Op lange termijn blijft China een markt waar niemand omheen kan

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    4 minuten leestijd
Carmignac

Om in China te beleggen, moet je selectief zijn en een langetermijnhorizon hebben. De recente angst van buitenlandse beleggers ten aanzien van het land onderstreept de noodzaak om de hervormingen die daar worden doorgevoerd goed te begrijpen. Dat is de mening van onze fondsbeheerder Haiyan Li-Labbé

Wat vindt u van de resolutie die vorige maand door het Centraal Comité van de Communistische Partij van China is aangenomen om de positie van president Xi Jinping te consolideren?

Haiyan Li-Labbé : Deze resolutie, die werd aangenomen tijdens de laatste plenaire vergadering van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China op 11 november, maakt de weg vrij voor president Xi Jinping om over iets meer dan een jaar aan zijn derde termijn te beginnen. Voor iedereen die China op de voet volgt, is dat niet verwonderlijk. Xi Jinping is erg populair onder het volk, vooral op het platteland. Bovendien sluit deze resolutie aan op het verlangen van de Chinese overheid naar stabiliteit en continuïteit, en wordt de uitvoering van de meerjarige hervormingsplannen erdoor veilig gesteld.

Dit gebeurde nadat buitenlandse beleggers zich weer zorgen begonnen te maken over China. Kunt u ons daar iets over vertellen?

H.L.: Afgelopen zomer kwamen de Chinese beurzen inderdaad onder druk te staan doordat men zich zorgen maakte over een verscherping van de Chinese regelgeving voor bepaalde sectoren, waarmee de overheid definitief een einde wilde maken aan een groot aantal excessen (dominante posities, ongelijkheden, instabiliteit, enz.). De financiële problemen van de Chinese vastgoedgigant Evergrande, die kort daarna naar voren kwamen, hadden evenmin een geruststellende uitwerking op buitenlandse beleggers.

Onlangs is er ook angst ontstaan over de notering van Chinese bedrijven op Wall Street. Hoe zit het daarmee?

H.L. : De Amerikaanse autoriteiten hebben besloten hun transparantievereisten ten aanzien van Chinese bedrijven aan te scherpen. Deze zullen voortaan meer informatie moeten vrijgeven, met name informatie van boekhoudkundige aard en over hun banden met Peking. Als ze dat niet doen, wordt hun Amerikaanse beursnotering geschrapt. Dit heeft tot bezorgdheid geleid bij beleggers. Sommige vroegen zich zelfs af of je als buitenlander nog wel aandeelhouder zou kunnen zijn van een Chinees bedrijf. Maar op dat punt kan ik ze geruststellen. Buitenlandse beleggers kunnen blijven beleggen in Chinese bedrijven via de Chinese financiële markten of op de beurs van Hongkong.

Hoe verklaart u al die angst bij buitenlandse beleggers?

H.L : Ten eerste is Evergrande een speciaal en geïsoleerd geval. Wat betreft de aangekondigde aanscherping van de regelgeving zijn beleggers geschrokken van de maatregelen, die aanzienlijk strenger waren dan in 2015 en 2018. Ze zijn echter vooral bedoeld om excessen te corrigeren die verband houden met de zeer snelle ontwikkeling van bepaalde sectoren, om armoede en sociale ongelijkheid verder te verminderen en om de economische groei duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Die angst illustreert naar mijn mening vooral de behoefte en de noodzaak om de hervormingen die in het land worden doorgevoerd, met name op sociaal gebied, goed te begrijpen om meer inzicht te krijgen in de transformatie van China.

Wordt China verkeerd begrepen door buitenlandse beleggers?

H.L : Met een bruto binnenlands product (bbp) dat dit jaar naar verwachting meer dan USD 16.000 miljard zal bedragen , is China de op een na grootste economie ter wereld. Daarnaast is het ook het op een na grootste financiële centrum ter wereld in termen van marktkapitalisatie (ongeveer USD 20.000 miljard), na de Verenigde Staten (bijna USD 43.000 miljard) en vóór Japan (7.000 miljard), het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (beide ongeveer 3.000 miljard)2 . Desondanks is China nog steeds ondervertegenwoordigd in de internationale beursindexen.

