Carmignac

De ESG-verwachtingen van Carmignac: een leidraad voor de bedrijven waarin wij beleggen

 • Auteur(s)
  Marion Plouhinec
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Het landschap voor duurzaam beleggen is de afgelopen jaren sterk veranderd en Carmignac erkent dat het voor bedrijven en cliënten soms moeilijk is om te weten wat vermogensbeheerders op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) precies verwachten en hoe ze daaraan kunnen voldoen.

Daarom publiceren we voor het eerst een leidraad bij onze ESG-prioriteiten: De ESG-verwachtingen van Carmignac: een leidraad voor de bedrijven waarin wij beleggen.

In lijn met de strategie van Carmignac op het gebied van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap leggen we helder uit hoe de bedrijven waarin we via onze aandelen- en obligatieportefeuilles beleggen, naar onze mening ESG-overwegingen in hun strategieën, beleid en gedrag zouden moeten integreren, en wat onze ESG-prioriteiten voor 2023 en de volgende jaren zijn. Als verantwoordelijke beleggers en rentmeesters van het vermogen van onze cliënten vinden we het belangrijk om duidelijk te zijn over onze verwachtingen, want die liggen ten grondslag aan onze aanpak van duurzaam beleggen, onze dialoog met emittenten en ons stemgedrag.

De publicatie van dit document is ook een kans om uit te leggen hoe wij zelf ESG benaderen. Als onafhankelijke beleggers die werken op basis van sterke overtuigingen, hebben wij ervoor gekozen om onze ESG-inspanningen toe te spitsen op drie kernthema's – Klimaat, Empowerment en Leiderschap – die belangrijk zijn voor onze activiteiten en waarin wij een merkbaar verschil menen te kunnen maken:

 • KLIMAAT

  Carmignac

  Wij beschouwen de klimaatverandering als een existentiële bedreiging voor de planeet en de mens. Ze is ook een belangrijke bron van systemisch risico voor onze economieën en de financiële markten.

 • EMPOWERMENT

  [Header] [About Us] SRI World

  Wij zijn van mening dat bedrijven niet succesvol kunnen zijn als ze geen goed evenwicht vinden tussen de belangen van hun stakeholders.

 • LEIDERSCHAP

  Carmignac

  Robuust leiderschap is voor ons in elk bedrijf en belangrijke voedingsbodem voor de prestaties en het succes op lange termijn.

De Esg-verwachtingen van Carmignac

Lees meer

Download de leidraad

Onze aanpak uitgelegd

Deze nieuwe leidraad beschrijft onze algemene ESG-verwachtingen ten aanzien van de bedrijven waarin wij beleggen, die ten grondslag liggen aan onze activiteiten op het gebied van duurzaam beleggen en actief aandeelhouderschap. Wij passen deze verwachtingen echter niet dogmatisch toe en houden, zoals bij onze beleggingsstijl op basis van sterke overtuigingen past, altijd rekening met de specifieke omstandigheden van elk bedrijf.

Onze verwachtingen dienen als referentiekader voor de interne beoordeling door onze aandelen- en obligatieteams van het ESG-profiel van iedere emittent in ons exclusieve systeem voor ESG - ratings en - onderzoek START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory)1. Dat we sterk overtuigd zijn van onze drie prioritaire thema's, blijkt ook uit ons beleggingsaanbod, in het bijzonder onze thematische fondsen. In 2022 hebben wij Carmignac Portfolio Human Xperience geïntroduceerd, dat belegt in bedrijven met een bovengemiddelde medewerkers- en klanttevredenheid (afgestemd op ons thema Empowerment). Dat fonds maakt – samen met Carmignac Portfolio Climate Transition (afgestemd op ons thema Klimaat) en (afgestemd op ons thema Leiderschap) – ons aanbod van thematische fondsen compleet.

Actief aandeelhouderschap bij Carmignac

Het document met de ESG-verwachtingen van Carmignac bestaat uit een niet-limitatieve lijst van aandachtspunten die we in aanmerking nemen wanneer we met de bedrijven waarin we beleggen in dialoog gaan. In 2022 is Carmignac in dialoog gegaan met 67 ondernemingen (81 lopende engagement-initiatieven), in 58% van de gevallen over de thema's Klimaat, Empowerment en Leiderschap. Zo proberen we de bedrijven waarin we beleggen te stimuleren om ESG-overwegingen steviger in hun strategieën te integreren en moedigen we hen aan om aan te tonen dat ze op een passende manier met ESG-risico's en -kansen omgaan.

De criteria in de rubriek 'Stembeleid van Carmignac', tot slot, geven precies aan hoe wij onze stemrechten kunnen gebruiken om in te gaan tegen bedrijven die niet aan onze verwachtingen voldoen. In 2022 heeft Carmignac op 55% van de aandeelhoudersvergaderingen waarin we hebben gestemd, minstens eenmaal tegen een voorstel van het management gestemd en 75% van de door aandeelhouders ingediende voorstellen gesteund2 .

1Het bedrijfseigen ESG-systeem START combineert en cumuleert de ESG-indicatoren van toonaangevende gegevensverstrekkers. Bij beursgenoteerde bedrijven ontbreekt het ten aanzien van sommige ESG-indicatoren aan standaardisatie en rapportage. Daardoor kunnen niet alle relevante indicatoren in aanmerking worden genomen. START biedt een gecentraliseerd systeem waarin de analyses en inzichten van Carmignac betreffende elk bedrijf tot uitdrukking komen, ook als de verzamelde externe gegevens onvolledig zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Beleid inzake ESG-integratie: https://carmidoc.carmignac.com/SRIIP_INT_en.pdf

2Bron: Carmignac, met gebruik van ISS-gegevens. Stemmen bij volmacht in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022. De gegevens omvatten alle stemmen van de twee rechtspersonen van Carmignac: Carmignac Gestion en Carmignac Gestion Luxembourg.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.