Carmignac

Carmignac Patrimoine: Brief van de Fondsbeheerders

 • Auteur(s)
  Rose Ouahba,  David Older
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd
 • -0.05%
  Prestaties van Carmignac Patrimoine

  in het 1e kwartaal van 2023 voor de aandelenklasse A EUR

 • +7.46%
  Prestaties van Carmignac Patrimoine

  over 3 jaar voor de aandelenklasse A EUR

 • +12.94%
  Prestaties van Carmignac Patrimoine

  over 10 jaar voor de aandelenklasse A EUR

Carmignac Patrimoine heeft over de verslagperiode een rendement van -0,05% behaald en bleef daarmee achter bij de referentie-indicator (+2,75%).

Marktoverzicht voor de verslagperiode

In januari waren de marktdeelnemers ervan overtuigd dat een zachte landing tot de mogelijkheden behoorde en dat het ergste van de macro-economische storm al achter de rug was. Dat drukte de obligatierente in kernlanden en gaf risicodragende activa wind in de zeilen. De stemming verzuurde in februari toen de markten zich door indrukwekkende werkgelegenheidscijfers en een hardnekkig hoge inflatie genoodzaakt zagen hun verwachtingen voor de streefrente van de centrale banken op te hogen. In dit klimaat liep de rente op staatsobligaties gestaag op en maakten de aandelenmarkten een correctie door. Europa bleef dit echter bespaard: dankzij de dalende gasprijzen verbeterden de groeivooruitzichten voor het continent namelijk zienderogen. In maart kwam het Amerikaanse bankenstelsel onder grote druk te staan, waardoor de markten in een koortstoestand raakten met wilde volatiliteit en heftige schommelingen tussen risicobereidheid en risicoaversie.

Hoe hebben wij het in deze omstandigheden gedaan?

We zijn terughoudend geweest met aandelen in de portefeuille – in de verslagperiode lag de gemiddelde aandelenblootstelling op een magere 41%. Daardoor heeft het fonds niet kunnen profiteren van het marktherstel. De laatste tijd wisselen heftige stijgingen en scherpe dalingen elkaar in razendsnel tempo af – en ondanks alles laten markten over de hele wereld positieve resultaten optekenen, hoewel onze afdekkingsposities op de Nasdaq, de Euro Stoxx 50 en de S&P 500 afbreuk aan het rendement deden. Aangezien de rente nog altijd hoog is, leden de relatieve prestaties ook onder onze voorkeur voor kwaliteitsbedrijven en onze onderweging van hoog gewaardeerde aandelen. Niet-rendabele technologie, die juist de kenmerken heeft die we zorgvuldig hebben vermeden, heeft vooralsnog een voorspoedig jaar achter de rug.

Maar doordat we de duration van het obligatiesegment van de portefeuille actief hebben beheerd, konden we de historisch hoge volatiliteit van de obligatiemarkten temperen. De staatsobligatiemarkten zijn bijvoorbeeld sinds de wereldwijde financiële crisis niet meer zo volatiel geweest. Tot slot hebben onze strategieën voor valuta's uit opkomende markten in Latijns-Amerika en Oost-Europa alfa gegenereerd.

Vooruitzichten

Op macro-economisch front zien we dat de Verenigde Staten en Europa voorlopig nog niet van de verhoogde inflatie af zijn. Logisch gevolg is dat centrale banken de beleidsteugels strakker blijven aantrekken, en het transmissiemechanisme vertoont inmiddels de eerste tekenen van effectiviteit. De financieringsvoorwaarden van banken worden al sinds medio 2022 gestaag krapper doordat de rente onophoudelijk oploopt – en dit proces gaat binnenkort verder versnellen. Door de crisis in het Amerikaanse bankenstelsel worden regionale banken gedwongen tot reorganisaties en een grootscheepse versobering van de financieringsnormen, wat mogelijk een kredietkrapte teweegbrengt. Vervolgens zullen de consument en het bedrijfsleven hoogstwaarschijnlijk eerder geneigd zijn meer te sparen dan meer uit te geven.

In ons basisscenario voor de komende maanden gaan we er dus nog altijd van uit dat de Verenigde Staten in het tweede halfjaar van 2023 in een recessie zullen afglijden – hoewel de kans op een harde landing is toegenomen, is een zachte landing nog niet uitgesloten. In Europa toonde de ECB zich bereid om de inflatie op kortere termijn terug naar de 2% te worstelen. Dit betekent dus dat de Europese groei voorlopig gehinderd blijft door streng monetair beleid. Ondertussen loopt de Chinese economie nog steeds niet gelijk op met de rest van de wereldeconomie, wat een lichtpuntje biedt in deze sombere vooruitzichten.

In een dergelijk klimaat zijn een selectieve beleggingsbenadering en actief beheer van blootstellingen gepast. Er lijkt een gouden uur te zijn aangebroken: de komende maanden loont het om op de aandelen- én obligatiemarkten te beleggen. Dit is een kans die we met beide handen moeten aangrijpen. Door nieuwe ontwikkelingen zou dit uur heel snel weer voorbij kunnen zijn. Met het oog op de aanhoudend hoge kerninflatie stelt de Fed een beleidsomslag wellicht uit, terwijl het gevaar van een recessie als een zwaard van Damocles boven de Amerikaanse economie hangt.

Positionering

Voor de komende maanden zetten we vooral in op de volgende rendementsbronnen:

 • Binnen het obligatiesegment hanteren we een evenwicht tussen duration (een long-positie in staatsobligaties van kernlanden, zowel op reële als nominale basis) en spreads (door een selectie van bedrijfsobligaties en staatsobligaties uit opkomende markten).

 • Het aandelensegment bestaat uit een selectie van aandelen die het doorgaans goed doen in tijden van recessie, aangevuld met interessante groeikansen uit de sectoren artificiële intelligentie en biotechnologie. We zijn ook blootgesteld aan goud, aangezien het edelmetaal goed gaat gedijen in het klimaat met een lage reële rente dat we verwachten. Dit scenario lijkt ons heel realistisch omdat de rente terugloopt terwijl de inflatie boven de streefwaarde blijft hangen.

 • Daarnaast hebben we een aanzienlijke blootstelling aan de eurozone, omdat deze regio waarschijnlijk profiteert van de internationale groei- en renteverschillen.

Bron: Carmignac, Bloomberg, 31/03/2023

Carmignac Patrimoine

Op zoek naar optimale allocatie in verschillende marktomstandigheden

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Patrimoine A EUR Acc +8.81 % +0.72 % +3.88 % +0.09 % -11.29 % +10.55 % +12.40 % -0.88 % -9.38 % +2.20 % +5.51 %
Referentie-indicator +15.97 % +8.35 % +8.05 % +1.47 % -0.07 % +18.18 % +5.18 % +13.34 % -10.26 % +7.73 % +4.13 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Patrimoine A EUR Acc -1.44 % +2.92 % +2.06 %
Referentie-indicator +3.32 % +5.42 % +6.72 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,51% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten : 0,63% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.