Carmignac

Carmignac introduceert het fonds "Human Xperience"

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd
  • Beleggen in bedrijven met een bovengemiddelde medewerkers- en klanttevredenheid
  • Streven naar financieel rendement én een positieve maatschappelijke impact
  • Carmignacs vierde themafonds

Carmignac maakt vandaag de introductie van Carmignac Portfolio Human Xperience bekend, een thematisch aandelenfonds dat belegt in bedrijven die goed scoren op klant- en medewerkerstevredenheid.

Het fonds wordt beheerd door Obe Ejikeme, die ondersteund wordt door het bredere beleggingsteam en het verantwoord beleggingsteam van het bedrijf. Obe heeft bijna twintig jaar ervaring in de financiële dienstverlening en heeft een achtergrond in data science en analytics. Centraal in het fonds staat de overtuiging, uitgebreid gestaafd door academisch onderzoek, dat bedrijven die goed scoren op klant- en medewerkerstevredenheid naar verwachting ook op lange termijn betere retentiecijfers en een bovengemiddeld financieel rendement kunnen noteren. Het fonds streeft ernaar over een periode van vijf jaar beter te presteren dan de benchmark en is bedoeld voor beleggers die een positieve impact op de maatschappij willen realiseren, met de 'S' uit ESG als zwaartepunt. Het hanteert een meetbare duurzame beleggingsdoelstelling en geldt dan ook als artikel-9-fonds in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, of 'SFDR'.

Het is een van de weinige fondsen op de markt dat zijn pijlen richt op de financiële en maatschappelijke voordelen van medewerkers- én klanttevredenheid. Bedrijven worden beoordeeld op basis van Carmignacs bedrijfseigen database, waarin diverse gegevensbronnen gebundeld worden, variërend van kunstmatige intelligentie, klanttevredenheidsenquêtes en feedback van medewerkers tot financiële verslagen en bedrijfspublicaties. Allereerst wordt de selectiepool van de 30% best presterende bedrijven verkleind op grond van hun maatschappelijke impact. Vervolgens wordt ook de input van Carmignacs sectorspecialisten gebruikt om het potentiële rendement en de potentiële risico's te wegen. Dit levert een geconcentreerde portefeuille op met aandelen van over de hele wereld, met een lage omloopsnelheid.

De tweeledige focus van dit nieuwe fonds sluit naadloos aan op de bedrijfsfilosofie van Carmignac en op de overtuiging dat positieve ervaringen van klanten en medewerkers het recept zijn voor een bovengemiddeld resultaat voor beleggers.

Carmignac

Obe Ejikeme: "Milieuvriendelijk beleggen is al langere tijd populair onder beleggers en ook maatschappelijke en sociale factoren winnen inmiddels terrein. Toch is er tot nu toe weinig aandacht geweest voor de manier waarop bedrijven hun klanten en medewerkers een betere ervaring kunnen bieden en welke gevolgen dat voor de financiële resultaten heeft. Bedrijven over de hele wereld zwichten onder de druk vanuit de regelgeving en de samenleving om hun informatieverschaffing te verbeteren en er stroomt steeds meer kapitaal in maatschappelijk verantwoorde beleggingen – wij geloven dan ook dat dit het moment bij uitstek is om het Carmignac Portfolio Human Xperience-fonds op de markt te brengen, zodat ook onze cliënten van deze ontwikkeling kunnen profiteren."

Dit fonds is Carmignacs vierde themafonds en biedt beleggers toegang tot een aantal beleggingstrends die het bedrijf beschouwt als structurele groeifactoren voor de lange termijn. Het Carmignac Portfolio Human Xperience-fonds past goed in het bestaande productaanbod: de onderneming biedt nu themafondsen voor alle drie de ESG-pijlers. De andere themafondsen zijn momenteel Carmignac Portfolio Green Gold (gericht op de klimaattransitie en -mitigatie – de 'E'), Carmignac Portfolio Family Governed (belegt in familiebedrijven – de 'G') en Carmignac Investissement (multi-thematisch).

Carmignac

Maxime Carmignac, Managing Director van Carmignac UK: "Als familiebedrijf met een hecht team zijn wij er altijd al stellig van overtuigd geweest dat we onze medewerkers en cliënten centraal moeten stellen. We beschouwen dit al lange tijd als ons onderscheidende kenmerk en op basis daarvan hebben we een datagedreven methode ontwikkeld om andere bedrijven op dezelfde waarden te beoordelen. We zijn er trots op een fonds te introduceren dat op onze eigen filosofie aansluit en onze beleggers de kans biedt een bovengemiddeld financieel rendement te behalen en een positieve impact op de samenleving te realiseren."

Het Carmignac Portfolio Human Xperience-fonds is geregistreerd in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). Het Fonds heeft geen MVB-label. Nadere informatie over de SFDR vindt u op https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een verwijzing naar een rangschikking of bekroning biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de ICB's of de beheerder. Risicoschaal uit de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risico 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. Morningstar-rating™: © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar en/of zijn gegevensleveranciers, mag niet worden gekopieerd of verspreid en is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Noch Morningstar, noch zijn gegevensleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze informatie. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. maatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de EBI te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. Het prospectus, de EBI-documenten, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheer- Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. VK: Dit document werd vervaardigd door Carmignac Gestion en/of Carmignac Gestion Luxembourg en wordt in het VK verspreid door Carmignac Gestion Luxembourg UK Branch (Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer FC031103, CSSF-vergunning van 10/06/2013). CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - tel: (+33) 01 42 86 53 35 - Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij - Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 15.000.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676. CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburg - tel: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.