Stereotypen over Europa doorbreken: Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd
Carmignac

Keith Ney et Mark Denham hebben het over hun succesvolle Europese multi-assetfonds en onthullen hoe ze van plan zijn de toekomstige uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd hun langetermijnbeleggingsthema's intact te houden.

Het fonds is zojuist door Lipper uitgeroepen tot 'Best Balanced Fund' van Europa. Waaraan schrijft u dit succes toe?

MD: Carmignac Portfolio Patrimoine Europe werd in 2017 opgericht om beleggers in het voortdurend veranderende klimaat van Europa een duurzame oplossing met een gematigd risico te bieden. De afgelopen vier jaar is het fonds, ondanks een zeer volatiele context, erin geslaagd om marktdalingen tot een minimum te beperken en te profiteren van de opwaartse fasen, zelfs in het veelbewogen jaar 2020 en begin 2022. Het fonds biedt beleggers een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel, dankzij onze effectenselectie en onze risicobeheerstrategieën. Het fonds is meer dan alleen maar de som van een aandelen- en een obligatie-allocatie. Als selectief belegger analyseren we allebei onze beleggingen grondig, waarbij we overlappingsrisico's niet uit het oog verliezen. Onze risicobeheerstrategieën leveren dan ook sinds de oprichting een positieve bijdrage aan het rendement van het fonds. Het brede scala aan beschikbare tools is nuttig geweest om de neerwaartse risico's te verminderen en een positief brutorendement te genereren. Maar over een langere periode gezien was het positieve rendement van het fonds vooral te danken aan onze bottom-upselectie van aandelen en obligaties, en dat vinden we prima!

Het fonds is gebaseerd op de "Patrimoine"-filosofie, die gekenmerkt wordt door een flexibele, op de lange termijn gerichte multi-assetbenadering. Wat maakt Carmignac Portfolio Patrimoine Europe anders dan het vlaggenschip Carmignac Patrimoine?

KN: Als twee fondsen dezelfde filosofie delen, beleggen ze inderdaad niet per se op dezelfde manier. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is niet opgericht als een afsplitsing van Carmignac Patrimoine. Behalve dat de fondsen niet hetzelfde beleggingsuniversum hebben, wat een aanzienlijke invloed heeft op het beheer, verschillen ze ook in termen van bottom-upselectie van zowel aandelen als obligaties. De bijzonder lage groei in Europa vraagt om een focus op duurzame-groeiaandelen om deze zwakte te compenseren in ons beleggingsuniversum. Wat obligaties betreft, pleiten de financiële repressie en de lage rente daarentegen voor een agressievere benadering van de rente- en kredietmarkten en een zoektocht naar hogere rendementen door een meer waardegerichte benadering. Bijgevolg is de overlapping tussen de fondsen laag, evenals hun correlatie, waardoor ze elkaar aanvullen in een beleggingsportefeuille.

Als we naar de toekomst kijken, wat zijn dan de grootste risico's en hoe bent u van plan deze aan te pakken?

KN: Het Russisch-Oekraïense conflict en de bijbehorende economische sancties leiden tot een risico van stagflatie, d.w.z. een economische vertraging in combinatie met een hoge inflatie. De schaarste aan beschikbare grondstoffen kan leiden tot grote verstoringen in de toeleveringsketens, die gepaard gaan met negatieve gevolgen voor de groei en verdere prijsstijgingen. Terwijl de economische vooruitzichten voor 2022 al wezen op een vertraging van de groei en een hardnekkige inflatie, versterkt dit conflict de economische trends die we hadden opgenomen in onze beleggingsstrategie. Op korte termijn houden we ons vooral bezig met het beheersen van de bearmarkt en de daarmee gepaard gaande hoge volatiliteit. Op lange termijn zal dit moeilijke klimaat ook een springplank zijn om te profiteren van de enorme uitverkoop van bedrijfsobligaties en aandelen en er enkele idiosyncratische beleggingen uit te pikken en het toekomstige rendementspotentieel van de portefeuille op te bouwen. Hoewel Europa zwaar wordt getroffen door deze geopolitieke crisis, verwacht men dat de overheden zullen reageren met krachtige begrotingsmaatregelen, waarvan sommige sectoren, zoals hernieuwbare energie, zouden kunnen profiteren.

Over deze veelbelovende sectoren gesproken, kunt u ons meer vertellen over uw beleggingskansen op lange termijn?

MD: Het fonds is in het verleden blootgesteld geweest aan toekomstgerichte sectoren, zoals gezondheidszorg, technologie en hernieuwbare energie. Onze benadering van Europa is dan ook zeer selectief en gebaseerd op een degelijk proces. In het huidige klimaat houden we vast aan onze kernposities, winnaars in hun sector. Maar we brengen ook een paar aanpassingen aan door bijvoorbeeld onze defensieve blootstelling te vergroten. Dankzij onze risicobeheerstrategieën konden we de blootstelling aan deze veelbelovende sectoren opbouwen zonder het kortetermijnrisico van het fonds te verhogen.

