Carmignac

De obligatie-expertise van Carmignac

De bedrijfsobligatiemarkten van vandaag

Onze kernposities

In deze context concentreren we onze beleggingen op beleggingsthema's die profiteren van de inflatoire context en de stijgende rente, zoals:

 • De grondstoffensector: energieproducenten en aanverwante diensten profiteren rechtstreeks van de hoge energieprijzen, die nog verder worden geaccentueerd door een gebrek aan investeringen in de sector de afgelopen jaren. Bovendien bieden veel emittenten in deze sector een combinatie van sterke (en steeds betere) kerncijfers, een beperkte rentegevoeligheid en aantrekkelijke kredietspreads.

 • De financiële sector: de winstgevendheid van banken en verzekeraars zal naar verwachting positief worden beïnvloed door de steiler wordende rentecurve van staatsobligaties, de stijging van de risicopremies en het einde van de negatieve depositorente.

 • 'Distressed' obligaties: we zijn betrokken bij een aantal kansrijke herstructureringsprojecten die een aantrekkelijke 'complexiteitsbonus' bieden.

 • Het CLO-segment: CLO's ('collateralized loan obligations') profiteren van een variabele rentestructuur, waardoor we de negatieve effecten van de inflatiedruk, de volatiliteit van de rente en het stijgende wanbetalingspercentage kunnen afzwakken, terwijl ze aantrekkelijke rendementen bieden.

Ons obligatie-aanbod voor verschillende beleggersprofielen

Het bedrijfsobligatieteam van Carmignac, onder leiding van Pierre Verlé, bestaat uit ervaren beheerders met een fundamentele benadering. Sinds hun komst in 2015 hebben ze aangetoond dat ze in verschillende marktomstandigheden rendement kunnen genereren, met name dankzij hun technische vaardigheden en een rigoureus beleggingsproces. In totaal wordt meer dan EUR 10,9 miljard¹ belegd in de bedrijfsobligatiemarkten (investment grade, high yield, ontwikkelde markten, opkomende markten en CLO's).

Onze beheerders kunnen niet alleen een solide staat van dienst voorleggen waarvoor ze al diverse onderscheidingen hebben ontvangen, ze hebben ook een 'AA'-score en onze kredietexpertise is door Citywire bekroond met 'GOLD' in de categorie 'Bonds – Euro Corporates', en in de categorie 'macro, fixed-income and relative value' mochten we de 'Euro Hedge Awards' in ontvangst nemen. Ons assortiment van bedrijfsobligaties bestaat uit vier strategieën met verschillende risico-rendementsratio's, afhankelijk van het beleggersprofiel van de cliënt:

 • Carmignac Portfolio Credit

  • Belegd vermogen van de strategie: EUR 1.067 mln. (30/01/2023)

  • Introductiedatum: 31/07/2017

  Belangrijkste kenmerken:

  • Afgedekt tegen het valutarisico
  • Bedrijfsobligaties DM en EM
  • Max. blootstelling aan CLO's: 20%
  • Max. blootstelling aan high yield: 50%
  • Kredietderivaten tot 30%

1Bron: Carmignac. ¹Verspreid over alle portefeuilles van Carmignac, vanaf 30/01/2023. Verwijzingen naar een rangschikking of prijs zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten van de ICBE of de beheerder. Morningstar Direct © 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Categorie Obligaties EUR Flexibel EUROHEDGE AWARD 2019. Winnaar in de categorie 'macro, fixed-income & relative value', februari 2020. Bron en auteursrechten: Citywire. Pierre VERLÉ en Alexandre DENEUVILLE hebben een AA-score van Citywire gekregen voor het risicogecorrigeerde rendement over een voortschrijdende periode van drie jaar van alle fondsen die zij op 31 oktober 2022 onder beheer hadden. Carmignac kreeg van Citywire de score 'GOLD' in de categorie 'Bonds - Euro Corporates' vanwege zijn voortschrijdende risicogecorrigeerde rendement (sectorbreed) over de periode 31/12/2015 - 31/12/2022. De Citywire-beoordeling van fondsbeheerders en de Citywire-rangschikking zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ('Citywire') en © Citywire 2023.

Carmignac Portfolio Credit

Toegang tot het totale kredietspectrum voor een maximale flexibiliteit

Ontdek de pagina van het Fonds

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Main risks of the Fund

KREDIETRISICO: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTERISICO: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

LIQUIDITEIT: De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
?
Year to date
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc - - - +1.79 % +1.69 % +20.93 % +10.39 % +2.96 % -13.01 % +10.58 % +2.51 %
Referentie-indicator - - - +1.13 % -1.74 % +7.50 % +2.80 % +0.06 % -13.31 % +9.00 % +0.70 %

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc +0.09 % +5.12 % -
Referentie-indicator -1.58 % +0.30 % -

Scroll rechts om de volledige tabel te zien

Bron: Carmignac op 28/03/2024

Instapkosten : 2,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion rekent geen instapkosten. De persoon die u het product verkoopt, informeert u over de daadwerkelijke kosten.
Uitstapkosten : Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten : 1,20% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
Prestatievergoedingen : 20,00% wanneer de aandelenklasse tijdens de prestatieperiode beter presteert dan de referentie-indicator. Het zal ook worden betaald als de aandelenklasse beter heeft gepresteerd dan de referentie-indicator, maar een negatieve prestatie had. Ondermaatse prestaties worden voor 5 jaar teruggevorderd. Het werkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de laatste 5 jaar, of sinds de creatie van het product als dit minder dan 5 jaar is.
Transactiekosten : 0,43% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal varieert naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.