Carmignac

Carmignac Patrimoine: Brief van de fondsbeheerder

 • +4.3%
  Rendement van Carmignac Patrimoine

  Rendement van Carmignac Patrimoine in het vierde kwartaal van 2022 voor aandelenklasse A EUR

 • -1.4%
  Rendement van de referentie-indicator

  in het vierde kwartaal van 2022

 • +3.2%
  Rendement van het fonds

  over het halfjaar, tegen -2,2% voor de referentie-indicator

Carmignac Patrimoine behaalde over de verslagperiode een rendement van +4,31% en deed het daarmee beter dan de referentie-indicator (-1,37%). Over heel 2022 bedroeg het rendement -9,38%, tegen -10,25% voor de referentie-indicator, en behoorde het fonds tot het eerste kwartiel van zijn Morningstar-categorie*.

*Mixfondsen EUR Neutraal – Wereldwijd

Marktoverzicht

Toen de inflatie in de VS het voorbije kwartaal piekte, stegen de markten dankzij de hoop dat de centrale banken een milder monetair beleid zouden gaan voeren, hoewel uit de harde cijfers bleek dat de Amerikaanse consumptie op peil bleef. Aan het einde van het jaar drukte de Fed die hoop echter de kop in door een verlaging van de rente uit te sluiten, al vertraagde ze wel het tempo van de verkrapping. In China maakte de overheid vanwege het recessierisico een einde aan haar uiterst strenge coronabeleid, waardoor de hoop op herstel opflakkerde. Ondanks een correctie aan het einde van het jaar zijn risicovolle activa er afgelopen kwartaal op vooruitgegaan. Bedrijfsobligaties en aandelen klommen op van hun eerdere dieptepunten doordat de rente minder volatiel werd, en de grote valuta's maakten wat van hun terugval goed tegenover de Amerikaanse dollar.

Hoe hebben wij het in die omstandigheden gedaan?

Carmignac Patrimoine heeft de periode afgesloten met stevige winst dankzij het dynamische beheer van onze afdekkingsstrategieën. Daardoor konden we zowel volop profiteren van het herstel op de markt als de correctie aan het einde van het jaar temperen. De belangrijkste bijdragen aan het rendement waren afkomstig van:

 • Aandelen (++): energie, vliegtuigbouwers, luxegoederen, gezondheidszorg en goud
 • Aandelenderivaten (-): short-positie op een index van Amerikaanse smallcaps (gesloten in oktober)
 • Obligaties (++): bedrijfsobligaties, Russische activa
 • Obligatiederivaten (+): long-positie op de duration van Amerikaanse staatsobligaties
 • Valutaderivaten (+): overwogen in de euro tegenover de Amerikaanse dollar

Carmignac Patrimoine heeft met succes gebruikgemaakt van zijn flexibiliteit en diversificatie om over de verslagperiode in zowel absolute als relatieve termen een positief rendement te boeken.

Vooruitzichten

Na een jaar in het teken van de inflatie zullen in 2023 alle ogen gericht zijn op de vertragende groei. In de VS dwingt de blijvend solide consumptie de Fed waarschijnlijk om het beleid langer en sterker te verkrappen, met een recessie in de tweede helft van het jaar tot gevolg. Europa kan door het warme weer en de budgettaire steunmaatregelen een harde recessie vermijden, maar het herstel zal bescheiden zijn, want de Europese Centrale Bank vaart een restrictieve koers, het begrotingsbeleid begint op de overheidsfinanciën te wegen en het externe klimaat wordt moeilijker door aanslepende onduidelijkheid over de gasbevoorrading. Dat China na een jarenlange coronalockdown de samenleving weer van het slot haalt, zal naar verwachting de consumptie in de dienstensector aanwakkeren, terwijl de tegenwind die de afgelopen jaren vanuit de regelgeving kwam, lijkt te gaan liggen.

Onze strategie berust begin 2023 meer dan ooit op diversificatie en actief beheer. Samen met de inflatie, die volgens ons structureel hoger zal blijven, keert ook de conjunctuur terug. In een opnieuw cyclische economie moeten beleggers tegelijk blijk geven van visie en hun posities proactief beheren. In dat klimaat kan Carmignac Patrimoine, met zijn flexibele strategie die in meerdere activaklassen belegt, zich waarschijnlijk net zoals in 2020, de tweede helft van 2022 of eerdere periodes van de rest van de markt onderscheiden.

Wij verwachten dat het rendement het komende jaar vooral afkomstig zal zijn van de onderstaande factoren.

In het aandelengedeelte:

 • Bedrijfsobligaties weerspiegelen reeds de bezorgdheid over de groei en compenseert beleggers daar goed voor, waardoor wij een grote, niet-afgedekte allocatie aan dit segment aanhouden.

 • In regionaal opzicht verkiezen we Europa en China boven de VS en hebben we blootstelling aan Japanse banken toegevoegd, die naar onze mening kunnen profiteren van een versteilende rentecurve.

 • We blijven ook positief tegenover de energiesector, die nog steeds een structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod kent.

 • We houden de portefeuille in evenwicht met selectieve posities in specifieke kansen die de meeste beleggers over het hoofd zien. Voor Chinese aandelen verwachten we een sterk 2023 nu het draconische coronabeleid is afgevoerd en het regelgevende klimaat opklaart. We staan ook positief tegenover Amerikaanse industriële bedrijven, die zullen profiteren van de trend om productie dichter bij huis te halen.

In het obligatiegedeelte:

 • Bedrijfsobligaties weerspiegelen reeds de bezorgdheid over de groei al en geven compenseert beleggers daar een mooie beloning goed voor, dus waardoor hebben wij een grote, niet-afgedekte allocatie aan dit segment aanhouden.

 • De staatsobligatiemarkten hebben naar onze mening een mildere opstelling van de Fed in de komende twee jaar al te snel ingeprijsd. Daardoor kunnen kortere looptijden het moeilijker krijgen. Langere looptijden bieden daarentegen bij de huidige rente een goede buffer tegen tragere groei.

 • Er ontstaan kansen in Japan, waar de centrale bank mogelijk haar monetair beleid omgooit als reactie op de inflatie.

 • De gemiddelde rente in onze obligatieportefeuille schommelt rond 5,4%.

 • Tot slot geven we in onze valutapositie de voorkeur aan de euro boven de Amerikaanse dollar. In tegenstelling tot in de VS is in Europa de piek in de inflatie namelijk nog niet bereikt, waardoor de ECB wellicht meer zal moeten verkrappen dan de Fed en de rente in verhouding hoger zal moeten houden.

Carmignac Patrimoine

Op zoek naar optimale allocatie in verschillende marktomstandigheden

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Patrimoine A EUR Acc +3.53 % +8.81 % +0.72 % +3.88 % +0.09 % -11.29 % +10.55 % +12.40 % -0.88 % -9.38 % -0.95 %
Referentie-indicator +4.67 % +15.97 % +8.35 % +8.05 % +1.47 % -0.07 % +18.18 % +5.18 % +13.34 % -10.26 % +1.95 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Patrimoine A EUR Acc +0.71 % -0.45 % +1.30 %
Referentie-indicator +3.32 % +5.29 % +6.18 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .

Bron: Carmignac op 28/02/2023

Instapkosten : 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. 
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,96% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
Transactiekosten : 0,33% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.