Carmignac

Europese Awards voor diverse strategieën van Carmignac

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    2 minuten leestijd

Lipper Awards 2022

We zijn er trots op dat vier van onze fondsen in verschillende Europese activaklassen, met een horizon van 3 en/of 5 jaar, in 2022 op de eerste plaats staan.

Carmignac

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe is het beste Mixed European Fund over 3 jaar, Carmignac Portfolio Sécurité is het beste Short Term Bond Fund over 3 en 5 jaar, Carmignac Portfolio EM Debt is het beste Global Emerging Market Bond Fund over 3 jaar en Carmignac Portfolio Credit is het beste Global Corporate Bond Fund over 3 jaar.


Methode

Refinitiv Lipper rangschikt elk jaar de best presterende fondsen. De awards worden toegekend op basis van objectieve en kwantitatieve criteria en de Lipper Leaders Rating, die gebaseerd is op de consistentie van het rendement over drie, vijf of tien jaar. Binnen elke in aanmerking komende categorie is het fonds met de hoogste Leaders Rating voor consistent rendement de winnaar. Raadpleeg voor een gedetailleerde uitleg de methodebeschrijving van Lipper Leader www.lipperfundawards.com/Methodology.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Carmignac’s Awards

Ontdek Carmignac’s Awards

Bezoek de Fondspagina

Carmignac Portfolio Sécurité A EUR ACC

ISIN: LU2426951195

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

KAPITAALVERLIES: De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Main risks of the Fund

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Promotioneel material Dit document is bestemd voor professionele cliënten.
Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De Refinitiv Lipper Fund Awards, die jaarlijks worden toegekend, zetten fondsen en fondsbedrijven in de schijnwerpers die in vergelijking met hun concurrenten hebben uitgeblonken in het leveren van een hoog consistent voor risico gewogen rendement. De Refinitiv Lipper Fund Awards zijn gebaseerd op de rating voor consistent rendement van Lipper Leader, een voor risico gewogen rendementsmaatstaf die wordt berekend over 36, 60 en 120 maanden. Binnen elke in aanmerking komende categorie gaat de Refinitiv Lipper Fund Award naar het fonds met de hoogste Lipper Leaders Rating voor consistent rendement (effectief rendement). Voor meer informatie, zie lipperfundawards.com Hoewel Refinitiv Lipper al het redelijke doet om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de hierin opgenomen gegevens te waarborgen, wordt de nauwkeurigheid niet gegarandeerd door Refinitiv Lipper. Hieronder vindt u de Lipper-categorieën van de volgende fondsen: Carmignac Portfolio EM Debt - Bond Emerging Markets Global HC; Carmignac Portfolio Crédit - Bond Global Corporates EUR; Carmignac Portfolio Sécurité - Bond EUR Short Term; Carmignac Portfolio Patrimoine Europe - Mixed Asset EUR Bal - Europe. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de EBI-documenten, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de EBI te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten": https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761 Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.