Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. ​​Morningstar Rating™ : © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de EBI-documenten, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de EBI te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans raadplegen:https://www.carmignac.com/en_US Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende. CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme - F - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg Tel : (+352) 46 70 60 1 Filiaal van Carmignac Gestion Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549