Carmignac

Verdient China in 2023 een plaats in uw kernportefeuille?

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd

Chinese aandelen hebben twee zware jaren achter de rug, vol snoeiharde optredens van beleidsmakers, geopolitieke spanningen en vertragende economische groei. Maar in 2023 gloort er voor beleggers hoop aan de Oosterse horizon.

Onlangs werden de Chinese financiële markten opgeschud door aanzienlijke volatiliteit toen buitenlandse beleggers verontrust werden door verschillende beleidsbeslissingen en andere ontwikkelingen, zoals strengere regelgeving voor bepaalde sectoren, de financiële storm waarin vastgoedgigant Evergrande verzeild is geraakt, en strengere transparantieverplichtingen voor Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering. Om nog maar te zwijgen van het onverbiddelijke zero-covidbeleid in het land en de vrees dat China een inval in Taiwan op touw zou zetten, in de voetsporen van Rusland.

Maar met 2023 – het Jaar van het Waterkonijn, een symbool voor onder meer vrede, welvarendheid en een terugkeer naar normaal – zou er wel eens een nieuw hoofdstuk kunnen aanbreken. Er zijn de laatste tijd drastische veranderingen doorgevoerd in het land: een uitstekende voedingsbodem voor de normalisatie van de economie en de financiële markten en een schat aan ontluikende kansen, vooral in consumptiegerichte sectoren.

Carmignac

Een rooskleuriger toekomst

Weer groen licht voor Chinese aandelen. Van de vijf risicofactoren waar Chinese aandelen in 2021 en 2022 door geplaagd werden – strenger toezicht, vastgoedcrisis, zero-covidbeleid, plaatselijke politiek en Chinees-Amerikaanse spanningen – zijn er vier als sneeuw voor de zon verdwenen nu Beijing heeft besloten dat de regelgeving voldoende is aangescherpt en de overheid zelfs steun biedt aan het bedrijfsleven, onder meer aan internetzwaargewichten en vastgoedontwikkelaars. De vooruitzichten voor de vijfde risicofactor - de spanningen die zijn opgelopen na het incident met de ‘Chinese spionageballon’ tussen de VS en China, zullen volgens ons niet escaleren. Wij zien het economisch herstel als een krachtige motor voor Chinese aandelen in 2023.

De Chinese overheid heeft sinds het partijcongres van de Communistische Partij in oktober concrete wijzigingen doorgevoerd. De grootste wijziging was de beëindiging van het strenge zero-covidbeleid – een onvermijdelijke stap waardoor het land op 8 januari (ietwat abrupt) heropend kon worden. Daarnaast richt de overheid haar beleid op economische groei: zo kondigden toonaangevende beleidsmakers op de Central Economic Work Conference (het grootste economische congres van het land) aan dat het stimuleren van de binnenlandse vraag in 2023 een prioriteit zou worden.

De snelheid waarmee de Chinese economie wordt heropend, kan op korte termijn wat problemen opleveren, maar we verwachten vooralsnog dat de bbp-groei vanaf het eerste halfjaar gaat oplopen en over het volledige jaar op zo'n 5,0% zal uitkomen. Daarmee lijkt China de enige grote economie te worden die een toename van de bbp-groei kan noteren.

Optimistische groeivooruitzichten dankzij binnenlandse vraag

Deze factoren wijzen erop dat we een aanhoudende stijging van de Chinese consumentenbestedingen kunnen verwachten, waardoor Chinese bedrijven uit consumptiegerichte sectoren zich op hun beurt kunnen verheugen op jarenlange omzetgroei. De consumentenbestedingen lijden waarschijnlijk in het eerste kwartaal onder de opflakkering van het aantal coronabesmettingen, maar naar verwachting wordt de situatie al in het tweede kwartaal beter: de nationale overheid komt dan namelijk met stimuleringsmaatregelen voor de groei en de consumptie, en stadsbesturen en huishoudens leren steeds effectiever om te gaan met corona.

