Carmignac

Oproeping voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

CARMIGNAC PORTFOLIO
Société d'investissement à capital variable
(de"Sicav")
Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Handelsregister (RCS) Luxemburg B 70 409


Luxemburg, 6 april 2023

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van uw onderneming heeft de eer u bijeen te roepen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Carmignac Portfolio die zal worden gehouden op 17 april 2023 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende onderwerpen:

AGENDA

1. Presentatie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Onafhankelijke Auditoren per 31 december 2022.
2. Goedkeuring van het overzicht van de netto-activa en de winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2022.
3. Toewijzing van de nettoresultaten.
4. Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2022.
5. Statutaire benoemingen:

  • Kennisname van het ontslag van de heer Older als bestuurder en voorzitter met ingang van 22 februari 2023.
  • Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Denham als bestuurder en voorzitter met ingang van 22 februari 2023, ter vervanging van de heer Older, die ontslag heeft genomen.
  • Kennisname van het ontslag van de heer Michalowski als bestuurder met ingang van 28 februari 2023.
  • Verlenging van het mandaat van de heren Carmignac, Helderlé en Denham als bestuurders van de Sicav tot de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.
  • Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, als onafhankelijke auditor van de Sicav, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2024.

6. Bestuurdersbeloningen.
7. Overige zaken.

De aandeelhouders wordt meegedeeld dat er geen quorum vereist is voor de statutaire algemene vergadering en dat beslissingen zullen worden genomen bij meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het jaarverslag, de besluiten en het bijgevoegde volmachtformulier zijn op verzoek verkrijgbaar op internet op https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information en op de maatschappelijke zetel of bij de volgende instellingen:

België:CACEIS Bank, Belgische vestiging
Spanje:Allfunds Bank
Frankrijk:CACEIS Bank
Italië:de lokale correspondentbank, waar u uw abonnement hebt afgesloten, zoals vermeld in de "modulo di sottoscrizione"
Zwitserland:CACEIS (Zwitserland) SA
Oostenrijk:Erste Bank
Verenigd Koninkrijk:Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch
Zweden:Mfex
Ierland:BNP PARIBAS Fund Services Dublin limitedIndien u van plan bent aan de vergadering deel te nemen, verzoeken wij u ten minste twee dagen voor de vergadering contact op te nemen met de maatschappelijke zetel.

Indien u deze vergadering niet kunt bijwonen, dan verzoeken wij u ons vóór 14 april 2023 de aangehechte volmacht, ondertekend en samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort, of in het geval van een rechtspersoon een bijgewerkte lijst van gemachtigde ondertekenaars, als volgt toe te sturen: per e-mail naar lb-domicile@caceis.com en vervolgens per post aan mevrouw Julie Dye-Pellisson, filiaal van CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, of ten aanzien van de financiële dienstverlener, CACEIS Bank, filiaal Belgium, per post: CACEIS Bank, filiaal Belgium, Havenlaan 86 C b320, B-1000 Brussel.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO