Carmignac

Welke voordelen biedt een long-shortstrategie?

 • Auteur(s)
  Malte Heininger
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd

Beleggers die op lange termijn kapitaalgroei willen realiseren, kunnen niet zonder aandelen. De aandelenmarkten kunnen echter bijzonder volatiele periodes doormaken en leveren niet altijd het verhoopte positieve rendement op. Voor wie wil beleggen in aandelen, maar zich beter wil beschermen tegen koersdalingen, kunnen long-short-aandelenstrategieën een belangrijke rol spelen in de assetallocatie.

 • Betere spreiding

  Onze long-shortstrategieën kopen aandelen die volgens ons – op basis van onze analyse van bedrijven – de markten zullen verslaan (long-posities) en verkopen aandelen waarvan we denken dat ze zullen achterblijven (short-posities). Daardoor hanteren we een breder beleggingsuniversum en krijgen we meer gediversieerde portefeuilles, die minder gevoelig zijn voor schommelingen van de aandelenmarkten.

 • Goed gepositioneerd bij dalende markten

  We zijn minder afhankelijk van hausses, want we kunnen profiteren van zowel stijgende als dalende koersen. Onze strategie biedt ons bescherming – of afdekking – tegen dalende markten, want de winst op onze short-posities tempert verliezen op long-posities.

 • Minder volatiele portefeuille

  We kunnen niet alleen profiteren van dalende koersen, we hoeven onze blootstelling ook niet statisch te houden en kunnen ons risicoprofiel aanpassen aan de volatiliteit van de markt. Het resultaat liegt er niet om ... dankzij die flexibiliteit boeken we een hoger rendement dan de markt, met de helft van de volatiliteit en slechts een kwart van de daling.Long-short-aandelenstrategieën kunnen complexer lijken dan long-only-strategieën, maar hun flexibiliteit kan een groot voordeel zijn in een gediversifieerde allocatie, vooral in moeilijke of neutrale marktomstandigheden.

Carmignac Long-Short European Equities van naderbij bekeken

 • Een strategie die het neerwaartse risico van Europese aandelen tempert…

De afgelopen drie jaar lag de gevoeligheid van onze European Long-Short Equity-strategie voor de Europese aandelenmarkt met een correlatie van 20% bijzonder laag. Anders gezegd: als de Europese aandelenmarkt 1% verloor, ging onze strategie er gemiddeld 0,2% op achteruit. Het fonds kan dus beleggen in Europese aandelen, zonder de koersontwikkeling daarvan te volgen.

 • ... en over een termijn van drie jaar de bredere markt verslaat

Dankzij het flexibele risicoprofiel boeken we een hoger rendement dan de markt, met de helft van de volatiliteit en slechts een kwart van de daling.

[Insights] 2020 08_Fund_CEP (All) Table NL

1 Aandelenklasse F EUR Acc, ISIN-code: LU0992627298. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. 2 De STOXX Europe 600 Index is afgeleid van de STOXX Europe Total Market Index (TMI) en is onderdeel van de STOXX Global 1800 Index. De STOXX Europe 600 Index is samengesteld uit een vast aantal van 600 bedrijven en vertegenwoordigt large-, mid- en smallcaps uit 17 Europese landen. 3 Referentie-indicator: 85% samengestelde Eonia + 15% Stoxx 600 (met herbelegde netto-dividenden). Per kwartaal geherbalanceerd.


 • Hoe heeft het fonds de coronacrisis doorstaan?

Dankzij de bescherming van onze short-posities en de mogelijkheid om de daling te beperken, hebben wij in de eerste helft van het jaar een positief rendement weten te behalen, terwijl de markt bijna 12% verlies boekte.

Performance of Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc during the Covid-crisis

*Aandelenklasse F EUR Acc, ISIN-code: LU0992627298. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Ontdek de webpagina van het fonds:


Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg

ISIN: LU0992627371

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

. .

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

RISICO VERBONDEN AAN EEN LONG/SHORT-STRATEGIE: Dit risico houdt verband met de long- en/of short-posities die worden ingenomen om de nettoblootstelling aan de markt bij te sturen. Het fonds kan aanzienlijke verliezen lijden als die long- en short-posities zich gelijktijdig in een tegengestelde en ongunstige richting ontwikkelen.

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

[Scale risk] 4/3 jaar NL_NL


* Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. Voor de aandelenklasse F EUR Acc ISIN code: LU0992627298.Bron: Carmignac, 31/08/2020

Promotioneel materiaal. Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Carmignac Portfolio Long-Short European Equities is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). ● Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft. ● België: Bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke belegger, en kan in de toekomst worden gewijzigd. Vraag advies aan uw financieel en fiscaal adviseur om zeker te zijn dat de voorgestelde producten geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, uw risicoprofiel en uw beleggingsdoelstellingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.