Heeft het ook niet te maken met slechte communicatie met buitenlandse beleggers?

H.L. : Dat is zeker het geval. Tijdens de gebeurtenissen van afgelopen zomer waar ik het zojuist over had, probeerde de regering beleggers in rap tempo gerust te stellen. Op dat punt moet er zeker nog vooruitgang worden geboekt; maar het land stelt zich steeds meer open voor buitenlandse beleggers en probeert verbeteringen aan te brengen op het gebied van communicatie en transparantie. Zo publiceren steeds meer Chinese bedrijven verslagen in het Engels en werven ze Engelssprekende managers om beter te kunnen communiceren met buitenlandse beleggers.

U had het over sociale hervormingen. Dat is niet per se het eerste waar je als buitenlandse belegger aan denkt als het om China gaat.

H.L : De hervormingen die in China zijn doorgevoerd, zijn in de eerste plaats bedoeld om het Chinese volk ten goede te komen. De maatregelen die de regering de afgelopen jaren heeft genomen op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen behoren tot de meest ingrijpende van de laatste twintig jaar. Dankzij deze hervormingen konden bijvoorbeeld bijna een miljard mensen uit de armoede worden gehaald.

Kent u nog andere voorbeelden van sociale vooruitgang?

H.L. : Het is bij weinig mensen bekend, maar tegenwoordig heeft vrijwel de gehele Chinese bevolking (95%) een ziektekostenverzekering, terwijl dit in 1990 nog maar 5% was3 . Dertig jaar geleden was slechts 30% van de mensen die in de stad werkten, aangesloten bij een pensioenfonds. Dit percentage staat nu op bijna 70%4 . En wat gendergelijkheid betreft, ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen in China op ongeveer 60%, vergeleken met een wereldgemiddelde van 47%, aldus de Wereldbank. Het aantal mensen dat toegang heeft tot een pensioenspaarregeling is in dertig jaar tijd gestegen van 25 miljoen naar 900 miljoen5.

Hoe zit het met het milieu, een onderwerp waar beleggers zich momenteel veel zorgen over maken?

H.L. : China heeft zich het ambitieuze doel gesteld om tegen 2060 koolstofneutraal te zijn en heeft verschillende maatregelen aangekondigd om investeringen ten gunste van het milieu te ondersteunen. Er worden nog meer maatregelen verwacht ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen, slimme elektrische netwerken6 , apparatuur voor elektriciteitsopslag, enz. En voor beleggers is het belangrijk dat Chinese bedrijven ook aanzienlijke inspanningen leveren om de openbaarmaking en transparantie op milieu-, sociaal en governancegebied (ESG) te verbeteren.

Wat zijn uw vooruitzichten voor het land op lange termijn, gelet op alle hervormingen die zijn doorgevoerd of nog voor de deur staan?

H.L. : Volgens onze schattingen zou het Chinese bbp tegen 2035 kunnen verdubbelen, waarmee China de Verenigde Staten zou inhalen. Met zijn hervormingen versnelt het land zijn technologische onafhankelijkheid en komen er nieuwe beleggingsmogelijkheden die ontstaan uit de strategische transformatie. We onderscheiden vier belangrijke langetermijntrends: technologische innovatie, ecologische transitie, veranderende consumptiepatronen, gezondheidszorg en medische innovatie.

We kunnen dus blijven beleggen in China?

H.L. : Als we maar selectief zijn en een langetermijnbenadering hanteren, kan de Chinese beurs beleggingskansen bieden voor de komende 10 tot 15 jaar. Op lange termijn blijft China een markt waar niemand omheen kan. Maar daarvoor moet je wel het land en zijn bedrijven nader bestuderen. We moeten ook kijken naar de toekomstige groeimotoren van de Chinese en mondiale economie, die zeker anders zullen zijn dan die van vandaag. Bij Carmignac willen we weten welke bedrijven zouden kunnen uitgroeien tot de wereldleiders van morgen. Daar hoort ook bij dat we de beslissingen van de Chinese regering analyseren om te proberen te begrijpen wat haar doelstellingen zijn voor China en de economie van het land.

