Carmignac

5 minuten met Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra

Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income is per 10 maart 2021 omgedoopt tot Carmignac Portfolio Flexible Bond.

Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra zijn de beheerders van Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income, een internationaal UCITS-obligatiefonds dat belegt in staats- en bedrijfsobligaties, waarbij het valutarisico systematisch wordt afgedekt.

Waarom bent u bij Carmignac komen werken?

Eliezer BEN ZIMRA: Bij Carmignac staat de functie van de beheerder centraal: ongeveer 40 van de 280 medewerkers van het bedrijf zijn beheerder of analist. Doordat we bij een onafhankelijke onderneming werken, beschikken we over een vrijheid die essentieel is voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

We profiteren ook dagelijks van de verschillende expertises van het ganse beheerteam, zo kunnen we de meest aantrekkelijke instrumenten selecteren in de overheids- en bedrijfsobligatiemarkten en de markten voor gestructureerde leningen (met name door bedrijfsleningen gedekte obligaties, CLO's). Daarnaast worden we bijgestaan door analisten en economen die voor de beheerders diverse macro-economische factoren en het monetair en begrotingsbeleid onder de loep nemen.

Deze benadering, die een combinatie is van 'top-down'-analyse en 'bottom-up'-selectie en zich op een breed beleggingsuniversum richt, zou ons in staat moeten stellen om, ondanks het huidige klimaat van negatieve rente, hetzelfde risicogewogen rendement te genereren als we in het verleden hebben bereikt.

Guillaume RIGEADE: Ook zien we dat Carmignac, met name Rose Ouahba (hoofd van het obligatieteam), veel prioriteit geeft aan het aanvullen van het aanbod met flexibele obligatieproducten om te voldoen aan de verwachtingen van de cliënten. Meer dan 60% van de tegoeden van Carmignac is belegd in de obligatiemarkten en het bedrijf wordt algemeen erkend als een toonaangevende speler in deze activaklasse.


Met een verwachte jaarlijkse volatiliteit van 3 tot 5% situeert ons fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income zich binnen onze onderneming halverwege Carmignac Sécurité (Europees fonds dat belegt in kortlopende obligaties) en Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond (internationaal obligatiefonds met een ruim rentegevoeligheidsbereik) wat betreft risico-rendementsprofiel.

We hebben al 900 miljoen euro in beheer en het product heeft een sterk inzamelingspotentieel omdat de capaciteitslimiet veel hoger ligt dankzij het brede beleggingsuniversum, zoals Eliezer al zei.

Blijft u dezelfde beheerstijl hanteren als voorheen?

Guillaume RIGEADE: Ja. We streven ernaar te profiteren van kansen op de wereldwijde obligatiemarkten, waarbij we het valutarisico van onze buitenlandse beleggingen systematisch afdekken. Om dat te bereiken blijven we ons beleggingsproces baseren op onze drie historische pijlers: de assetallocatie in de verschillende segmenten van de obligatiemarkt, een actief en flexibel beheer van de rentegevoeligheid en een zeer strenge selectie van emittenten, emissies en instrumenten.

Eliezer BEN ZIMRA: Onze aanpak sluit perfect aan op het DNA van Carmignac. Net als de andere beheerders bij Carmignac hebben we ons nooit laten beïnvloeden door de beperkingen van onze referentie-indexen en willen we voor onze cliënten een rendement genereren dat op middellange en lange termijn afgestemd is op de risico's, waarbij we ervoor zorgen dat de volatiliteit overeenkomt met die van de markt.

Hoe kan men rendement genereren in dit klimaat van lage rente?

Guillaume RIGEADE: Hoewel beleggers waarschijnlijk naar rendement op zoek zullen blijven gaan, handhaven wij een gematigde rentegevoeligheid van op dit moment ongeveer 3 (de rentegevoeligheid kan bij ons variëren van -3 tot +8). Toch treffen we in de diverse segmenten en subsegmenten van de obligatiemarkt aantrekkelijke opportuniteiten aan.

Bij de staatsobligaties van ontwikkelde landen behouden we een positieve gevoeligheid voor de Amerikaanse rente, aangezien de markt vóór eind 2020 nog eens drie renteverlagingen verwacht. Als de economische vertraging in de Verenigde Staten aanhoudt, zouden deze verwachtingen van de markt zelfs te laag kunnen zijn en kunnen we ervan uitgaan dat er nog meer renteverlagingen worden ingeprijsd.

In Europa gaat onze voorkeur uit naar Griekenland, dat profiteert van de structurele hervormingen die zijn doorgevoerd en de verbeterde groeivooruitzichten sinds Mitsotakis premier is geworden. Hoewel de ambitie om de kredietrating van het land binnen 18 maanden weer terug te brengen op investment-grade-niveau ons agressief lijkt, is Griekenland een voor kredietverleners gunstige weg ingeslagen.


Ook hebben we, gezien de overvloed aan liquiditeiten in Europa, een tactische long-positie in Italiaanse staatsobligaties. Bovendien zal de anti-Europese retoriek die we de afgelopen jaren van Matteo Salvini gewend waren, waarschijnlijk verstommen nu het land bestuurd wordt door een nieuwe coalitie, bestaande uit de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij.

Eliezer BEN ZIMRA: In het universum van opkomende landen hebben we weliswaar een aantal beleggingen in Mexicaans schuldpapier gedenomineerd in harde valuta toegevoegd, maar zullen we pas op grotere schaal posities gaan innemen als de dollar zwakker wordt.

In het bedrijfsobligatiegedeelte ten slotte zijn de markten niet ontkomen aan de financiële repressie en zijn de waarderingen ontegenzeggelijk hoog. Maar omdat we ons in een vergevorderd stadium van een toch al lange kredietcyclus bevinden, denken we dat de prestaties sterker uiteen gaan lopen door de toenemende risicoaversie. De samenstelling van onze portefeuille wordt op dit moment gekenmerkt door een voorzichtige positionering. We hebben op de obligatiemarkt long-posities in indexderivaten geopend om de bèta van de markt te verlagen en richten ons op een aantal 'specifieke situaties', zoals bedrijven uit opkomende markten die onder druk staan en CLO's (collateralised loan obligations).Carmignac Portfolio Flexible Bond

ISIN:
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

ISIN: FR0011269083

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

KAPITAALVERLIES: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Global Bond Income E USD Hdg

ISIN: LU0992630326

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.