 • Carmignac Portfolio Patrimoine Europe in een notendop

  Het fonds werd opgericht in 2017 om beleggers in het voortdurend veranderende klimaat van Europa een duurzame beleggingsoplossing met een gematigd risico te bieden. Het fonds wordt gekenmerkt door een flexibele, op de lange termijn gerichte multi-assetbenadering. Het fonds streeft ernaar om op de Europese aandelen- en obligatiemarkten veelbelovende effecten te vinden en zich aan te passen aan verschillende marktconfiguraties, in het bijzonder aan bearmarkten. De blootstelling aan de aandelenmarkten kan dan ook variëren van 0% tot 50% van de portefeuille en als portefeuillebeheerders kunnen we deze blootstelling op elk moment wijzigen, zodat we snel en doeltreffend kunnen reageren wanneer we van mening zijn dat de economische, politieke of maatschappelijke omstandigheden daar om vragen.

Dit is het bewijs dat het fonds erin slaagt zijn doel te bereiken:

 • 34%
  Rendement sinds

  de oprichting, tegenover 19% voor de referentie-indicator1.

 • 1e kwartiel
  Binnen de Morningstar-categorie

  op rendement, volatiliteit, sharp-ratio en sortino-ratio, en maximale terugval2.

 • 1e plaats
  Lipper Fund Award

  20223 voor het beste Europese fonds over een periode van drie jaar.

1 40% STOXX Europe 600 (met herbelegde nettodividenden) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% gekapitaliseerde ESTER. Driemaandelijks bijgesteld. Tot 31 december 2021 had het Subfonds de volgende samengestelde referentie-indicator: 50% STOXX Europe 600 + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. De indicator past niet bij de sociale of ecologische kenmerken die door de ICBE worden gepromoot. Sinds de introductie op 29/12/2017. Bron: Carmignac 31.03.2022. Klasse A EUR Acc. In het verleden behaalde waarden bieden geen garantie voor toekomstige waarden en kunnen misleidend zijn. De weergegeven waarden worden berekend in de referentievaluta van de aandelenklasse, met herbelegde dividenden. De resultaten zijn na aftrek van kosten (exclusief eventueel in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur), indien van toepassing. De netto-inventariswaarden worden berekend na aftrek van de kosten en belastingen voor een gemiddelde retailcliënt die als natuurlijk persoon in België woont. De dividenden van uitkerende deelbewijzen/aandelenklassen worden niet herbelegd. 2 Morningstar Categorie „EUR Moderate Allocation“. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. Morningstar Rating™ : © 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.
3 Metodología:https://www.lipperfundawards.com/Methodology/

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Een oplossing dat is opgericht om voordeel te halen uit de vele opportuniteiten en sectoren van Europa.

Bezoek de pagina van het fonds

elangrijke wettelijke informatie Dit is een reclame. Dit document is enkel bestemd voor professionele klanten en is niet gevalideerd door het FSMA. Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Morningstar Rating™ : © 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
De risico’s, beheerkosten en lopende kosten worden beschreven in de KIID (Key Investor Information Material). De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij debeheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Dit fonds mag direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en de FATCA. . De netto-inventariswaarde zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. Elke klacht kan worden gestuurd naar complaints@carmignac.com of naar CARMIGNAC GESTION – Compliance and Internal Controls – 24 place Vendôme Paris France of op de website www.ombudsfin.be. Beleggers kunnen via de volgende link toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Frans, of het Nederlands in deel 6 zonder de titel Samenvatting van de beleggersrechten : https://www.carmignac.be/nl_BE/article-page/wettelijke-informatie-3542 Indien u inschrijft op een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht, moet u uw deel van de door het fonds ontvangen dividenden (en, in voorkomend geval, interesten) elk jaar op uw belastingaangifte vermelden. U kunt een gedetailleerde berekening maken op www.carmignac.be. Deze rekenmodule is geenbelastingadvies, maar uitsluitend een hulpmiddel voor de berekening. Dit ontslaat u niet van de zorgvuldigheid en de controles waartoe u als belastingplichtige gehouden bent. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op door u verstrekte gegevens. Carmignac kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden uwerzijds. Wanneer beleggers inschrijven op een fonds dat onder de spaarrichtlijn valt, moeten zij overeenkomstig artikel 19bis van CIR92 bij de inkoop van hun aandelen een roerende voorheffing van 30% betalen op de inkomsten die in de vorm van rente, meerwaarden of minderwaarden voortvloeien uit de opbrengst van in schuldbewijzen belegde activa. De uitkeringen zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% zonder inkomen onderscheid Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.