Voor meer informatie over het fonds Carmignac China New Economy

Klik hier

1Bron: Statista
2Bronnen: Bloomberg, Carmignac
3Bron: Ministerie van human resources en sociale zekerheid (MOHRSS) van de Volksrepubliek China, 31/12/2018
4Bronnen: HSBC Global Asset Management Research – "Taking the pulse: China's healthcare sector", juni 2019, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Ministerie van human resources en sociale zekerheid (MOHRSS) van de Volksrepubliek China, laatste gegevens beschikbaar voor het onderzoek dateren van 31/05/2019
5Bronnen: CICC, Ministerie van human resources en sociale zekerheid (MOHRSS) van de Volksrepubliek China, 31/12/2018
6Slimme elektrische netwerken (of 'smart grids' in het Engels) zijn elektriciteitsdistributienetwerken die de gegevensuitwisseling tussen leveranciers en consumenten bevorderen om de elektriciteitsstromen in realtime te kunnen aanpassen en een energie-efficiënte, zuinige en veilige distributie te garanderen.

Publicitaire mededeling
Dit is een publicitaire mededeling. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. Dit document is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Dit document wordt u uitsluitend ter informatie verstrekt en u mag het niet gebruiken om een oordeel te vormen over de voordelen van beleggingen in effecten of participaties die in dit document worden beschreven, noch voor enig ander doel. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is actueel op de datum van schrijven en is afkomstig van interne en externe bronnen die door Carmignac als betrouwbaar worden beschouwd, is niet noodzakelijkerwijs volledig en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan wordt dan ook niet gegarandeerd en Carmignac, haar bestuurders, medewerkers en agenten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en weglatingen (inclusief aansprakelijkheid jegens een persoon voor nalatigheid). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het rendement van aandelen waarvan het valutarisico niet is afgedekt, kan zowel stijgen als dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Verwijzingen naar bepaalde effecten of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs. Risicoschaal van de EBI/KIID (document met Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is een minimale periode en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om de belegging aan het einde van die periode te verkopen. Morningstar Rating™: © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; gaat niet gepaard met enige garantie omtrent de betrouwbaarheid, volledigheid of relevantie ervan. Noch Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie. De toegang tot het fonds kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar dit document of het beschikbaar stellen ervan verboden is (omwille van de nationaliteit of woonplaats van de persoon of om enige andere reden). Personen op wie dergelijke beperkingen van toepassing zijn, mogen dit document niet raadplegen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de situatie van elke persoon. De fondsen zijn niet geregistreerd voor distributie in Azië, Japan, Noord-Amerika, en zijn evenmin geregistreerd in Zuid-Amerika. De Carmignac-fondsen zijn in Singapore geregistreerd als buitenlandse beleggingsfondsen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele cliënten. De fondsen zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933. Het fonds kan in de zin van de Amerikaanse Regulation S en de FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "US person". De risico's en kosten in verband met de fondsen worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI/KIID). De EBI/KIID moet ter beschikking van de belegger worden gesteld vóór zijn inschrijving. Inschrijvers dienen kennis te nemen van de EBI/KIID. Elke belegging in het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Het prospectus, de EBI/KIID, de NIW en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op www.carmignac.com, en kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.De beheermaatschappij kan op elk moment beslissen om de verkoop in uw land stop te zetten. Via de volgende link kan een overzicht worden geraadpleegd van de rechten van beleggers in het Nederlands (paragraaf 6: "Samenvatting van de rechten van beleggers"): https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761 Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van de SICAV Carmignac Portfolio, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De fondsen zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Frans recht die voldoen aan de voorwaarden van de ICBE- of de AIFM-richtlijn. Copyright: De via deze presentatie gepubliceerde gegevens zijn de exclusieve eigendom van hun houder zoals vermeld op iedere pagina. CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme – F-75001 Parijs – Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer. Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 – HR Parijs B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel.: (+352) 46 70 60 1 Filiaal van Carmignac Gestion. Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 23.000.000 - HR Luxemburg B67549