Flash Note

De sterkte van onze onbeperkte benadering van vastrentende activa

23.09.2019

Wat betekent dit?

Een actieve en wereldwijde beleggingsbenadering, waarbij het beheer van de blootstelling bijzonder flexibel is dankzij onze niet-benchmarkgebonden filosofie.

 • FLEXIBELE ALLOCATIE

  Een passend instrument om de blootstelling te beheren, dankzij de ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid en het gebruik van kredietderivaten.

 • WERELDWIJD BELEGGINGS-UNIVERSUM

  Overheids- en bedrijfsobligaties van ontwikkelde en opkomende markten.

 • NIET-BENCHMARK-GEBONDEN BENADERING

  Zonder enige beperking op het gebied van curves, regio's of economische sectoren.

Wat is het voordeel?

Dankzij een aanpak zonder beperkingen kan het fonds het hoofd bieden aan zeer uiteenlopende marktomstandigheden (zie 'proof of concept' hieronder).

Voor wie?

Voor obligatiebeleggers die op zoek zijn naar rendementsbronnen nu de rente extreem laag is en te kampen heeft met volatiliteitspieken. Onze flexibele obligatiefondsen zonder beperkingen (Unconstrained) kunnen geschikt zijn voor beleggers die vanwege de ongekende financiële repressie in Europa elders op zoek gaan naar een hoger rendement. Het fonds beoogt namelijk te profiteren van zowel rentestijgingen als -dalingen en bottom-up kansen te grijpen via ons gedisciplineerde kader voor risicobeheer.

Ontdek onze obligatiefondsen zonder beperkingen:

 • Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income

  Beleggingsuniversum:
  Internationale obligaties,
  gehedged naar de euro

  Belangrijkste beperkingen1:
  Rentegevoeligheid:
  -3 tot +8
  HY-bedrijfsobligaties + obligaties opkomende markten:
  < 50%
  Gestructureerde kredieten:
  < 10%

 • Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

  Beleggingsuniversum:
  Internationale obligaties


  Belangrijkste beperkingen1:
  Rentegevoeligheid:
  -4 tot +10
  Gemiddelde minimumrating:
  ≥ BBB-
  Gestructureerde kredieten:
  < 10%

1 Er kunnen ook nog andere beleggingsbeperkingen van toepassing zijn. Voor meer informatie over risico's verwijzen we naar de EBI (Essentiële Beleggersinformatie) of het prospectus van het fonds. De EBI (Essentiële Beleggersinformatie) en het prospectus van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com.
2 Het prospectus en de naamswijzigingen van Carmignac Portfolio Capital Plus zijn geldig vanaf 30 september 2019.

PROOF OF CONCEPT

Flexibele allocatie

Dankzij hun flexibele allocatie kunnen onze ‘uconstrained’ obligatiefondsen het hoofd bieden aan uiteenlopende marktomstandigheden. Een voorbeeld hiervan is de ruime bandbreedte voor de rentegevoeligheid, die zowel negatief als positief kan zijn. Daarmee tracht het fonds, zelfs wanneer de rente stijgt, een positief rendement te genereren en het neerwaartse potentieel te beperken wanneer zich marktrisico's voordoen.[Insights] 2019 09_FN_Exp_FI (Pro) 1 NL
Bron: Carmignac, 30/08/2019
*sinds 01/03/2010

Wereldwijd beleggingsuniversum

Onze fondsen zonder beperkingen hanteren een wereldwijde obligatiestrategie die gericht is op een breed en gediversifieerd beleggingsuniversum, zodat overal ter wereld kansen kunnen worden gesignaleerd. Onze fondsbeheerders streven ernaar hun strategieën ten aanzien van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en, indien toegestaan, valuta's toe te passen in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

[Insights] 2019 09_FN_Exp_FI (Pro) 2 NL
Bron: Carmignac, 30/08/2019
2 Het prospectus en de naamswijzigingen van Carmignac Portfolio Capital Plus zijn geldig vanaf 30 september 2019.

Niet-benchmarkgebonden benadering

Dankzij onze niet aan een benchmark gebonden aanpak kunnen we portefeuilles van kernposities opbouwen die uitsluitend gebaseerd zijn op onze top-down-visie. Onze flexibiliteit wat betreft regio's, sectoren en activaklassen laat ons toe in zowel stijgende als dalende markten de beste rendementsbronnen in te zetten.

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Global Bond

Voornaamste risico's van het Fonds

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.