[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution

Update duurzaam beleggen

Carmignac Portfolio een SICAV naar Luxemburgs recht

 • Gepubliceerd

17 juli 2023, Luxemburg

Bericht aan de aandeelhouders

1. Inleiding

Geachte Aandeelhouder,

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We stellen het bijzonder op prijs dat u belegt in aandelen van de betreffende Subfondsen van 'Carmignac Portfolio' (de 'Vennootschap').

We delen u mee dat de Raad van Bestuur enkele specifieke wijzigingen doorvoert met betrekking tot het raamwerk voor duurzaam beleggen en de beleggingslimieten, die van invloed zijn op bepaalde Subfondsen. Hieronder vindt u een gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen.

Dit is een belangrijk document, dat aandachtig moet worden gelezen. De wijzigingen hebben alleen gevolgen voor u als u belegd bent in de onderstaande Subfondsen.

Indien u na ontvangst van deze kennisgeving nog vragen hebt, adviseren wij u contact op te nemen met uw adviseur.

2. Verbeterde definitie van duurzaam beleggen voor SDG-graamwerk

De verschillende manieren om duurzaam ondernemen en duurzaam beleggen te definiëren, hebben de laatste tijd veel aandacht gekregen, maar zijn al tientallen jaren in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de regelgeving, waardoor er verschillende definities en implementatiemethoden zijn ontstaan. Bij gebrek aan sectorbrede normen wordt van elke vermogensbeheerder verwacht dat hij zijn eigen raamwerk bepaalt.

Tegen deze achtergrond hebben we onze architectuur voor duurzaam beleggen herzien, in lijn met onze aanpak om de positionering van de portefeuilles voortdurend te monitoren en met ons engagement om te beleggen in effecten die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunen. Daarbij geven we prioriteit aan het behalen van duurzame resultaten.

Voor de volgende Subfondsen hanteert Carmignac al een op regels gebaseerd resultatenraamwerk dat gebruikmaakt van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ('SDG's') om te bepalen of een effect een duurzame belegging is. Dit raamwerk is in gebruik sinds januari 2022.

Carmignac Portfolio EmergentsCarmignac Portfolio Grande Europe
Carmignac Portfolio Patrimoine EuropeCarmignac Portfolio Family Governed
Carmignac Portfolio PatrimoineCarmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Carmignac Portfolio GrandchildrenCarmignac Portfolio Investissement
Carmignac Portfolio Sécurité*

(* Specifiek voor het Subfonds Carmignac Portfolio Sécurité wijzen we erop dat de definitie van duurzaam beleggen ook beleggingen in obligaties omvat waarvan de bestemming van de opbrengsten centraal staat, zoals groene, sociale of duurzame bedrijfs- of staatsobligaties en beleggingen in duurzaamheidsgerelateerde obligaties.)


Met ingang van 17 juli 2023 gaan we een bijgewerkte versie van dit raamwerk voor duurzaam beleggen gebruiken, waarin de manier waarop bedrijven actief zijn in hun 'waardeketen' beter wordt weergegeven en om de 'traject'-perspectieven van duurzaam beleggen te formaliseren. In het verbeterde raamwerk worden alle effecten geanalyseerd zodat we in nog bredere zin de omvang kunnen bepalen van de huidige en de toekomstige totale duurzaamheidsimpact ervan.

In de toekomst wordt een bedrijf alleen beschouwd als zijnde afgestemd op ons SDG-resultatenraamwerk als het voldoet aan ten minste een van de drie onderstaande criteria, waaronder het nieuw geïntroduceerde criterium 'SDG-afstemming van de operationele praktijken':

3. Herclassificatie van het subfonds Carmignac Portfolio Emerging Discovery naar Artikel-8-fonds

In het kader van onze permanente analyse van ons aanbod aan Subfondsen hebben we bij het herzien van ons raamwerk voor duurzaam beleggen ook het aandeel duurzame beleggingen in de portefeuilles geëvalueerd. De portefeuille van het Subfonds Carmignac Portfolio Emerging Discovery heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld en zal als gevolg worden ingedeeld als Artikel-8-fonds onder de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR').

