Carmignac

3 redenen om te beleggen in obligaties uit opkomende markten

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  1 minuten leestijd
 • Carmignac
  Goed inflatiebeheer
 • Carmignac
  Aantrekkelijke omgeving voor obligatiebeleggers
 • Carmignac
  Er zijn kansen op opkomende markten

De inflatiesituatie is er beter dan in de ontwikkelde landen en in het verleden was dit een aantrekkelijke vastrentende markt, met in sommige gebieden zeer hoge rendementen. Dat zijn allemaal factoren die opkomende obligatiemarkten interessant maken. Hierdoor ontstaan kansen die alleen met een selectieve en buitengewoon flexibele aanpak kunnen worden aangegrepen. Daarnaast is deze activaklasse een interessante manier om een portefeuille te diversifiëren.

1. Goed inflatiebeheer

 • Carmignac

 • Vergeleken met de situatie in ontwikkelde landen, viel de inflatie in de opkomende markten nog best mee. De centrale banken van de meeste opkomende markten hebben de laatste jaren waarschijnlijk vaker in moeten grijpen bij plotselinge prijsstijgingen dan de Europese Centrale Bank of de Amerikaanse Federal Reserve.

Daardoor worden opkomende landen de eersten die stoppen met renteverhogingen en een cyclus van monetaire versoepeling gaan inzetten (Brazilië, Tsjechië, Polen, Chili).

2. Een historisch aantrekkelijke omgeving

 • Carmignac


 • De obligatiemarkten beleefden hun slechtste jaar sinds de crash van 1929 als gevolg van aanhoudend hoge inflatie, een versnelde verstrenging verkrapping van het monetair beleid door de centrale banken en het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De industrielanden van Oost-Europa en Latijns-Amerika gaan waarschijnlijk profiteren van de actuele 're-shoring' – de verhuizing van een activiteit naar een land dat dicht bij zijn consumentenmarkten ligt.

3. Kansen voor wereldwijde beleggers

 • Carmignac


 • De gemiddelde rente op de opkomende markten ondanks opverende fundamenteel-economische factoren dicht bij de 10%, wat we sinds de financiële crisis van 2008 nog niet hebben meegemaakt.

Tekenen van economische vertraging in de Verenigde Staten zullen beginnen te wegen op de dollar, wat op zijn beurt gunstig uitpakt voor de valuta's van opkomende markten tegenover de USD.

Bronnen: Carmignac, Credit Suisse, Bloomberg, 14/11/2022

Meer informatie over onze beleggingsoplossingen voor obligaties uit opkomende markten vindt u hier

Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.