Carmignac

Overtuigd belegger, actief belegger: conclusies uit het stemseizoen van 2022

 • Auteur(s)
  Marion Plouhinec
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  5 minuten leestijd

Het einde van een actief stemseizoen1 is voor Carmignac de gelegenheid om de hoogtepunten van het seizoen te bespreken en verslag te doen van de manier waarop we stemden tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen.

Tijdens het stemseizoen van 2022

 • 97%
  Carmignac stemde 97% van de stemgerechtigde vergaderingen
 • 59%
  Carmignac heeft 59% van de vergaderingen waarop wij stemden ten minste één stem tegen de directie uitgebracht 12%
 • 12%
  stemmen uitgebracht tegen het management van de bedrijven waarin wij beleggen, een lichte stijging ten opzichte van 10% in dezelfde periode in 2021

Ons stemrecht uitoefenen en stemmen tegen het management... wat is de volgende stap?

We gebruiken ons stemrecht om onze zorgen kenbaar te maken bij het management. Vaak gaan we echter nog verder en laten we onze stem vergezeld gaan van een uitgebreide motivatie aan het bedrijf over het hoe en waarom van onze tegenstem.

Tijdens dit stemseizoen was dit vooral het geval bij klimaatgerelateerde managementresoluties, waarbij het management van de bedrijven waarin we beleggen zijn aandeelhouders vraagt hun klimaatbeleid of -verslag goed te keuren.

Actief eigenaarschap in opkomst

Over het algemeen steeg het actieve eigenaarschap van beleggers sterk in het stemseizoen van 2022. Dit bleek uit het grote aantal aandeelhoudersresoluties6 dat werd ingediend tijdens de AvA's van de bedrijven waarin we beleggen.

 • Dit was vooral het geval op de Amerikaanse markt, waar de Securities and Exchange Commission (SEC) nieuwe regels7 uitvaardigde die het voor bedrijven moeilijker maken om het indienen van aandeelhoudersvoorstellen tegen te houden.
 • Op de Europese markt merkten we dat sommige pogingen om aandeelhoudersvoorstellen op de AvA-agenda te krijgen, geblokkeerd werden.
 • Het voorbeeld van TotalEnergies (Frankrijk)

  Dit was bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, waar de raad van bestuur van TotalEnergies besloot een aandeelhoudersvoorstel niet op de agenda te zetten dat 11 aandeelhouders wilden indienen over het klimaatbeleid van het bedrijf. Total Energies was van mening dat het voorstel “inbreuk maakt op de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur om de bedrijfsstrategie te bepalen8 .

  De groep aandeelhouders legde de kwestie voor aan de Franse autoriteit financiële markten (Autorité des Marchés Financiers of AMF), die zich in deze zaak onbevoegd verklaarde. De voorzitter van de AMF liet echter apart weten dat hij graag zou zien dat de wetgever zich over dit onderwerp buigt.

  Wij zien dit als een eerste zet van aandeelhouders om de aandeelhoudersdemocratie in deze markt te verbeteren.

Onze stemstatistieken weerspiegelen deze trend van een stijgend aantal aandeelhoudersresoluties. Carmignac stemde in het eerste halfjaar van 2022 wereldwijd over 165 aandeelhoudersresoluties. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er 104 . 48% van de aandeelhoudersresoluties waarover we stemden, werd ingediend bij de Amerikaanse bedrijven waarin we beleggen.

We blijven de kwaliteit van deze resoluties nauwgezet in de gaten houden, evenals de afstemming ervan op de onze focusthema's op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social and Governance - ESG):

 • [ISR pages] Picto E
  Klimaatverandering

  wij zijn ervan overtuigd dat elk bedrijf een steentje bij moet dragen aan het beperken van de klimaatverandering;

 • Carmignac
  Empowerment

  we geloven dat werknemers het belangrijkste kapitaal van een bedrijf vormen, mits ze goed behandeld worden;

 • [ISR pages] Picto G
  Leiderschap

  wij vinden dat bedrijven die voortdurend innoveren om hun klanten altijd de beste oplossingen te kunnen bieden, waarde voor de lange termijn creëren.

Wij steunden 75% van alle aandeelhoudersresoluties waarover we moesten stemmen, een kleine stijging in vergelijking met het eerste halfjaar van 2021 (71%).

Carmignac
Bron: Carmignac, met gebruik van ISS-gegevens. Stemmen bij volmacht in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022. De gegevens omvatten alle stemmen van de twee rechtspersonen van Carmignac: Carmignac Gestion en Carmignac Gestion Luxembourg.