Hoewel een aanzienlijk deel van het vermogen van het Subfonds in het verleden al was afgestemd op SDG's, was het geclassificeerd als Artikel-6-fonds onder de SFDR. Zo bedroeg het percentage duurzame beleggingen in het Subfonds begin 2022 ongeveer 60%. Het Subfonds veranderde vervolgens zijn beleggingsfilosofie om zich meer te richten op groeigebieden in opkomende markten. Dit had tot gevolg dat de portefeuille beter was afgestemd op het type bedrijven dat in ons SDG-raamwerk op de voorgrond treedt. Hierdoor bestaat het Subfonds nu voor ongeveer 90% uit duurzame beleggingen.

Gezien de toename van het aandeel duurzame beleggingen in de portefeuille, zal het Subfonds vanaf 17 juli 2023 worden geclassificeerd als Artikel-8-fonds onder de SFDR, terwijl het voorheen een Artikel-6- fonds was.

Het Subfonds zal het SDG-resultatenraamwerk implementeren (zoals hierboven beschreven in deel 2 van deze brief) om te bepalen welke beleggingen duurzaam zijn.

Als Artikel-8-fonds zal het Subfonds ecologische of sociale kenmerken promoten. Als gevolg van de herclassificatie verbindt het Subfonds zich er vanaf 17 juli 2023 toe minimaal 50% duurzame beleggingen aan te houden (tegenover de 0% die voor Artikel-6-fondsen geldt), waarbij het minimumaandeel duurzame beleggingen met ecologische en sociale doelstellingen respectievelijk 5% en 15% bedraagt.

4. Herclassificatie van het subfonds Carmignac Portfolio Climate Transition naar Artikel-8-fonds met een verbeterd raamwerk voor klimaattransitie

Het Subfonds Carmignac Portfolio Climate Transition is ons themafonds dat streeft naar een aantrekkelijk rendement door voor de lange termijn te beleggen in duurzame groeisectoren en - bedrijven die centraal staan in de 'groene' revolutie en de klimaattransitie, en tegelijkertijd een positieve invloed wil hebben op het milieu door bij te dragen aan de totstandbrenging van een koolstofarmere economie.

Tot nu toe heeft het Subfonds een raamwerk gebruikt dat deels is gebaseerd op de norm van de EU-taxonomie en dat zich primair richt op ecologische duurzaamheid om te bepalen of een effect een duurzame belegging is.

Met ingang van 17 juli 2023 zal het Subfonds ons verbeterde raamwerk voor klimaattransitie implementeren, waarbij bedrijven met een grote uitstoot ook aan een nieuw criterium moeten voldoen (naast een van de twee bestaande criteria) om als duurzame belegging te worden beschouwd:

Als gevolg van de herziening van ons raamwerk voor klimaattransitie, waarbij een nieuw criterium voor grote vervuilers wordt geïntroduceerd, zal een aantal bedrijven in de huidige portefeuille van het Subfonds niet langer voldoen aan de criteria van de verbeterde definitie van duurzaam beleggen. Deze beleggingen vallen in de categorie 'transitioners', d.w.z. bedrijven die momenteel grote vervuilers zijn en zich inzetten voor de transitie naar een duurzamer model, maar die momenteel geen wetenschappelijk onderbouwde doelstelling hebben voor broeikasgasemissies van scope 1, 2 en 3.

We zijn ervan overtuigd dat beleggingen in transitioners van essentieel belang zijn om de transformatie naar een netto-nul-economie te realiseren en daarom aansluiten op de doelstelling van het Subfonds. Op grond van onze overtuiging ten aanzien van transitioners en onze wens om beleggers consistentie en zichtbaarheid te bieden, hebben we besloten om het Subfonds te herclassificeren van Artikel 9 naar Artikel 8.

