Carmignac

Oproeping voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd

CARMIGNAC PORTFOLIO
Société d'investissement à capital variable
(de"Sicav")
Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Handelsregister (RCS) Luxemburg B 70 409


Luxemburg, 8 april 2022

Geachte aandeelhouder,

De Raad van Bestuur van uw onderneming heeft de eer u bijeen te roepen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Carmignac Portfolio die zal worden gehouden op 19 april 2022 om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) op de maatschappelijke zetel, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende onderwerpen:

AGENDA

1. Presentatie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Onafhankelijke Auditoren per 31 december 2021.
2. Goedkeuring van het overzicht van de netto-activa en de winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2021.
3. Toewijzing van de nettoresultaten.
4. Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2021.
5. Statutaire benoemingen:

 • Verlenging van het mandaat van de heren Carmignac, Helderlé, Older en Michalowski als bestuurders van de Sicav tot de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2023.
 • Verlenging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, als onafhankelijke auditor van de Sicav, tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2023.

6. Bestuurdersbeloningen.
7. Overige zaken.

De aandeelhouders wordt meegedeeld dat er geen quorum vereist is voor de statutaire algemene vergadering en dat beslissingen zullen worden genomen bij meerderheid van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Het jaarverslag, de besluiten en het bijgevoegde volmachtformulier zijn op verzoek verkrijgbaar op internet op https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information en op de maatschappelijke zetel of bij de volgende instellingen:

 • België:
  Spanje:
  Frankrijk:
  Italië:


  Zwitserland:
  Oostenrijk:
  Verenigd Koninkrijk:
  Zweden:
  Ierland:

 • CACEIS Bank, Belgische vestiging
  Allfunds Bank
  CACEIS Bank
  de lokale correspondentbank, waar u uw abonnement hebt afgesloten, zoals vermeld in de "modulo di sottoscrizione"
  CACEIS (Zwitserland) SA
  Erste Bank
  Carmignac Gestion Luxembourg, UK Branch
  Mfex
  BNP PARIBAS Fund Services Dublin limited

Met betrekking tot en als voorzorgsmaatregel om de Coronavirus-epidemie (COVID-19) in te perken, zal het niet mogelijk zijn om de Algemene Vergadering fysiek bij te wonen. In plaats daarvan kunt u enkel deelnemen door de bijgevoegde volmacht te gebruiken.

Gelieve de volmachten vóór 14 april 2022 in gescande vorm toe te sturen, tezamen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort, of in het geval van een rechtspersoon, een bijgewerkte lijst van geautoriseerde ondertekenaars, naar het volgende e-mailadres: lb-domicile@caceis.com en tevens per post naar de domicilieafdeling, CACEIS Bank, filiaal Luxemburg ("CACEIS BLB"), 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Verschillende Europese landen hebben onlangs hun maatregelen versterkt om de Coronavirus-epidemie (COVID-19) in te perken. Juist door deze inperkingsmaatregelen kunnen de oorspronkelijke volmachten die door u als aandeelhouder zijn verzonden, door het CACEIS BLB Domicile-team met vertraging worden ontvangen. Om de opvolging en behandeling van de stemmen voor de Algemene Vergadering te verzekeren, vragen wij u ons allereerstde vereiste volmacht in gescande vorm toe te sturen. De gebruikelijke verzending kan zo snel mogelijk per post volgen. Met behulp van deze procedure kan het CACEIS BLB Domicile-team op basis van de gescande versies de documentatie ontvangen en, voor zover mogelijk, verwerken. Stemmen die enkel per e-mail zijn ontvangen, worden in aanmerking genomen voor de Algemene Vergadering.

Hoogachtend,

De Raad van Bestuur
CARMIGNAC PORTFOLIO