Tijdens de AvA van het Amerikaanse e-commerce-bedrijf Amazon, die op 25 mei 2022 gehouden werd, steunden we 7 van de 15 door aandeelhouders voorgestelde resoluties. Hieronder vielen de volgende resoluties die te maken hebben met ons ESG-kernthema empowerment:

 • Carmignac
  Besluit 6

  aanvragen van een rapport door een externe partij over de due diligence van het bedrijf inzake mensenrechten

 • Carmignac
  Besluit 13

  verslaglegging over de bescherming van de rechten op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

 • Carmignac
  Besluit 16

  een extern onderzoek laten uitvoeren naar de arbeidsomstandigheden

Een persoonlijk gesprek met het bedrijf, een maand voor de AvA, hielp ons te begrijpen welke stappen het bedrijf neemt om zijn benadering van sociale en milieukwesties te verbeteren. Dit droeg bij aan onze stembeslissing. Daarnaast lieten we aan het bedrijf weten dat wij verwachten dat ze de algemene transparantie over hun diverse milieu- en sociale initiatieven zullen verbeteren, om problemen met de beeldvorming te voorkomen. Onze steun voor 7 aandeelhoudersresoluties houdt sterk verband met deze aanhoudende betrokkenheid.

We besloten bijvoorbeeld om besluit 16 te steunen, waarmee de raad van bestuur werd verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen en verslag te doen van de arbeidsomstandigheden en de behandeling van de magazijnmedewerkers. Wij zijn van mening dat dit onderwerp momenteel een reputatierisico vormt. Daarnaast brengt het operationele risico's met zich mee omdat de pool van werknemers beperkt is, en het verloop en de kosten van arbeidskrachten hoog zijn.

Hoewel onze betrokkenheid bij het bedrijf hielp ons meer inzicht te geven in de stappen die zij zetten om de omstandigheden te verbeteren, denken we dat een onderzoek door een externe partij de transparantie over dit onderwerp verbetert, wat zowel stakeholders als het bedrijf zou helpen het probleem beter te kunnen aanpakken.

Hoewel geen van deze besluiten voldoende aandeelhoudersstemmen kreeg om te worden aangenomen, blijven de ESG-praktijken van Amazon volgen en zetten we onze gesprekken met het bedrijf voort.

 • De aanpak van Carmignac

  Wat we met dit document willen aantonen, is dat de actieve en op overtuiging gebaseerde benadering van beleggen van Carmignac ons er niet van weerhoudt om tegen het management van een bedrijf te stemmen als wij dit nodig achten.

  Wij gebruiken onze stemrechten om de bedrijven waarin we beleggen aan te moedigen om verbeteringen door te voeren die in lijn liggen met de best practices op ESG-gebied, die op lange termijn in het belang van het bedrijf, hun stakeholders en uiteindelijk onze klanten zijn.

  Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop wij stemmen, ons Stembeleid9 .

1 De algemene vergaderingen van de bedrijven waarin we beleggen, worden meestal tussen maart en juni gehouden. Deze periode noemen we het stemseizoen.
2Besluit 13 - Goedkeuring Climate Progress Report
3https://www.glencore.com/media-and-insights/news/results-of-2022-agm
4Besluit 16 - Goedkeuring van het Sustainability and Climate Transition Plan van TotalEnergies
5https://totalenergies.com/sites/g/files/nytnzq121/files/documents/2022-05/AG2022_Resultats-des-votes-par-resolution_EN.pdf
6Zie bijvoorbeeld het verslag van Georgeson over het stemseizoen van 2022 waarin melding wordt gemaakt van een 'recordaantal ingediende aandeelhoudersvoorstellen': https://www.georgeson.com/us/insights/2022-early-proxy-season-review/
7Zie voor meer informatie de toespraak van Renee Jones, directeur van de Corporate Finance Division bij de SEC https://www.sec.gov/news/speech/jones-cii-2022-03-08
8https://totalenergies.com/media/news/press-releases/board-directors-totalenergies-promoting-dialogue-its-shareholders
9https://carmidoc.carmignac.com/SRIVP_INT_en.pdf

Verantwoord Beleggen

Wij gebruiken ons stemrecht als een kans om de door ons geïnvesteerde ondernemingen aan te moedigen om verbeteringen door te voeren die in overeenstemming zijn met de beste praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en governance

Raadpleeg ons beleid en onze verslagen

Promotioneel material Dit document is bestemd voor professionele cliënten. Raadpleeg het document essentiële beleggersinformatie /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .

Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen.

Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.

Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.

De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de EBI-documenten, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de EBI te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten": https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.

De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.

CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme - F - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € - Parijs Handelsregister B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg Tel : (+352) 46 70 60 1 Filiaal van Carmignac Gestion Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549