Als gevolg van de herclassificatie en de verbeterde definitie van duurzaam beleggen zal het Subfonds vanaf de ingangsdatum (17 juli 2023) minimaal 30% duurzame beleggingen aanhouden, in plaats van de 80% die voor Artikel-9-fondsen geldt. De beleggingsbenadering en -strategie van het Subfonds blijven ongewijzigd.

5. Nadere informatie over ons raamwerk voor duurzaam beleggen

Hoewel we de hierboven beschreven wijzigingen in de definities nu doorvoeren, passen deze binnen een raamwerk voor duurzaam beleggen dat al veel langer bestaat, waarbij geldt dat zelfs als een bedrijf een van deze screens of definities doorstaat, het nog steeds onderhevig is aan:

 • op afzonderlijke effecten gerichte due diligence, inclusief negatieve screening en beoordelingen via ons intern ontwikkelde ESG-platform START, om inzicht te verkrijgen in de ESG- en duurzaamheidskenmerken van het bedrijf als geheel;

 • stewardship-toezicht (engagement en stemgedrag) zodra een effect in een portefeuille wordt opgenomen;

 • ransparante verslaglegging voor de cliënten over onze beleggingsbeslissingen en stewardship-activiteiten.

We zijn van mening dat deze multidimensionale benadering portefeuillebeheerders en cliënten een duidelijke en meetbare beoordeling biedt van de duurzaamheidsresultaten van een effect, in overeenstemming met de best practices in de sector en onze positie als verantwoordelijke vermogensbeheerder.

6. Wijzigingen in het subfonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

We brengen de onderstaande kleine wijzigingen aan in de beleggingslimieten van het Subfonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe.

 • Huidige beleggingslimiet

  Dit Subfonds belegt minimaal 40% van zijn netto-activa in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door bedrijven/emittenten waarvan de statutaire zetel zich in een Europees land bevindt of waarvan het grootste deel van de economische activiteiten in Europese landen plaatsvindt, of in obligaties die zijn uitgegeven in een Europese munt. Het Subfonds belegt ook in aandelen uit Europese landen of die worden uitgegeven door bedrijven/emittenten waarvan de statutaire zetel zich in een Europees land bevindt of waarvan het grootste deel van de economische activiteiten in Europese landen plaatsvindt, waaronder Turkije en Rusland.

  De netto-blootstelling aan aandelen en schuldbewijzen die in een niet-Europese valuta luiden en de blootstelling aan niet-Europese valuta's mogen beide maximaal 20% van de netto-activa van het Subfonds bedragen.

 • Nieuwe beleggingslimiet

  Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in Europese aandelen en obligaties. Europese aandelen zijn aandelen uitgegeven door bedrijven waarvan de statutaire zetel zich in een Europees land bevindt of waarvan het grootste deel van de economische activiteiten in Europese landen plaatsvindt, waaronder Turkije en Rusland. Europese obligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven/emittenten waarvan de statutaire zetel zich in een Europees land bevindt of waarvan het grootste deel van de economische activiteiten in Europese landen plaatsvindt, of in obligaties die zijn uitgegeven in een Europese munt.

  De netto-blootstelling aan niet-Europese valuta's mag maximaal 20% van de netto-activa van het Subfonds bedragen.

Daarnaast wijzen we erop dat de beheermaatschappij, via haar Britse filiaal en beleggingsteam in Londen, volledig verantwoordelijk is voor het beleggingsbeheer van het Subfonds. Tot nu toe werd het beleggingsbeheer van het Subfonds deels uitgevoerd door het beleggingsteam van de beheermaatschappij in Londen en deels door het beleggingsteam van de moedermaatschappij in Parijs.

