Carmignac

Carmignac introduceert twee fondsen voor Fusiearbitrage

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    3 minuten leestijd

Carmignac heeft en geïntroduceerd, twee op fusiearbitrage gerichte fondsen met een verschillend risico-rendementsprofiel die toegankelijk zijn voor professionele en particuliere beleggers in diverse Europese landen.

Carmignac is al enkele jaren bezig met het uitbreiden van zijn expertise op het gebied van alternatieve beleggingen. De toevoeging van een team voor fusiearbitrage via de benoeming van de fondsbeheerders Fabienne Cretin-Fumeron en Stéphane Dieudonné in februari 2023 sluit aan op de groeiende behoefte van beleggers om te diversifiëren van klassieke activaklassen naar klassen met een lagere volatiliteit en niet-gecorreleerde rendementsbronnen.

Fabienne Cretin-Fumeron en Stéphane Dieudonné: "In dit uitdagende klimaat van stijgende rente en marktvolatiliteit is fusiearbitrage een van de weinige strategieën die positief gecorreleerd zijn met een stijgende rente. Hiermee bieden we onze cliënten een strategie met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel."

De fondsen van Carmignac voor fusiearbitrage trachten meerwaarde te creëren uit aangekondigde fusies en overnames door te investeren in ontwikkelde markten. Het doel is rendement te genereren door te profiteren van de spread tussen de aandelenkoers van een doelonderneming en de biedprijs door transacties te selecteren die volgens het team de grootste kans van slagen hebben (en dus de biedprijs halen). Het investeringsproces van het team is dan ook gericht op een grondige analyse van elke fusieovereenkomst om alle factoren te identificeren die tot het mislukken van een deal zouden kunnen leiden. Terwijl gemiddeld 7% van de fusies en overnames mislukken, hebben de fondsbeheerders dit risico kunnen halveren dankzij hun rigoureuze investeringsproces. Fabienne en Stéphane kunnen rekenen op een ervaring van 19 jaar, waarin ze samen een succesvolle1 strategie voor fusiearbitrage hebben beheerd.

Maxime Carmignac, algemeen directeur van Carmignac UK en hoofd van de strategische productontwikkeling bij Carmignac: "We zijn vastbesloten om beleggers die op zoek zijn naar portefeuillediversificatie toegang te bieden tot de meest interessante en gedifferentieerde activaklassen. Met deze aantrekkelijke en niet-gecorreleerde fondsen voor fusiearbitrage kunnen beleggers profiteren van het bewezen trackrecord en de expertise op het gebied van risicobeheer van Fabienne en Stéphane."

has a defensive profile with an expected volatility of between 2% to 4% and een dynamischer fonds is met een verwachte volatiliteit van 5 à 7%. Beide fondsen hanteren een strategie die naar absoluut rendement streeft. Ze zijn ingedeeld onder Artikel 8 van de SFDR.

De fondsen zijn beschikbaar voor inschrijving in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

1Sinds de oprichting van het team in maart 2004 tot 31 oktober 2022 hebben zij een cumulatief rendement behaald van 36,7% tegenover 10,6% voor de referentiebenchmark (Eonia tot eind december 2021. Ester voor 2022). Bron: Carmignac, Bloomberg.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage A EUR Acc

ISIN: LU2585800795

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

ARBITRAGERISICO: Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus A EUR Acc

ISIN: LU2585801256

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

ARBITRAGERISICO: Door middel van arbitrage tracht men te profiteren van dergelijke prijsverschillen (bijv. in markten, sectoren, effecten, valuta's). Als een arbitrage ongunstig uitpakt, kan een belegging haar waarde verliezen en een verlies voor het Subfonds opleveren.

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.