Flash Note

5 minuten met Charles Zerah

door
14.02.2018

2017 was een moeilijk jaar voor de internationale obligatiemarkten, waarin de voornaamste beleidsrentetarieven licht stegen en de euro fors de hoogte in ging. Welke aanpak hebt u in dit marktklimaat voor Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond gehanteerd?

Onze blootstelling aan staatsobligaties van perifere landen en schuldpapier van opkomende landen pakte goed uit voor het fonds

Allereerst hebben we dankzij ons actieve valutabeheer onze allocatie kunnen concentreren op de euro en daarmee de daling van de internationale valuta's gedeeltelijk kunnen opvangen, hoewel het absolute rendement van het fonds fors te lijden had van onze beperkte blootstelling aan de dollar en de yen. De ongunstige omstandigheden op de valutamarkt zijn echter volledig gecompenseerd doordat onze rendementsaanjagers op de obligatiemarkten goed stand hielden.

We blijven voorzichtig gepositioneerd in staatsobligaties van kernlanden, met name Duitsland, maar hebben onze blootstelling aan schatkistpapier van perifere landen verhoogd, met name na de Franse verkiezingen. Deze posities, en vooral onze Griekse en Portugese obligaties, die profiteerden van een aanzienlijke verbetering van de economische kerncijfers, kwamen het rendement ten goede. Verder hebben we onze selectie van obligaties van opkomende landen (in lokale en harde valuta's) gedurende het hele jaar gehandhaafd, omdat ze aantrekkelijke risicopremies bieden en profiteren van de economische groei in de opkomende landen. Onze Braziliaanse en Argentijnse obligaties leverden dan ook een positieve bijdrage aan het totale rendement van het fonds.

Op de kredietmarkten, tot slot, hebben ook de thema's die we gedurende het hele jaar hebben gehandhaafd een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het rendement van de portefeuille.

Wat is uw beleggingsstrategie voor 2018?

We handhaven onze voorzichtige blootstelling aan de markten

In de huidige context van een marktbrede groeicyclus, een bescheiden herstel van de inflatieverwachtingen op middellange termijn, een toekomstige wereldwijde afname van de liquiditeiten en een politieke dynamiek die wijst op een verdergaande integratie in de eurozone, blijven wij voorzichtig gepositioneerd ten opzichte van de obligatiemarkten via een beperkte blootstelling aan het kredietrisico en een lage modified duration. Op middellange termijn lijkt deze positionering ons passend om optimaal te profiteren van de aanpassing van de economische, politieke en monetaire cycli, die naar verwachting zal leiden tot een opwaartse bijstelling van de rente op Duitse staatsobligaties, waarin wij short-posities hebben.

Hoe verging het uw fonds tijdens de recente hevige turbulentie op de markten, en welke aanpassingen hebt u doorgevoerd?

Het begon allemaal met de publicatie van goede werkgelegenheidscijfers in de Verenigde Staten, begin februari. In januari werden 200.000 banen gecreëerd en de lonen stegen j-o-j met 2,9%. Deze cijfers deden vrezen voor een terugkeer van de inflatie, en daardoor een mogelijk snellere rentestijging dan oorspronkelijk verwacht. Dat de markten fors zijn gedaald heeft dan ook vooral te maken met liquiditeit, en niet zozeer met de kerncijfers, hetgeen nog werd verergerd door algoritmen en passief beheer.

Aangezien het onvermijdelijk was dat de centrale banken zich zouden terugtrekken, hadden wij, daarop vooruitlopend, de modified duration van het fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond teruggebracht en het kredietrisico van de portefeuille beperkt. Dankzij onze grotere blootstelling aan de yen, een veilige haven binnen woelige markten, konden we daarnaast goed stand houden tijdens de opstoot van volatiliteit. Onze middellangetermijnvisie blijft weliswaar ongewijzigd, maar we gaan op kortere termijn onze modified duration voor Duits en Amerikaans schatkistpapier actief beheren, en hebben onze blootstelling aan schuldpapier van perifere landen om tactische redenen verlaagd.

Wat zijn kernposities van de portefeuille?

