Carmignac

Brief aan de houders van deelnemingsrechten in het fonds Carmignac Euro-Entrepreneurs

 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

FUSIE VAN HET FONDS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

MET HET FONDS

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE

(ISIN : FR0010149112; FR0014000AL1*)


Parijs, 28 oktober 2022

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte heer, mevrouw,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u als houder van deelnemingsrechten A EUR Acc en/of F EUR Acc van het fonds Carmignac Euro-Entrepreneurs in ons stelt.


1. WELKE WIJZIGINGEN WORDEN ER IN UW FONDS AANGEBRACHT?Hierbij stellen wij u in kennis van een belangrijke wijziging: Carmignac Gestion en Carmignac Gestion Luxembourg hebben, in samenspraak met de Raad van Bestuur van de SICAV Carmignac Portfolio, besloten om hun fondsenaanbod te stroomlijnen. Het fonds Carmignac Euro-Entrepreneurs, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht, zal worden overgenomen door Carmignac Portfolio Grande Europe, een subfonds van de SICAV Carmignac Portfolio, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht.

Het vermogen onder beheer van Carmignac Euro-Entrepreneurs bedroeg op 31 mei 2022 namelijk minder dan EUR 150 miljoen en de groeivooruitzichten voor de strategie van het fonds lijken momenteel beperkt.

De afgelopen vijf jaar lag het rendement van het fonds Carmignac Portfolio Grande Europe bovendien hoger dan dat van het fonds Carmignac Euro-Entrepreneurs:

Rendement van Carmignac Euro Entrepreneurs A EUR Acc

Over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van vijf jaar behaalde het fonds na aftrek van kosten een totaalrendement van 9,78% (tegen 19,25% voor de referentie-indicator1), wat neerkomt op een rendement op jaarbasis van 1,88% (tegen 3,58% voor de referentie-indicator) (per 31/08/2022).

Rendement van het fonds Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc
Over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van vijf jaar behaalde het fonds na aftrek van kosten een totaalrendement van 36,49% (tegen 25,92% voor de referentie-indicator), wat neerkomt op een rendement op jaarbasis van 6,42% (tegen 4,71% voor de referentie-indicator) (per 31/08/2022).

Beide fondsen worden overigens beheerd door hetzelfde beheerteam voor Europese aandelen van de groep Carmignac.

Het voornaamste verschil in beheer tussen de twee fondsen betreft het beleggingsuniversum. Carmignac Euro-entrepreneurs belegt hoofdzakelijk in aandelen met een kleine of middelgrote kapitalisatie, terwijl Carmignac Portfolio Grande Europe voornamelijk belegt in grote ondernemingen. Het verschil in rendement tussen beide fondsen wordt met name verklaard door dit onderscheid.

In het licht van die elementen zijn de beheermaatschappijen van mening dat de fusie in het belang van de houders van deelnemingsrechten is.

Bij deze fusie ontvangt u in ruil voor uw deelnemingsrechten in het 'Overgenomen Fonds' Carmignac Euro-Entrepreneurs aandelen in het subfonds Carmignac Portfolio Grande Europe, het 'Overnemende Fonds'.

1De index waaraan het relatieve rendement van een fonds wordt afgemeten.

 • Belangrijke informatie:

  Wij wijzen u erop dat met ingang van 2 december 2022 alle vragen en geschillen met betrekking tot uw rechten en plichten als aandeelhouder van de SICAV Carmignac Portfolio aan de Luxemburgse regelgeving zullen zijn onderworpen en onder de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken zullen vallen.

  De werking van de Luxemburgse registers kan u verhinderen om uw rechten als belegger uit te oefenen bij de Luxemburgse autoriteiten of rechtbanken en u elke mogelijkheid tot klacht of verhaal ontzeggen. Een belegger kan zijn rechten als belegger namelijk slechts ten volle rechtstreeks laten gelden ten overstaan van een beleggingsvennootschap of een fonds indien die belegger in eigen naam is ingeschreven in het register van aandeelhouders of houders van deelnemingsrechten, wat een rechtstreekse inschrijving in de SICAV vereist, zonder bemiddeling van enige tussenpersoon.

De fusie is een 'grensoverschrijdende' fusie zoals omschreven in artikel 37 en volgende van Richtlijn 2009/65/EG (de ICBE IV-Richtlijn). Zij heeft betrekking op twee icbe's die naar een verschillend recht zijn ingericht.


2. WANNEER WORDT DEZE WIJZIGING DOORGEVOERD?Deze fusie is op 18 oktober 2022 goedgekeurd door de AMF. Zij zal plaatsvinden op 2 december 2022. De gebruikte ruilverhoudingen zullen worden bepaald op basis van de intrinsieke waarden2 van 1 december 2022, die worden gepubliceerd op 2 december 2022.

Let op: om deze wijziging naar behoren te laten verlopen, kunt u vanaf 25 november 2022 geen deelnemingsrechten van Carmignac Euro-Entrepreneurs meer aankopen of laten terugkopen.

