Carmignac

Carmignac versterkt het Patrimoine-Beheerteam en het Senior Management

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd

Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch en Christophe Moulin zijn met onmiddellijke ingang benoemd tot medebeheerders van Carmignac Patrimoine. Zij zullen samenwerken met David Older, Head of Equities.

Deze promoties volgen op de aanstelling van Rose Ouahba tot managing director van het senior management van het bedrijf.

Versterking van het beheer van Carmignac Patrimoine met twee deskundige duo's

Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra zullen verantwoordelijk zijn voor het vastrentende element van de Carmignac Patrimoine-portefeuille, evenals voor het valuta- en wisselkoersbeheer. Beiden hebben meer dan vijftien jaar ervaring in het beheren van obligatiefondsen, waaronder meer dan tien jaar als medebeheerders van flexibele fondsen. Sinds juli 2019 zijn ze medebeheerder van Carmignac Portfolio Flexible Bond. In een periode van drie jaar heeft dit fonds ruim 13 procentpunten beter gepresteerd dan de benchmark1. Guillaume en Eliezer treden ook toe tot de Strategische Beleggingscommissie van het bedrijf.

Jacques is in juli 2023 vanuit Ruffer bij Carmignac in dienst getreden. Bij Ruffer was hij medebeheerder van een flexibel multi-assetfonds dat over een periode van één, drie en vijf jaar tot het topkwartiel behoorde. Deze taken omvatten het evalueren van de markttiming, het bepalen van de strategieën voor derivaten en afdekking van het marktrisico, en het bepalen en implementeren van de blootstelling aan wereldwijde top-down-aandelenthema's. Deze opzet stelt de activaklassespecialisten in staat zich te concentreren op de bottom-up-effectenselectie, gecombineerd met de top-down-analyse door Jacques en Christophe.

Jacques is medebeheerder van Carmignac Portfolio Patrimoine Europe sinds juli 2023. Voordat hij bij Carmignac begon te werken, was hij werkzaam bij Ruffer, waar hij medebeheerder was van een flexibel multi-asset-fonds dat tot het bovenste kwartiel behoorde op zowel één, drie als vijf jaar2. Christophe is sinds september 2022 Deputy Head van het cross-assetteam van Carmignac en is in die rol verantwoordelijk voor macro-economische evaluatie, beoordeling van de marktpositionering en technische marktanalyse. Voordat hij bij Carmignac kwam werken, was hij Global Head of Multi-Asset bij BNP Paribas AM.

De reactie van Edouard Carmignac op deze benoemingen:

"Gezien de terugkeer van de economische cyclus staat macro-economie weer op de voorgrond. Om die reden hebben we besloten het beheer van Carmignac Patrimoine, dat gebaseerd is op drie rendementsbronnen, aanzienlijk te versterken. We brengen daartoe uiteenlopende vaardigheden en talenten uit ons beleggingsteam bijeen die samen met David Older de strategie zullen beheren.

Guillaume en Eliezer staan bekend om de kwaliteit van hun allocatie gericht op vastrentende activaklassen op de wereldmarkten, terwijl Jacques en Christophe uiterst ervaren zijn in de uitvoering van macro-analyses en risicobeoordeling. Deze deskundige duo's zijn echte teamplayers. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de juiste vaardigheden bezitten om ons vlaggenschipfonds in de huidige omstandigheden te beheren."

Tegelijkertijd nemen Guillaume Rigeade en Pierre Verlé, de uiterst succesvolle Heads of Credit bij Carmignac sinds 2013, de rol van Head of Fixed Income op zich met als doel de flexibele Carmignac-filosofie te ontwikkelen voor het volledige aanbod vastrentende producten. Pierre blijft co-manager van de kredietstrategieën van het bedrijf.

Promotie binnen het Senior Management van het bedrijf

Deze promoties volgen op de aanstelling van Rose Ouahba tot Managing Director van het senior management van Carmignac. Zij zal samenwerken met Edouard Carmignac en Eric Helderlé in Luxemburg, Maxime Carmignac in Londen en Christophe Peronin in Parijs.

In deze nieuwe rol zal Rose toezicht houden op de distributie- en marketingactiviteiten van het bedrijf, waarbij ze haar kennis van klantbeleving en verkoop zal combineren om de klanttevredenheid te bevorderen en de bedrijfsontwikkeling te versterken. Haar diepgaande ervaring en de afstemming van distributie- en marketingactiviteiten onder haar leiding zullen cruciaal zijn voor het coördineren van de productontwikkeling en -promotie via de diverse distributiekanalen van Carmignac.

Over de aanstelling van Rose Ouahba tot Managing Director zegt Maxime Carmignac:

"Onder leiding van Rose is de positie van Carmignac in de wereld van vastrentende effecten aanzienlijk versterkt; de afgelopen jaren zijn meerdere toonaangevende strategieën opgekomen. Ze heeft zich bewezen als kundig zakelijk leider en heeft blijk gegeven van ondernemingsgeest en passie voor het bedrijf. Vanwege haar sterke visie en klantgerichte aanpak is ze een logische keuze als lid van het senior management, een rol waarin ze zich nu inzet om onze distributie- en marketingpropositie te verbeteren. Ik verheug me erop met haar samen te werken in deze nieuwe leiderschapsrol, waarin ze haar unieke ervaring meeneemt."

1Bron: Carmignac. Carmignac Portfolio Flexible Bond, F EUR ACC, cumulatief rendement per 31.08.2023. Fonds: -2,3%, Benchmark (ICE BofA Euro Broad Market Index (herbelegde coupons): -15,4%.
2Morningstar, gegevens van eind februari 2023. Jacques verliet Ruffer in maart 2023.

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Acc

ISIN: LU0992631217

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.