Wij handhaven onze long-positie in staatsobligaties van perifere landen en schuldpapier van opkomende landen, evenals een selectieve strategie wat betreft bedrijfsobligaties

Ondanks de opwaartse druk op de rente van de belangrijkste ontwikkelde landen liggen er nog altijd kansen op de obligatiemarkten. In Europa gaan we ervan uit dat de daling van de marges op staatsobligaties van perifere landen aanhoudt naarmate het economische herstel om zich heen grijpt en het politieke risico afneemt. Met name in Italië is het rendementsverschil met Duitse staatsobligaties duidelijk achtergebleven als het gaat om de algemene verkrapping van de risicopremies op de andere activaklassen in Europa, met inbegrip van aandelen en Italiaanse achtergestelde bancaire obligaties, die naar ons idee een overdreven grote politieke risicopremie inprijzen.

Op de kredietmarkten passen we drie vastomlijnde en zeer selectieve strategieën toe: achtergestelde Europese bankobligaties, gestructureerde kredieten en bedrijfsobligaties uit de energiesector, voornamelijk afkomstig uit opkomende landen. Wij blijven ervan overtuigd dat schuldpapier uit opkomende markten nog altijd interessante mogelijkheden biedt. De meeste grote opkomende landen zullen namelijk een versnelde economische groei en vrij weinig inflatie kennen, waardoor ze in het verlengde van 2017 omvangrijke beleggingsstromen zullen binnenhalen.

Wat is uw visie op de valutamarkt?

Wij handhaven onze strategische voorkeur voor de euro ten opzichte van de dollar. We verwachten namelijk dat de eenheidsmunt zal profiteren van het steeds algemenere en duurzame herstel in de eurozone, waardoor de normalisatie van het monetair beleid van de ECB steeds waarschijnlijker wordt. De geloofwaardige samenwerking die zich aftekent tussen Frankrijk en Duitsland zou de geopolitieke status van de euro bovendien ten goede kunnen komen. Wij blijven ons zeer selectief opstellen ten aanzien van de valuta's van de opkomende markten, en onze beleggingen zijn momenteel voornamelijk op de Indiase roepie en de Mexicaanse peso gericht.

Gezien de onvermijdelijke monetaire normalisatie is het cruciaal om in 2018 een flexibele aanpak te hanteren op de obligatiemarkten, met de mogelijkheid om short-posities in risicovolle activa in te nemen, zoals Duitse staatsobligaties, waarvan de waarderingen nog steeds haaks staan op de huidige macro-economische context.

[Insights] 2018 02_FN_Fund_CGB (All) NL

Bron: Carmignac, Morningstar 31/01/2018. (1) Deelnemingsrecht A Eur Acc (2) Referentie-indicator: JP Morgan GBI Global (Eur) (3) Morningstar-categorie: EAA OE Global Bond. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele instapkosten ten gunste van de distributeur).

*"Unconstrained"-benadering: een actieve en niet aan een indicator gebonden benadering met een grote flexibiliteit ten aanzien van de blootstelling, waardoor het fonds de meest uiteenlopende marktomstandigheden aankan.

Charles Zerah

Fondsbeheerder – Obligaties

Vóór Carmignac heeft Charles Zerah bij Axa Investment Managers, Crédit Lyonnais AM en Crédit Agricole AM ruime ervaring op het gebied van wereldwijde obligaties opgedaan. Hij heeft een Master in Banking & Finance en een postdoctoraal DESS-diploma van de Franse universiteit Paris II Pan¬théon Assas. Charles heeft bij het beleggen in vastrentende waarden een mondiale aanpak en is zeer deskundig op het gebied van staatsobligaties van opkomende landen en bedrijfsobligaties. Hij is ook mede-beheerder van Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine.

VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

KREDIETRISICO: het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

RENTERISICO: het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente schommelt.

RISICO VERBONDEN AAN DISCRETIONAIR BEHEER: het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

DISCRETIONARY MANAGEMENT: het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

HET FONDS HOUDT EEN RISICO OP KAPITAALVERLIES IN.