Fondsen Focus

Het 'Mark Denham-Effect' op Carmignac Portfolio Grande Europe

20.12.2019

Sinds Mark Denham in 2016 het beheer van Carmignac Portfolio Grande Europe overnam, heeft hij een rigoureuze effectenselectie toegepast en was hij altijd volkomen overtuigd van het belang van sociaal verantwoord beleggen. Het fonds heeft dankzij zijn kwaliteiten een nieuwe weg ingeslagen in slechts drie jaar.

Mark Denham zelf aan het woord


Om stil te staan bij het feit dat Mark Denham drie jaar geleden het roer overnam bij Carmignac Portfolio Grande Europe, hebben we hem een aantal vragen gesteld over zijn persoon en zijn benadering van Europese aandelen.


Ik vind dat Europese aandelen een aantrekkelijk rendement bieden, mits je bereid bent minstens drie tot vijf jaar belegd te blijven.

Een opmerkelijke kentering in slechts drie jaar

Mark heeft de afgelopen 16 jaar zijn beleggingsproces geoptimaliseerd en zijn resultaten vormen het levende bewijs van zijn heldere redeneringen en langetermijnvisie. In slechts drie jaar tijd heeft Mark, met de ondersteuning van het team Europese Aandelen en de sectorspecialisten van Carmignac, een beleggingsdiscipline geïntroduceerd die het risico-rendementsprofiel van het fonds heeft verbeterd en veel aandacht heeft gekregen van beleggers en de beleggersgemeenschap als geheel.

[Article image] Morningstar 4 stars

Een toonaangevend fonds met een positief risicogewogen rendement
Met een cumulatief rendement over drie jaar van 32,3% (9,8% op jaarbasis), laat Carmignac Portfolio Grande Europe 91% van zijn sectorgenoten achter zich en presteert het fonds beter dan zijn referentie-indicator. Ook wat betreft zijn informatieratio, Sharpe-ratio en Sortino-ratio behoort het fonds tot het eerste kwartiel. Daarnaast kreeg Carmignac Portfolio Grande Europe onder het beheer van Mark een viersterrenrating van Morningstar (1) .

[Article image] Citywire A

Citywire heeft de rating van Mark Denham verhoogd naar A
Als erkenning voor zijn beleggingsproces en het feit dat hij drie jaar lang consequent de beleggingsdoelstelling van het fonds heeft bereikt, besloot Citywire in november 2019 de rating van Mark te verhogen van '+' naar 'A', waardoor hij nu tot een select groepje fondsbeheerders behoort die in staat zijn gebleken een hoog risicogewogen rendement te realiseren (2) .

[Article image] Label ISR

Een fondsbeheerder die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat
Mark heeft ook een onderscheiding ontvangen voor zijn niet aflatende engagement voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). In januari 2019 kreeg Carmignac Portfolio Grande Europe het Franse MVB-label (3) . Daarnaast werd het fonds door Morningstar gekenmerkt als 'maatschappelijk bewust' en 'koolstofarm'.

De hoofdkenmerken van het Fonds

  • Fondsbeheerder: Mark Denham sinds 01/11/2016
  • Universum: Hoofdzakelijk large caps uit de Europese Unie
  • Beleggingsdoelstelling: streeft ernaar kapitaalgroei op lange termijn te realiseren en over perioden van vijf jaar beter te presteren dan zijn referentie-index (1)
  • Focus: Bedrijven met hoge en duurzame winstcijfers die hun inkomsten herinvesteren om hun groei in de toekomst te stimuleren
  • Specifieke eigenschappen: Groeiaandelen van goede kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Portefeuillespreiding: Geschikt om het kerngedeelte van een portefeuille te vormen VOB van het fonds: EUR 395 miljoen (per 30/11/2019)


[Article Image] CGE Performance table NL
[CGE] Risk scale Investment Horizon NL_NL

Carmignac Portfolio Grande Europe

Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

*Voor de aandelenklasse A EUR acc. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

(1) Bron: Carmignac, Morningstar, 31/10/2019. Rendement van de A EUR acc-aandelenklasse. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Referentie-indicator: Stoxx Europe 600 NR EUR. Morningstar-categorie: Europe Large-Cap Growth Equity. De referentiegroep bestaat uit de categorieën Europe Equity Income, Europe Flex-Cap Equity, Europe Large-Cap Blend Equity, Europe Large-Cap Growth Equity en Europe Large-Cap Value Equity. De driejarige periode loopt van 01/11/2016 tot 30/11/2019. © 2019 Morningstar, Inc. – Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar; mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn gegevensleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het gebruik van deze informatie. (2) Bron & Copyright: Citywire. Beheerder Mark Denham kreeg van Citywire een A-rating op basis van zijn risicogewogen rendement over een periode van drie jaar eindigend op 31/10/2019. Een verwijzing naar een rangschikking of bekroning biedt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de ICB's of de beheerder. (3) Ga naar www.lelabelisr.fr/en voor meer informatie over het SRI-label.

PROMOTIONEEL MATERIAAL. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Carmignac Portfolio Grande Europe is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. ​De toegang tot het fonds kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie).  Nederland: Het prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.com of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft.  België: Dit document is bestemd voor professionele beleggers. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger vóór elke inschrijving gelezen moet worden.