Carmignac

Flexibiliteit en overtuigingen centraal stellen in uw obligatieportefeuille

Carmignac Portfolio Flexible Bond

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  4 minuten leestijd

Wat is de beste oplossing om een solide basis te leggen voor een obligatieportefeuille in een voor obligaties lastig klimaat van lage rendementen en stijgende rentetarieven?

Ontdek onze fundamenteel flexibele assetallocatiestrategie


Carmignac P. Flexible Bond is een obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt en zich ten doel stelt wereldwijd kansen te benutten op de obligatiemarkten om tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers die op zoek zijn naar een allocatiestrategie voor de kern van hun obligatieportefeuille. Het fonds streeft ernaar om over een beleggingstermijn van minimaal drie jaar via een flexibele aanpak een positief rendement te genereren en beter te presteren dan de obligatiemarkten1, met een volatiliteitsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de markten:

 • Carmignac
  Een breed beleggingsuniversum

  Het fonds heeft toegang tot het volledige obligatie-universum en zijn allocatie wordt niet beperkt door een referentie-index: de samenstelling van de portefeuille is dus uitsluitend gebaseerd op een centraal macro-economisch scenario en op de sterkste overtuigingen van de fondsbeheerders.

 • Carmignac
  Actief beheer van het renterisico

  Het fonds garandeert een dynamisch beheer van het renterisico, zodat het zich kan aanpassen aan alle marktomstandigheden. Het heeft een uitgebreid scala aan tools en een brede rentegevoeligheid (van -3 tot +8), waardoor het kan profiteren van zowel renteverlagingen als -verhogingen.

 • [ISR pages] Picto Analyse
  Een rigoureuze effectenselectie

  De beheerders profiteren van de expertise van het hele beheerteam en werken nauw samen met onze specialisten op het gebied van krediet, opkomende markten en de financiële sector om de meest aantrekkelijke emittenten en uitgiften in elk obligatiesegment te selecteren.

Wilt u meer informatie over Carmignac Portfolio Flexible Bond?

BEZOEK DE PAGINA VAN HET FONDS

Een beleggingsproces dat zijn waarde heeft bewezen

Sinds hun komst bij Carmignac in juli 2019 hebben Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra, de twee beheerders van het fonds, de deugdelijkheid van hun beleggingsproces bewezen, zelfs in complexe omstandigheden. Ze hebben niet alleen een dubbelcijferig rendement gerealiseerd, maar waren ook in staat om de verliezen veroorzaakt door de coronacrisis in slechts 50 werkdagen goed te maken, terwijl hun collega's uit de desbetreffende Morningstar-categorie2 daar gemiddeld 167 werkdagen voor nodig hadden.

Carmignac
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). ● België: Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is.

Een strategie die kan bogen op een solide parcours

Toen Guillaume en Eliezer twee jaar geleden naar Carmignac kwamen, hadden ze al meer dan acht jaar samen aan diezelfde strategie gewerkt. In de loop der jaren hebben ze aangetoond in staat te zijn om op regelmatige wijze waarde te creëren. Het bewijs in cijfers3 :

 • 3,8 %
  Rendement op jaarbasis over 8 jaar

  1,6% hoger dan het gemiddelde van zijn Morningstar-categorie2

 • 4,1 %
  Volatiliteit op jaarbasis over 8 jaar

  In overeenstemming met het mandaat van het fonds (risicoschaal: 3*)

 • 11e percentiel
  van zijn Morningstar-categorie

  Voor zijn rendement over de afgelopen acht jaar2

U wilt graag meer informatie ontvangen?

NEEM CONTACT MET ONS OP
 • Guillaume Rigeade
  Fund Manager
  Co-Head of Fixed Income

  Guillaume Rigeade trad in 2019 in dienst van Carmignac als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd Guillaume gepromoveerd tot co-Head of Fixed Income. In die functie is hij medeverantwoordelijk voor het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie.

  Hij begon zijn loopbaan in 1999 bij Sinopia Asset Management als Fixed Income Portfolio Manager. In 2004 werd hij er benoemd tot Deputy Head of Fixed Income. Van 2007 tot 2009 was hij Senior International Fixed Income Portfolio Manager bij Société Générale Asset Management. Hij trad in 2009 in dienst van Edmond de Rothschild Asset Management als Global Macro Fund Manager, werd in 2012 benoemd tot Fixed Income Fund Manager en promoveerde vervolgens in 2019 tot Deputy CIO. Guillaume is een Chartered Actuary en studeerde af aan het instituut voor statistiek van de universiteit van Parijs.

 • Eliezer Ben Zimra
  Fund Manager

  Eliezer Ben Zimra ging in 2019 bij Carmignac aan de slag als fondsbeheerder in het team Vastrentende Waarden en was medeverantwoordelijk voor het beheer van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In september 2023 werd hij aangesteld als medebeheerder van het vastrentende gedeelte van Carmignac Patrimoine. Hij is lid van de Strategische Beleggingscommissie. Hij begon zijn loopbaan in 2008 bij OneSeven Capital Management als trader van vastrentende derivaten. In 2010 trad hij in dienst bij Capstone Investment Advisors als assistent Fixed Income Portfolio Manager, waarna hij overstapte naar de Fixed Income Research and Strategy-divisie van Amundi. In 2011 werd hij aangesteld als Total Return Fixed Income Fund Manager bij Edmond de Rothschild Asset Management. Eliezer heeft een Master in Statistiek, Economie en Financiën van ENSAE en een Master of Sciences in Toegepaste Wiskunde van Harvard University.


Bron: Carmignac, Morningstar, 30/06/2021.
(1) Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).
(2) Morningstar-categorie: EUR Flexible Bond.
(3) Het rendement op jaarbasis bestaat uit het rendement van Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra toen zij beheerders waren van het fonds Edmond de Rothschild Bond Allocation (I Share) van 14/02/2013 tot 08/07/2019 en het rendement van Carmignac Portfolio Capital Plus A Eur Acc (vroegere naam en strategie van het fonds) van 09/07/2019 tot 29/09/2020. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).
*Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. Risicoschaal van de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.
(4) Referentie-indicator: ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons). Sinds 30/09/2019 is de samenstelling van de referentie-indicator als volgt gewijzigd: de EONCAPL7 is vervangen door de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc +1.98 % -0.71 % +0.07 % +1.65 % -3.40 % +4.99 % +9.24 % +0.01 % -8.02 % +4.67 % +2.04 %
Referentie-indicator +0.10 % -0.11 % -0.32 % -0.36 % -0.37 % -2.45 % +3.99 % -2.80 % -16.93 % +6.82 % -1.59 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc -0.70 % +2.10 % +1.02 %
Referentie-indicator -4.49 % -2.92 % -1.59 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 30/04/2024

Instapkosten : 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,38% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.