Bovenstaande wijzigingen in de beleggingslimieten worden van kracht op 17 augustus 2023, na het verstrijken van de kennisgevingstermijn van één (1) maand. Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen hebben het recht hun aandelen binnen dertig (30) dagen volgend op de publicatie van dit bericht kosteloos, behalve eventuele belastingen, terug te laten kopen.

7. Ingangsdatum

De wijzigingen vermeld in punt 2 t/m 4 worden van kracht op 17 juli 2023.

De wijzigingen in de beleggingslimieten vermeld in punt 6 worden van kracht op 17 augustus 2023.

De hierboven beschreven wijzigingen zijn niet bedoeld om de beleggingsdoelstellingen, beleggingsstrategieën, beleggingsrisico's of vergoedingen van de Subfondsen op enige andere wijze te wijzigen.

Het meest recente prospectus en de bijgewerkte documenten met essentiële informatie van de betreffende Subfondsen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap en online op www.carmignac.com.

De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

Als u vragen hebt over de bovenstaande wijzigingen, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Indien u een distributiepartner van Carmignac bent en uw cliënten vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger voor professionele beleggers.

Hoogachtend,

Eric HELDERLE
Directeur

ISIN-codes:

Punt 2:
LU1299303229 ; LU1792391242 ; LU1299303062* ; LU0992627025* ; LU0992626480 ; LU0992626563* ; LU0992626993* ; LU1623762413* ; LU0992626720* ; LU2420650777* ; LU2420651072* ; LU0099161993 ; LU0807688931 ; LU0807689079 ; LU0807689152 ; LU0294249692* ; LU0992628775* ; LU0992628858 ; LU2139905785 ; LU0992628932* ; LU1623761951* ; LU2206982626* ; LU2212178615* ; LU2420652633* ; LU2420652807* ; LU2420652989* ; LU1744628287 ; LU2181689576 ; LU2427321380* ; LU1932476879* ; LU2490324840 ; LU2490324683* ; LU1744630424 ; LU2369619742* ; LU2427321463* ; LU2490324766* ; LU1966630706 ; LU2004385154 ; LU1966630961* ; LU1163533422 ; LU1163533695* ; LU1299305190 ; LU1299305356 ; LU1299305513* ; LU1299305786* ; LU1299305943* ; LU1163533349* ; LU0992628429* ; LU0992628692* ; LU0992627611 ; LU1792391671 ; LU1163533778 ; LU0992627702* ; LU0992627884* ; LU0992627967* ; LU0992628346* ; LU0592698954 ; LU0807690911 ; LU0807690838 ; LU0592699259 ; LU0592699093* ; LU0992631647 ; LU0992631720* ; LU0992631993* ; LU0992632025* ; LU1966631001 ; LU2004385667 ; LU1966631266* ; LU2427320655* ; LU2427320739* ; LU2420652393* ; LU2420652476* ; LU1299311164 ; LU1299311321* ; LU1299311677* ; LU1299311834* ; LU0992625839 ; LU2426951195* ; LU1299306321 ; LU1299306677 ; LU1299307055* ; LU1299306834* ; LU0992624949 ; LU1792391911 ; LU0992625086* ; LU0992625243* ; LU2420653367* ; LU2490324253*

Punt 3:
LU0336083810 ; LU0807689582 ; LU0992629740 ; LU0992630169* ; LU1623762256* ; LU0992630086* ; LU2420651155* ; LU2420651239* ; LU2427320499* ; LU2427320572*

Punt 4:
LU0164455502 ; LU0807690754 ; LU0705572823* ; LU0992629237 ; LU1623762090* ; LU0992629401*

Punt 6:
LU1744628287 ; LU2181689576 ; LU2427321380* ; LU1932476879* ; LU2490324840 ; LU2490324683* ; LU1744630424 ; LU2369619742* ; LU2427321463* ; LU2490324766*

* Deze aandelenklasse is niet het voorwerp van een openbaar bod in België.

Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.