Carmignac

Carmignac breidt capaciteiten voor alternatieve beleggingen uit en stelt twee long-short-fondsbeheerders aan

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    3 minuten leestijd

Carmignac maakt bekend dat het groeiende team voor alternatieve beleggingen is uitgebreid met twee nieuwe long-short-fondsbeheerders. Johan Fredriksson is sinds 21 juni 2023 werkzaam voor het bedrijf en Dean Smith begint op 1 september 2023.

Dean en Johan zijn uiterst ervaren beleggers en maken de overstap naar Carmignac vanaf TT International, waar ze samen aan het roer stonden van een Europese long-short-aandelenstrategie. De strategie die zij voorheen beheerden, heeft sinds de lancering in 2019 indrukwekkende risicogecorrigeerde rendementen opgeleverd, waarmee het fonds tot de best presterende 25% in zijn klasse behoorde1. Het duo legde het zwaartepunt op risicobeheer en het beperken van neerwaartse bewegingen, wat veel vruchten afwierp in de afgelopen twee perioden van hoge turbulentie op de markten. Tijdens de coronacrisis in het eerste kwartaal van 2020, toen de Europese aandelenkoersen ruim 20% verloren2, wist de strategie toch een positief resultaat neer te zetten en in het bovenste kwartiel te eindigen. In 2022, een uitzonderlijk uitdagend jaar, slaagde het tweetal er opnieuw in een positief rendement te realiseren en in het bovenste kwartiel uit te komen.

De aanstelling van Dean en Johan sluit goed aan op het vaste voornemen van Carmignac om zijn alternatieve aanbod uit te breiden en zijn fondsbeheercapaciteiten op dit gebied te vergroten. In de loop van het afgelopen jaar heeft Carmignac zes specialisten op het gebied van alternatieve beleggingen benoemd en zijn aanbod van alternatieve fondsen uitgebouwd.

Concreet versterken Dean en Johan de afdeling long-short Europese aandelen, dat in de afgelopen jaren een flinke groei heeft doorgemaakt.

Om ondanks de beperkte capaciteit voor deze activaklasse te kunnen uitbreiden, heeft Carmignac besloten zijn long-short Europese aandelenstrategieën (bestaande uit een Luxemburgse SICAV en een Frans FCP-fonds) te splitsen in twee afzonderlijke strategieën.

Malte Heininger blijft verantwoordelijk voor het beheer van het SICAV-fonds3, waar niets aan verandert. Dean en Johan komen op 1 september 2023 aan het roer van het FCP-fonds. Op die datum wordt dat fonds omgedoopt tot Carmignac Absolute Return Europe (CARE)4.

Deze twee strategieën worden voortaan onafhankelijk beheerd, met eigen capaciteitsbeperkingen. Hoewel er niets verandert aan de beleggingsstrategie van CARE, zal het tweetal het zwaartepunt bij het beheer leggen op risicobeheer en volatiliteit, met enige aandacht voor top-down-inzichten.

Deze verbeterde waardepropositie houdt een forse uitbreiding van het Europese long-short-fondsaanbod in, waardoor beleggers de keuze hebben uit nóg meer beleggingsoplossingen.

Maxime Carmignac, algemeen directeur van Carmignac UK en hoofd strategische productontwikkeling:

"Steeds meer beleggers zijn erop uit hun kernportefeuille aan te vullen met strategieën die niet met hun kernbeleggingen correleren. Met genoegen stellen we vast dat we de toptalenten uit de sector blijven inhuren om ons alternatieve aanbod uit te bouwen tot een volledige waaier aan oplossingen waar elke belegger iets geschikts vindt."

"Carmignac heeft een beproefde staat van dienst op het gebied van long-short-beleggen. Dean en Johan zijn waardevolle aanvullingen op ons groeiende team voor alternatieve beleggingen én het bredere beleggingsteam. Hun indrukwekkende ervaring en vaardigheden op het gebied van risicobeheer zullen onze producten zeker naar een hoger niveau tillen, allemaal in het belang van onze cliënten."

1Bron: Morningstar. Van 01/10/2019 tot 28/02/2023. Morningstar-categorie: Long/Short Equity – Europe. In het verleden behaalde resultaten zijn niet per se een indicatie voor toekomstig rendement. Rendement na aftrek van kosten (exclusief eventueel door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).
2Bron: Morningstar.
3Het SICAV-fonds heet Carmignac Portfolio Long-Short European Equities.
4Het FCP-fonds heet momenteel Carmignac Long-Short European Equities.

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

ISIN: FR0010149179

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.