Carmignac

Flexibiliteit en overtuigingen centraal stellen in uw obligatieportefeuille

Carmignac Portfolio Flexible Bond

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

Wat is de beste oplossing om een solide basis te leggen voor een obligatieportefeuille in een voor obligaties lastig klimaat van lage rendementen en stijgende rentetarieven?

Ontdek onze fundamenteel flexibele assetallocatiestrategie


Carmignac P. Flexible Bond is een obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt en zich ten doel stelt wereldwijd kansen te benutten op de obligatiemarkten om tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers die op zoek zijn naar een allocatiestrategie voor de kern van hun obligatieportefeuille. Het fonds streeft ernaar om over een beleggingstermijn van minimaal drie jaar via een flexibele aanpak een positief rendement te genereren en beter te presteren dan de obligatiemarkten1, met een volatiliteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de markten:

 • Carmignac
  Een breed beleggingsuniversum

  Het fonds heeft toegang tot het volledige obligatie-universum en zijn allocatie wordt niet beperkt door een referentie-index: de samenstelling van de portefeuille is dus uitsluitend gebaseerd op een centraal macro-economisch scenario en op de sterkste overtuigingen van de fondsbeheerders.

 • Carmignac
  Actief beheer van het renterisico

  Het fonds garandeert een dynamisch beheer van het renterisico, zodat het zich kan aanpassen aan alle marktomstandigheden. Het heeft een uitgebreid scala aan tools en een brede rentegevoeligheid (van -3 tot +8), waardoor het kan profiteren van zowel renteverlagingen als -verhogingen.

 • [ISR pages] Picto Analyse
  Een rigoureuze effectenselectie

  De beheerders profiteren van de expertise van het hele beheerteam en werken nauw samen met onze specialisten op het gebied van krediet, opkomende markten en de financiële sector om de meest aantrekkelijke emittenten en uitgiften in elk obligatiesegment te selecteren.

Wilt u meer informatie over Carmignac Portfolio Flexible Bond?

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS

Een beleggingsproces dat zijn waarde heeft bewezen

Sinds hun komst bij Carmignac in juli 2019 hebben Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra, de twee beheerders van het fonds, de deugdelijkheid van hun beleggingsproces bewezen, zelfs in complexe omstandigheden. Ze hebben niet alleen een dubbelcijferig rendement gerealiseerd, maar waren ook in staat om de verliezen veroorzaakt door de coronacrisis in slechts 50 werkdagen goed te maken, terwijl hun collega's uit de desbetreffende Morningstar-categorie2 daar gemiddeld 167 werkdagen voor nodig hadden.

Carmignac
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). ● België: Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.

Een strategie die kan bogen op een solide parcours

Toen Guillaume en Eliezer twee jaar geleden naar Carmignac kwamen, hadden ze al meer dan acht jaar samen aan diezelfde strategie gewerkt. In de loop der jaren hebben ze aangetoond in staat te zijn om op regelmatige wijze waarde te creëren. Het bewijs in cijfers3 :

 • 3,8 %
  Rendement op jaarbasis over 8 jaar

  1,6% hoger dan het gemiddelde van zijn Morningstar-categorie2

 • 4,1 %
  Volatiliteit op jaarbasis over 8 jaar

  In overeenstemming met het mandaat van het fonds (risicoschaal: 3*)

 • 11e percentiel
  van zijn Morningstar-categorie

  Voor zijn rendement over de afgelopen acht jaar2

U wilt graag meer informatie ontvangen?

NEEM CONTACT MET ONS OP
 • Guillaume Rigeade
  Fund Manager

  Guillaume Rigeade is beheerder binnen het obligatieteam. Guillaume trad in 2019 in dienst van Carmignac. Hij startte zijn loopbaan in 1999 als obligatiebeheerder bij Sinopia Asset Management en werd in 2004 benoemd tot adjunct-hoofd van het obligatieteam. Van 2007 tot 2009 was hij senior internationaal obligatiebeheerder bij Société Générale Asset Management. In 2009 kwam hij de gelederen van Edmond de Rothschild Asset Management versterken als portefeuillebeheerder. Hij werd in 2012 benoemd tot obligatiebeheerder en in 2019 gepromoveerd tot adjunct-directeur beleggingen. Guillaume is een door het Institut de statistique de l'Université de Paris erkende actuaris.

 • Eliezer Ben Zimra
  Fund Manager

  Eliezer Ben Zimra is beheerder binnen het obligatieteam. Eliezer werkt bij Carmignac sinds 2019. Hij begon zijn carrière in 2008 bij OneSeven Capital Management als quantitative trader van obligatiederivaten. Hij trad in 2010 in dienst bij Capstone Investment Advisors als assistent obligatiebeheerder en stapte daarna over naar de divisie onderzoek en strategie op de obligatiemarkt van Amundi. In 2011 werd hij benoemd tot obligatiebeheerder bij Edmond de Rothschild Asset Management. Eliezer studeerde af in econometrie aan de ENSAE in Frankrijk en is daarnaast in het bezit van een master Toegepaste Wiskunde van de Harvard-universiteit.


Bron: Carmignac, Morningstar, 30/06/2021.
(1) Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).
(2) Morningstar-categorie: EUR Flexible Bond.
(3) Het rendement op jaarbasis bestaat uit het rendement van Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra toen zij beheerders waren van het fonds Edmond de Rothschild Bond Allocation (I Share) van 14/02/2013 tot 08/07/2019 en het rendement van Carmignac Portfolio Capital Plus A Eur Acc (vroegere naam en strategie van het fonds) van 09/07/2019 tot 29/09/2020. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).
*Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. Risicoschaal van de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.
(4) Referentie-indicator: ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons). Sinds 30/09/2019 is de samenstelling van de referentie-indicator als volgt gewijzigd: de EONCAPL7 is vervangen door de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

. .

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc +3.23 % +1.98 % -0.71 % +0.07 % +1.65 % -3.40 % +4.99 % +9.24 % +0.01 % -8.02 % -
Referentie-indicator +0.09 % +0.10 % -0.11 % -0.32 % -0.36 % -0.37 % -2.45 % +3.99 % -2.80 % -16.93 % -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc +0.16 % +0.38 % +0.81 %
Referentie-indicator -5.66 % -3.98 % -2.07 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .

Bron: Carmignac op 30/12/2022

Maximale inschrijvingsprovisie, all-in, verschuldigd aan de distributeurs : 1,00%
Uitstapvergoeding : 0,00%
Lopende kosten zonder performance fee : 1.20%
Conversiekosten : 1%
Vaste beheerkosten : 1,00%
Prestatievergoeding : 20,00%

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Flexible Bond verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is per 10 maart 2021 omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond. Er verandert niets aan de doelstellingen, de beleggingsstrategie, het risicobeheer en de kostenstructuur van het Fonds. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Morningstar Rating™ : © 2021Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). ●Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.