De beheerder van het Overgenomen Fonds ziet erop toe dat tot aan de fusie wordt voldaan aan zowel de beleggingspercentages om voor een aandelenspaarplan naar Frans recht (PEA) in aanmerking te komen als aan het aandeel van kleine en middelgrote kapitalisaties en de wegingen vermeld in de juridische documentatie. Om de integratie van de activa van het Overgenomen Fonds in het Overnemende Fonds te bevorderen, kan de beheerder evenwel gedurende de laatste dagen vóór de fusie (maximaal drie dagen en in elk geval tijdens de periode van schorsing van inschrijving en terugkoop), het voorgeschreven percentage voor icb's en liquide middelen overschrijden.

Aangezien Carmignac Euro-Entrepreneurs dagelijks wordt gewaardeerd, zal de laatste intrinsieke waarde waartegen vóór de fusie inschrijvingen of terugkopen kunnen plaatsvinden, die van 25 november 2022 zijn.


Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u tot 25 november 2022 uw deelnemingsrechten kosteloos laten terugkopen, behalve eventuele belastingen.2De intrinsieke waarde (IW) is de aan- of verkoopprijs van een deelnemingsrecht in een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) of een aandeel in een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal).


3. WELKE GEVOLGEN HEBBEN DEZE WIJZIGINGEN VOOR HET RISICO- RENDEMENTSPROFIEL VAN UW BELEGGING?De fusie zal plaatsvinden op 2 december 2022.

 • Wijziging van het risico-rendementsprofiel: Nee
 • Verhoging van het risicoprofiel: Nee
 • Mogelijke verhoging van de kosten: Nee
 • Gevolgen voor het risico-rendementsprofiel: niet significant


4. WELKE GEVOLGEN HEEFT DEZE WIJZIGING VOOR DE FISCALE BEHANDELING VAN UW BELEGGING?Houders van deelnemingsrechten wordt verzocht contact op te nemen met hun gebruikelijke adviseurs om de gevolgen van deze wijziging te beoordelen in het licht van hun individuele situatie en fiscale woonplaats.

Het Overnemende Fonds komt net zoals het Overgenomen Fonds in aanmerking voor een PEA (aandelenspaarplan naar Frans recht).

Voor personen die hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben:

Voor natuurlijke personen die het fonds aanhouden buiten een PEA: Deze transactie valt in fiscaal opzicht onder het mechanisme van uitstel van belasting (artikel 150-0 B van de Franse algemene belastingwet, de 'Code général des impôts'). Uitstel van belasting betekent dat deze fusie in fiscaal opzicht zal worden behandeld als een tussentijdse verrichting waarmee geen rekening zal worden gehouden voor het bepalen van de inkomstenbelasting uit hoofde van het jaar waarin de effectenruil plaatsvindt. De belastingheffing op de latente meerwaarden op de dag van de effectenruil wordt uitgesteld tot het ogenblik waarop de naar aanleiding van deze fusie ontvangen effecten worden overgedragen, voor zover het bedrag van de geldopleg maximaal 10% van de ruilwaarde van de ontvangen effecten bedraagt.

Voor rechtspersonen die zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting of aan inkomstenbelasting indien zij worden belast volgens de Franse belastingregeling voor werkelijke handels- en nijverheidswinsten of landbouwwinsten: Deze transactie valt in fiscaal opzicht onder het mechanisme van uitstel van belasting (artikel 38-5 bis van de Franse algemene belastingwet). Voor zover het bedrag van de geldopleg maximaal 10% van de ruilwaarde van de ontvangen effecten bedraagt, is alleen het deel van de meerwaarde dat met de eventueel uitgekeerde geldopleg overeenkomt, onmiddellijk belastbaar en wordt het resultaat van de effectenruil (exclusief geldopleg) opgenomen in het resultaat van het boekjaar waarin de in ruil ontvangen effecten worden overgedragen. Voor rechtspersonen die zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting valt de neutralisering van de effectenruil evenwel deels weg als gevolg van de verplichte waardering van de effecten tegen hun intrinsieke waarde bij de afsluiting van het boekjaar in overeenstemming met artikel 209-OA van het Franse algemene belastingwet.


5. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN HET FONDS WAARVAN U MOMENTEEL DEELNEMINGSRECHTEN AANHOUDT EN HET TOEKOMSTIGE FONDS?Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen Carmignac Euro-Entrepreneurs en Carmignac Portfolio Grande Europe per 31/10/2022:


6. WELKE WIJZIGINGEN WORDEN ER IN UW FONDS AANGEBRACHT?Dit is een belangrijk document, dat aandachtig moet worden gelezen. Wij adviseren u om in geval van twijfel contact op te nemen met uw gebruikelijke adviseur.

Wij wijzen u er nogmaals op dat het absoluut noodzakelijk is kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie (EBI). Desgewenst is uw vaste adviseur graag bereid u nadere informatie te verstrekken.

Wij informeren u dat het fusieverslag, het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, evenals het laatste jaarverslag en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, gratis in het Frans beschikbaar zijn. maatschappelijke zetel van het Fonds, bij de beheermaatschappij CARMIGNAC GESTION, Société Anonyme, 24 Place Vendôme 75001 Parijs, Frankrijk en op de website www.carmignac.com.

Hoogachtend,

Christophe PERONIN
General Manager


De intrinsieke waarden worden gepubliceerd op de websites www.carmignac.com en www.fundinfo.com.

Financiële dienst voor België: BNP PARIBAS S.A., kredietinstelling erkend door de ACPR, 16, Boulevard des Italiens, 75009 PARIS, Frankrijk.