Carmignac

Beleggen in obligaties zonder wrange nasmaak

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  3 minuten leestijd

Het marktklimaat oogt op het eerste gezicht complex

Hoewel de gezondheidssituatie in veel landen verslechtert door de komst van nieuwe coronavarianten, versnellen de vaccinatiecampagnes en komt er uitzicht op een geleidelijke heropening van de economie. Na een turbulent 2020 tekent zich voor 2021 een breed gedragen herstel van de wereldeconomie af, terwijl de Amerikaanse en de Europese centrale bank een verruimend beleid blijven voeren.

Carmignac

Effect op de obligatiemarkten:

Ook hier normaliseert de situatie. Een groot deel van de markt is teruggekeerd naar het – buitensporige – waarderingsniveau van vóór de crisis.

Carmignac

Gevolg voor beleggers:

Lage rentes en weinig rendement, dat de beleggers niet beloont voor het risico dat zij lopen en bovendien niet volstaat om een eventuele stijging van de rente te compenseren, waardoor waarde verloren dreigt te gaan.


Hoe kan een belegger op de obligatiemarkten in die omstandigheden waarde genereren zonder een wrange nasmaak te riskeren?

Door te kiezen voor een actief beheerd, flexibel obligatiefonds dat de kansen op de obligatiemarkten kan grijpen waar die zich voordoen, en zo de valkuilen van traditioneel of passief obligatiebeleggen te vermijden.

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Een flexibele oplossing voor de wereldwijde obligatiemarkten

Ontdek de fondspagina

Flexibel beleggen in het hele obligatie-universum

Carmignac Portfolio Flexible Bond is een internationaal obligatiefonds dat zijn wisselkoersrisico afdekt, en tot doel heeft zijn referentie-indicator1 te verslaan en over een beleggingstermijn van ten minste 3 jaar een positief rendement te genereren.

Carmignac Portfolio Flexible Bond beschikt over alle instrumenten die nodig zijn om in uiteenlopende marktomstandigheden rendement te genereren:

 • Carmignac
  Toegang tot alle segmenten van de obligatiemarkt

  Het fonds kan inspelen op de vele kansen die de obligatiemarkten bieden (staats- en bedrijfsobligaties, uit ontwikkelde of opkomende landen, van beleggingskwaliteit (investment grade) of hoogrentend (high yield) enz.).

 • Carmignac
  Niet aan een benchmark gebonden beheer

  De allocatie is niet gebonden aan een referentie-indicator: de beheerders kunnen de marktsegmenten kiezen die gelet op ons macro-economische scenario, de marktcyclus en de waarderingsniveaus het aantrekkelijkst zijn

 • Carmignac
  Actief beheer van de posities

  Het fonds kan zijn blootstelling aan de obligatiemarkt actief beheren om kansen te grijpen wanneer die zich voordoen, maar ook om het totale risico in de portefeuille te verminderen wanneer dat nodig is.

 • Carmignac
  Grondige selectie van emittenten

  Het fonds profiteert van de expertise van zijn beheerders en die van onze specialisten in obligaties uit de opkomende landen, obligaties van financiële instellingen en bedrijfsobligaties om een portefeuille samen te stellen op basis van sterke overtuigingen en zo de dure waarderingen te omzeilen.

WIST U DAT?


Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra, de twee beheerders van het fonds met ruim 8 jaar ervaring met deze strategie, hebben in de loop der jaren rendement op de obligatiemarkten weten te genereren ondanks perioden van stijgende rente en het lagerenteklimaat.

Waar vinden wij vandaag bronnen van rendement?

Carmignac Portfolio Flexible Bond belegt hoofdzakelijk in drie grote thema's waarin waarde schuilt en die het fonds in staat stellen rendement te genereren in een klimaat van lage rentes op de obligatiemarkten:

 • HEROPENING VAN DE ECONOMIE

  Weging in de portefeuille: 9%
  Effectief rendement: 5,9%

  Carmignac

  De geleidelijke heropening van de economie komt waarschijnlijk verschillende sectoren ten goede die tot dan toe zwaar door de coronacrisis getroffen werden. Zo heeft Carmignac Portfolio Flexible Bond uiterst selectief belegd in leningen van bedrijven uit de luchtvaart, de auto-industrie en het toerisme, en tegelijk een portefeuille opgebouwd in de energiesector, die zeer gevoelig is voor het herstel van de wereldeconomie.

 • ACHTERGESTELDE LENINGEN VAN FINANCIËLE INSTELLINGEN

  Weging in de portefeuille: 11%
  Effectief rendement: 4,6%

  Carmignac

  Bedrijfsobligaties bieden steeds minder rendement, maar in achtergestelde leningen van Europese financiële instellingen schuilt nog steeds waarde. Dit segment geniet rugwind op zowel korte termijn (steun van de Europese Centrale Bank, aantrekkelijke waarderingen) als lange termijn (Europese regelgeving die verplicht om veel eigen vermogen aan te houden).

 • SCHULDEN VAN OPKOMENDE LANDEN

  Weging in de portefeuille: 20%
  Effectief rendement: 5,1%

  Carmignac

  De beheerders hebben ook de blootstelling aan obligaties uit opkomende landen opgetrokken, die waarschijnlijk zullen profiteren van de aantrekkende wereldeconomie, de stijgende grondstoffenprijzen en de neerwaartse trend van de Amerikaanse dollar op middellange termijn. Op deze markt worden de kansen geselecteerd door onze specialisten in de opkomende landen, die momenteel uitgiften in harde valuta's verkiezen boven die in lokale valuta's.

Bron: Carmignac, 16/04/2021

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

1 Referentie-indicator: ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).

Dit document is bestemd voor professionele cliënten. PROMOTIONEEL MATERIAAL. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Portfolio Flexible Bond verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is per 10 maart 2021 omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond. Er verandert niets aan de doelstellingen, de beleggingsstrategie, het risicobeheer en de kostenstructuur van het Fonds. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). ● Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be