Carmignac

Carmignac Portfolio Flexible Bond : Brief van de Fondsbeheerders

 • +5.31%
  Prestaties van Carmignac P. Flexible Bond

  in het 4e kwartaal van 2022 voor de aandelenklasse A EUR

 • - 0.82%
  Prestaties referentie-indicator

  in het 4e kwartaal van 2022 voor ICE BofA ML Euro Broad index (EUR)

 • +8.89%
  Outperformance van het fonds

  aan het eind van het jaar ten opzichte van zijn referentie-indicator

Carmignac Portfolio Flexible Bond heeft in het vierde kwartaal van 2022 een uitstekend rendement geboekt (+5,33% voor aandelenklasse A) en presteerde daarmee aanzienlijk beter dan de referentie-indicator (ICE BofA ML Euro Broad Index (EUR)), die -0,82% verloor.

De Huidige Situatie op de Obligatiemarkten

Het vierde kwartaal vertoonde de eerste tekenen voor een kentering in de macro-economische trends. Hoewel de werkgelegenheid hoog bleef, vooral in de VS, en zowel de consumentenbestedingen als de industriële productie zeer veerkrachtig bleek, kelderden de vertrouwensindicatoren. De inflatie bleef tijdens het kwartaal weliswaar hoog, maar daalde wel, wat erop zou kunnen wijzen dat de piek bereikt is.

De centrale banken, met de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank voorop, voerden in het vierde kwartaal nog steeds een verkrappend monetair beleid, maar gaven ook aan dat het tijd was om het tempo van de renteverhogingen te vertragen. De Japanse centrale bank verraste analisten door de marge van het Japanse sturingsbeleid van de rentecurve eerder dan verwacht te verruimen.

In Europa steeg de staatsobligatierente het afgelopen kwartaal fors, maar de grootste verrassing was misschien wel de sterke rally van risicovolle activa. De risicobereidheid onder beleggers was terug door het vooruitzicht van tragere renteverhogingen, de dalende energieprijzen en de heropening van China nadat Peking het zero-covidbeleid had opgeheven. Bij de vastrentende waarden was dit terug te zien in de verkrappende spreads op bedrijfsobligaties en in mindere mate op staatsobligaties van opkomende landen en van perifere eurolanden.

Assetallocatie

In het vierde kwartaal hebben we onze assetallocatie aan de veranderende marktomstandigheden aangepast.

 • We hebben de rentegevoeligheid van de portefeuille aanzienlijk verminderd. We hebben besloten ons te concentreren op short-posities op de Duitse en Italiaanse rente, aangezien de reële rente in deze landen nog steeds negatief is en de ECB geen andere keuze heeft dan het monetair beleid te blijven verkrappen. In navolging van de Fed en de Bank of England zou de ECB de balans zelfs kunnen verkleinen. We hebben ook een short-positie op de Japanse rente ingenomen, aangezien de inflatie in het land, die toch al records breekt, waarschijnlijk zal blijven stijgen, terwijl de spanningen tussen de Japanse regering en de centrale bank aanhouden.

 • We hebben onze blootstelling aan de kredietmarkt verhoogd. De prijzen zijn zelfs nog aantrekkelijker nu de kredietspreads op een hoog niveau zijn gestabiliseerd. Daarom hebben we onze grootste kernposities in de portefeuille versterkt: schuldpapier van Europese financiële instellingen, hoogrentende bedrijfsobligaties, CLO's (collateralised loan obligations) en schuldpapier uit opkomende markten. We hebben besloten een hoge mate van bescherming aan te houden (ongeveer 12%, bestaande uit CDS'en (credit default swaps)), omdat wij ervan uitgaan dat de kredietmarkt volatiel gaat blijven.

Vooruitzichten

De huidige niveaus van de kredietspreads sluiten aan op ons standpunt dat het risico op wanbetaling overschat is en dat obligaties tegen aantrekkelijke prijzen worden verhandeld. Volgens ons zal de volatiliteit van vastrentende waarden door het tragere tempo van de monetaire verkrapping afnemen, waardoor een gunstig klimaat voor carry-strategieën zal ontstaan. We hebben dan ook een gediversifieerde portefeuille opgebouwd met posities in alle segmenten van de kredietmarkt, met een voorkeur voor achtergestelde obligaties van financiële instellingen, hoogrentende bedrijfsobligaties (vooral uit de energiesector) en schuldpapier uit opkomende markten.

Onze rentegevoeligheid is positief omdat we van mening zijn dat het grootste deel van de correctie van de rentecurve achter ons ligt. Aangezien zowel de bbp-groei als de inflatie waarschijnlijk zullen afnemen, betwijfelen we of centrale banken de rente nog verder zullen moeten verhogen dan nu al door de markten is ingeprijsd. We zijn terughoudend wat betreft langere looptijden, want de markt kan moeite hebben om het recordaantal nieuwe obligatie-emissies te verwerken dat begin 2023 wordt verwacht.

Bron: Carmignac, 30/12/2022. Rendement van aandelenklasse A EUR acc, ISIN-code: LU0336084032. Referentie-indicator: ICE BofA Euro Broad Market Index. Sinds 30/09/2019 is de samenstelling van de referentie-indicator gewijzigd: de EONCAPL7 Index is vervangen door de ICE BofA ML Euro Broad Market Index met herbelegde coupons. Het rendement wordt weergegeven overeenkomstig de kettingmethode. Sinds 10/03/2021 is de naam van het fonds gewijzigd van Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income in Carmignac Portfolio Flexible Bond. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk een indicatie voor toekomstig rendement. Door wisselkoersschommelingen kan het rendement stijgen of dalen. Het rendement is na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Kansen op de wereldwijde obligatiemarkten flexibel benaderen

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN: LU0336084032
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc +1.98 % -0.71 % +0.07 % +1.65 % -3.40 % +4.99 % +9.24 % +0.01 % -8.02 % +4.67 % +3.04 %
Referentie-indicator +0.10 % -0.11 % -0.32 % -0.36 % -0.37 % -2.45 % +3.99 % -2.80 % -16.93 % +6.82 % -1.17 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc -0.43 % +1.78 % +1.09 %
Referentie-indicator -4.46 % -2.83 % -1.56 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/06/2024

Instapkosten : 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,38% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.