Bovendien hebben Chinese huishoudens momenteel een spaaroverschot van bijna 18 biljoen renminbi (2,5 biljoen euro), waarvan RMB 4 biljoen bij elkaar is gespaard sinds 2020, vooral vanwege de zware lockdowns. Hierdoor is de kans op een opleving van de consumentenbestedingen reëel. Ook de arbeidsmarkt lijkt zich te gaan herstellen: bijna één op de vijf banen in China is gevoelig voor corona omdat fysiek contact ervoor noodzakelijk is. Dit betekent dat het einde van het zero-covidbeleid en de volledige economische heropening van China waarschijnlijk leiden tot een opleving in zowel de werving in het bedrijfsleven als de consumentenbestedingen. En op zijn beurt zou dit een heropleving van de bestedingen van huishoudens veroorzaken.

Andere bronnen van structurele groei voor de Chinese binnenlandse vraag zijn de bevolking van 1,4 miljard, een bbp per hoofd van de bevolking van ruim USD 12.500, een groeiend cijfer voor bestedingen van huishoudens en een vijfvoudige toename van de totale bestedingen van huishoudens tussen 2005 en 2020. Als we de bestedingen van huishoudens als percentage van het bbp weergeven, zien we bovendien dat het in China op 54,3% ligt – aanzienlijk lager dan in ontwikkelde landen (in de VS bedraagt het bijvoorbeeld 82,6%)1, wat impliceert dat er veel stijgingspotentieel is voor Chinese consumentenbestedingen.

Andere argumenten voor Chinese aandelen

Beleggen in China is om veel verschillende redenen interessant. Het land telt ruim 6.000 beursgenoteerde ondernemingen met een totale marktkapitalisatie van meer dan USD 19 biljoen2 – alleen de Amerikaanse markt is groter – en dit betekent dat beleggers het zich niet meer kunnen veroorloven om de Chinese aandelenmarkt links te laten liggen. Maar ondanks de omvang en het momentum van deze markt bestaat de MSCI All Country World Index (die aandelen uit zo'n vijftig landen bevat) slechts voor 3,6% uit Chinese aandelen, terwijl Amerikaanse bedrijven goed zijn voor 60,4% en Japanse voor 5,6%.

Chinese ondernemingen zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Hun gemiddelde koers-winstverhouding (K/W, of P/E, naar het Engels) – een maatstaf voor de prijs die beleggers vandaag bereid zijn te betalen voor het aandeel van een onderneming op basis van de toekomstige winsten – ligt momenteel rond de 113, iets lager dan het gemiddelde over tien jaar, terwijl wereldwijde aandelen een K/W van ongeveer 15 hebben. Bovendien hebben de meeste Chinese bedrijven de afgelopen drie jaar het mes in hun uitgaven gezet, waardoor we voor 2023 een winstherstel kunnen verwachten als de omzet gaat groeien.

Ten slotte zijn Chinese aandelen een effectieve manier om een portefeuille mee te diversifiëren, zowel wat betreft regioblootstelling als beleggingsthema's. We zien met name wezenlijke kansen in vier kerngebieden van de Chinese nieuwe economie: 1) industriële en technologische innovatie, 2) gezondheidszorg, 3) ecologische transitie en 4) hoogwaardiger consumptiepatroon.

Na twintig zware maanden is 2023 mogelijk het startschot van een nieuw begin voor de Chinese financiële markten. Hoewel er een aantal risico's speelt die we niet uit het oog willen verliezen (zoals een potentiële opflakkering van het aantal coronabesmettingen of geopolitieke ontwikkelingen), geloven we dat veel ervan verzacht kunnen worden door actief portefeuillebeheer. Een wendbare, selectieve beleggingsbenadering op basis van een langetermijnvisie – in het verlengde van het Jaar van het Waterkonijn – is wat er nodig is in 2023.

1Bron: Wereldbank
2Bronnen: Bloomberg, CICC Research, 2022
3K/W voor ondernemingen in de MSCI China Index, die bestaat uit large- en midcaps met een notering aan de beurzen van Shanghai of Shenzhen.

Lees meer over beleggen in China:

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het essentiële informatiedocument/prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.