Carmignac

Energietransitie: hoog tijd om in actie te komen!

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd

2%. Dat is vandaag het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het wereldwijde energiesysteem, tegenover 82% voor fossiele brandstoffen.

Sinds de ondertekening van het akkoord van Parijs in 2016 blijft het energiebeleid in Frankrijk en Europa ver achter bij de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn – een doelstelling die onder meer inhoudt dat ten minste 25% van het wereldwijde energiesysteem uit hernieuwbare energie moet bestaan. In het jongste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wordt geconcludeerd dat we, als we in het huidige tempo doorgaan, onze broeikasgasquota tegen 2028/2030 zullen hebben opgebruikt.

Er is echter nog tijd om van koers te veranderen, maar op één voorwaarde: we moeten nu in actie komen.

De financiële sector speelt een cruciale rol in de energietransitie. De uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, vereisen echter een inclusievere vorm van beleggen: het toewijzen van kapitaal aan bedrijven en spelers die een voorbeeldfunctie vervullen in de sector van de hernieuwbare energie is een eerste stap naar een oplossing, maar we moeten verder gaan.

Onze bijdrage aan de energietransitie

Ten aanzien van dit probleem hebben wij bij Carmignac een driepijlerbeleid ontwikkeld om te beleggen in de voorbeeldigste bedrijven en in ondernemingen die volgens ons de grootste impact kunnen hebben.

We beleggen niet alleen in bedrijven die in groene energie voorzien, maar ook in ondernemingen die een sleutelrol spelen in de energietransitie omdat ze CO2 uitstoten en dus sterk kunnen bijdragen tot een koolstofarmere economie door hun activiteiten te transformeren. We willen namelijk een reële impact hebben door deze grote spelers aan te moedigen om hun koolstofuitstoot te reduceren via engagementactiviteiten en door de dialoog met hen aan te gaan. Ten slotte financieren we sectoren die innovatieve oplossingen aanreiken waarmee de CO2-uitstoot indirect wordt verlaagd (ondernemingen voor de isolatie van gebouwen, kringloopeconomieën e.d.)

 • Carmignac

  Groene energievoorzieningsbedrijven


  (Groene mobiliteit, groene energie)

 • Carmignac

  Aanbrengers van groene oplossingen


  (Groene technologieën, energie-efficiëntie en -beheer…)

 • Carmignac

  Sector 'transitioners'


  (Grote oliemaatschappijen en mijnbouwbedrijven)

Beleggingscases die onze aanpak illustreren

/
Download
/
Download
 • Verantwoord beleggen speelt een sleutelrol

  Door uitkomst te bieden voor het probleem van de ontoereikende financiën voor klimaatbeleid lijkt de financiële sector thans duidelijk een hoofdrol te spelen in de ecologische transitie, met name op energiegebied.

  Hoewel Carmignac sinds zijn oprichting rekening hield met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG), ligt de nadruk nu op ons engagement, waarvoor wij de dialoog met de bedrijven aangaan om deze de weg te wijzen naar duurzamere oplossingen, waarbij we streven naar een positieve bijdrage aan het milieu en de maatschappij. Speciaal daarvoor hebben we samen met de hoofdrolspelers van de transitie een engagementsbeleid uitgestippeld, waarbij met grotere regelmaat diepgaand van gedachten wordt gewisseld.

Carmignac Portfolio Climate Transition

Een duurzaam aandelenfonds om de klimaatverandering tegen te gaan

Klik hier

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

ISIN: LU0164455502

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

GRONDSTOFFEN: Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de netto-inventariswaarde leiden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Promotioneel material.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de EBI-documenten, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de EBI te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten": https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761 Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.