Carmignac

Onze duurzame aanpak onder de loep

Met groot genoegen presenteren wij ons Stewardship Report 2022, ingeleid door een voorwoord van onze Chairman en CIO, Edouard Carmignac, dat u hieronder kunt lezen.

2022 was een jaar vol uitdagingen voor de wereldeconomie en de financiële markten. Het stond in het teken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de toegenomen geopolitieke spanningen tussen oost en west, de Europese energiecrisis en de inflatie. De integratie van ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) en duurzaam beleggen werden dan ook onvermijdelijk op de proef gesteld, met name door de toenemende controle op definities en de politisering van het debat, vooral in de VS.

Desondanks blijven we ervan overtuigd dat ons engagement om rekening te houden met duurzaamheid van fundamenteel belang is voor een juist beheer van beleggingsrisico's en -kansen. Het sluit ook aan bij ons streven naar positieve resultaten voor het milieu en de samenleving, in het belang van onze beleggers. In 2022 is namelijk gebleken hoe belangrijk het is om een geavanceerde benadering te hanteren bij de ESG-analyse van de bedrijven waarin we beleggen. Dat betekent dat we ook rekening houden met werknemerstevredenheid, gezien de noodzaak om talent te behouden in tijden van oplopende inflatie, klimaatverandering en energieonzekerheid als gevolg van oorlog en sociale risico's in de toeleveringsketen tijdens een periode van geopolitieke spanningen tussen de VS en China.

Hoewel de bovenstaande context sommige resultaten van duurzame ontwikkeling in de weg stond, zoals het toegenomen gebruik van steenkool in Europa, had deze wel een stimulerende werking op de ontwikkeling van een op duurzaamheid afgestemd overheidsbeleid met als doel de integratie van ESG-factoren in de strategieën van bedrijven te bevorderen. De Inflation Reduction Act van de Amerikaanse president Joe Biden gaf bijvoorbeeld een sterk signaal af waaruit blijkt dat de VS een leidende rol wil spelen op het gebied van groene technologie. Daarnaast zijn de instrumenten voor de financiering van duurzame groei verder ontwikkeld. Zo heeft de Europese Unie in 2022 vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een Europese standaard voor groene obligaties (EU GBS).

Vermogensbeheerders hebben zich weten aan te passen aan de ontwikkelingen in verband met de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), op grond waarvan fondsen worden gecategoriseerd op basis van de mate waarin ze gebruikmaken van ESG-informatie ("Artikel 6-, 8- en 9-fondsen"), onder de supervisie van de nationale toezichthouders. Ook dit jaar bestaat meer dan 90% van het in aanmerking komende vermogen dat Carmignac onder beheer heeft uit Artikel 8- en Artikel 9-fondsen, die respectievelijk ecologische en sociale kenmerken promoten of gericht zijn op duurzame beleggingen.

Zoals we in dit verslag toelichten, hebben we onze duurzame beleggingsaanpak en ons stewardship in 2022 verder versterkt.

Met het oog op de groeiende belangstelling van onze beleggers voor ESG en duurzame beleggingen hebben we ons recentste 'S'-fonds gepromoot. Met dit fonds hebben we ons thematische aanbod.

Transparantienormen vormen de kern van onze aanpak. We hebben een ESG-resultaatcalculator ontwikkeld, een educatief hulpmiddel waarmee onze cliënten een beter beeld krijgen van de impact van hun beleggingen op het milieu en de samenleving. Daarnaast hebben we ook ons eerste verslag gepubliceerd dat is afgestemd op de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

De acties die we in het belang van onze beleggers ondernemen, beperken zich niet tot onze beleggingsbeslissingen. We zijn ook actief aandeelhouder van de bedrijven waarin we beleggen, wat een essentieel onderdeel is van onze fiduciaire verantwoordelijkheid.

In 2022 hebben we 81 engagement-initiatieven met bedrijven opgestart en ons stemrecht actief uitgeoefend door ons op ten minste 55% van de aandeelhoudersvergaderingen waaraan we hebben deelgenomen, tegen het management uit te spreken.

We hebben onze eerste Carmignac-stemrichtlijnen opgesteld en onze gids met ESG-verwachtingen gepubliceerd om de bedrijven waarin we beleggen en onze beleggers inzicht te verschaffen in onze verwachtingen omtrent de drie ESG-kernthema's van Carmignac: Klimaat, Empowerment en Leiderschap.

We kijken ernaar uit om onze duurzame beleggingsaanpak in 2023 en daarna te versterken onder leiding van Lloyd McAllister, die onlangs werd benoemd tot Hoofd Duurzaam Beleggen.

Dit is het tweede jaar waarin we ons Stewardship Report publiceren. Ik nodig u van harte uit het te lezen om te zien wat we in 2022 allemaal hebben bereikt en hoeveel waarde we hechten aan duurzaam beleggen.

2022 Stewardship Report

Onze missie is het creëren van waarde voor onze klanten en positieve resultaten voor de maatschappij en het milieu

Downloaden
Bedankt voor uw feedback!
Belangrijke wettelijke informatie

Reclame. Raadpleeg het document essentiële informatiedocument /prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Dit document is bestemd voor professionele cliënten.

Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook).

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen.

​​Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.   

Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Bij de beslissing om in het gepromote fonds te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen ervan zoals beschreven in het prospectus. Het prospectus, de KID, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de KID (Essentiële informatiedocument). De KID dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de KID te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. De beheermaatschappij kan op elk moment besluiten de marketing in uw land stop te zetten. Beleggers kunnen toegang krijgen tot een samenvatting van hun rechten in het Nederlands via de volgende link in sectie 6 getiteld "Samenvatting van de beleggersrechten"

Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht.